Vi?t Nam trong nh?ng b?c ?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020

(Dan trí) - Trong top 50 b?c ?nh xu?t s?c nh?t th? gi?i trong n?m 2020 có 4 kho?nh kh?c ???c th?c hi?n t?i Vi?t Nam b?i các tay máy ng??i Vi?t.

Gi?i ?nh qu?c t? do ?ng d?ng chia s? ?nh Agora th?c hi?n ?? v?a c?ng b? top 50 kho?nh kh?c nhi?p ?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020. ?ay là nh?ng b?c ?nh ???c nh?ng tay máy chuyên và kh?ng chuyên ??n t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i th?c hi?n.

Chính c?ng chúng s? là nh?ng ng??i l?a ch?n ra b?c ?nh ???c yêu thích nh?t c?a n?m, ?ay c?ng là cách th?c ch?m gi?i t? tr??c ??n nay t?i gi?i ?nh này: ban giám kh?o giúp tìm ra top 50 b?c ?nh ??p nh?t ? các h?ng m?c ?? tài, c?ng chúng là ng??i bình ch?n ra b?c ?nh duy nh?t giành chi?n th?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?i ?nh v?i ch? ?? #BestPhotoOf2020 (?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020) ?? nh?n ???c h?n 35.000 tác ph?m g?i v? b?i nhi?p ?nh gia ??n t? 135 qu?c gia. B?c ?nh duy nh?t giành chi?n th?ng s? giúp tác gi? ?nh nh?n ???c 25.000 USD ti?n m?t (t??ng ???ng g?n 580 tri?u ??ng). B?c ?nh giành chi?n th?ng s? ???c c?ng b? vào ngày 28/12 t?i ?ay.

Trong top 50 có 4 kho?nh kh?c ???c th?c hi?n t?i Vi?t Nam b?i các tay máy ng??i Vi?t:

Vi?t Nam trong nh?ng b?c ?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020 - 1

B?c “Nh?ng chi?c bóng” ???c th?c hi?n b?i @caokynhan t?i Hòn Bà, V?ng Tàu.

Vi?t Nam trong nh?ng b?c ?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020 - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?c “áo dài” c?a tác gi? @duysinh ch?p t?i Qu?ng Ng?i.

Vi?t Nam trong nh?ng b?c ?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020 - 3

B?c “Thu ho?ch cói” c?a tác gi? @hoacarol

Vi?t Nam trong nh?ng b?c ?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020 - 4

B?c “N? c??i c?a m?” ch?p b?i tác gi? @manhcuongvuong t?i Khánh V?nh, Khánh Hòa

Vi?t Nam trong nh?ng b?c ?nh xu?t s?c nh?t n?m 2020

Bích Ng?c
Theo Agora

Link n?i dung: http://omayaclub.com/van-hoa/viet-nam-trong-nhung-buc-anh-xuat-sac-nhat-nam-2020-20201124213416393.htm