V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n "bó tay" tr??c sai ph?m?

(Dan trí) - M?c dù ng??i dan ?? nhi?u l?n “kêu c?u” nh?ng tr?i v?n nh?p gi?ng v? nu?i, n??c th?i v?n ?? ra dòng khe khi?n ng??i dan ph?i s?ng trong c?nh kh?n kh? còn chính quy?n thì d??ng nh?... bó tay (?!).

V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 1

Trang tr?i l?n c?a ?ng V? ?ình Hu?n ngang nhiên “tra t?n” ng??i dan ngay t? ??u ngu?n n??c.

Dan càng kêu, ch? càng nu?i nhi?u

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? Dan trí ?? ph?n ánh trong lo?t bài: “Hai trang tr?i l?n ngang nhiên “tra t?n” ng??i dan ngay t? ??u ngu?n n??c”, "Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c".

Theo ph?n ánh c?a ng??i dan s?ng t?i xóm Khe Sài, x? Ngh?a L?c, huy?n Ngh?a ?àn (Ngh? An) trong su?t nhi?u n?m qua h? b? tra t?n b?i nh?ng trang tr?i nu?i l?n n?m ? ngay ??u ngu?n n??c. Tr?i l?n hàng ngàn con v? t? x? th?i khi?n cu?c s?ng c?a ng??i dan n?i ?ay ??o l?n, th?m chí h? kh?ng dám dùng chính ngu?n n??c gi?ng ?? ?n, sinh ho?t.

??c bi?t th?i gian g?n ?ay, tr?i l?n có d?u hi?u t?ng ?àn nên l??ng n??c th?i nhi?u h?n, mùi h?i th?i càng n?ng n?c. M?c dù ng??i dan ?? nhi?u l?n “kêu c?u” nh?ng tr?i v?n nh?p gi?ng v? nu?i, n??c th?i v?n ?? ra Khe Sài ng??i dan v?n ti?p t?c ph?i s?ng trong c?nh kh?n kh?.

V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?i d?ng dòng khe, trang tr?i l?n này ngang nhiên x? th?i ra bên ngoài.

Anh Vi V?n Hà (SN 1986, trú t?i xóm Khe Sài 2, x? Ngh?a L?c) b?c xúc: "T? khi tr?i l?n ?i vào ho?t ??ng ng??i dan trong xóm v? cùng hoang mang tr??c tình tr?ng tr?i l?n x? th?i tr?c ti?p ra m?i tr??ng kh?ng qua x? ly gay ? nhi?m. Nhi?u n?m nay lúa tr?ng kh?ng ???c thu ho?ch, n??c t? dòng Khe Sài ??n trau, bò c?ng kh?ng th? u?ng, ng??i dan chúng t?i v? cùng b?c xúc, nh?ng kêu m?i r?i h? l?i càng nu?i nhi?u h?n".

Tr?i l?n hàng ngàn con x? th?i “b?c t?” m?i tr??ng, tra t?n ng??i dan .

Ngu?n n??c ? nhi?m... ??n trau, bò c?ng kh?ng th? u?ng n?i

Ch? Lê Th? Ph??ng (SN 1972, trú t?i xóm Khe Sài 2) có nhà ngay sát v?i khu v?c ??p n??c n?i ch?t th?i t? tr?i l?n ?? v? cho bi?t, mùi th?i nh?t là b?t ??u t? tr?a cho ??n ?êm, nhi?u b?a b?ng bát c?m lên mà kh?ng ?n n?i. Gia ?ình dùng ngu?n n??c gi?ng ?? u?ng su?t 25 n?m, nh?ng t? ngày tr?i l?n v? “?óng ??” thì n??c c?ng kh?ng th? dùng ???c n?a. Ch? ph?i ?i xin n??c t? n?i khác v? ?? n?u ?n, còn r?a b?ng n??c gi?ng nhà thì b? ng?a.

V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 3

Th?i gian g?n ?ay, tr?i l?n có d?u hi?u t?ng ?àn nên l??ng n??c th?i nhi?u h?n, mùi h?i th?i càng n?ng n?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng ? nhà ch? Ph??ng chúng t?i c?ng c?m nh?n r? mùi h?i th?i, khó ch?u t? ch?t th?i c?a tr?i l?n. Vòng theo ??p n??c ??n dòng dòng Khe Sài, chúng t?i phát hi?n m?t dòng n??c ?en ch?y d??i nh?ng tán cay b?i sau ?ó hòa vào dòng Khe Sài r?i “t?p k?t” ? ??p n??c tr??c khi ch?y xu?ng phía d??i “h? du” n?i có hàng ch?c h? gia ?ình sinh s?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?n theo dòng n??c ?en d??i nh?ng tán r?ng, chúng t?i ??n hai h? ch?a n??c th?i. T?i ?ay, mùi h?i th?i n?ng n?c, n??c ?en ngòm, ??c quánh, s?i b?t... N?m chình ình phía trên nh?ng h? n??c th?i là tr?i l?n r?ng v?i nhi?u d?y chu?ng nu?i. T? nh?ng d?y chu?ng nu?i có 2 h?ng c?ng ?ang th?i n??c xu?ng h?.

V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 4

Ng??i dan càng kêu, ch? trang tr?i càng nu?i nhi?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i dan n?i day cho bi?t, tr?i l?n này do anh V? V?n Hu?n làm ch?. Cách ?ó kh?ng xa là m?t trang tr?i khác, quy m? c?ng r?t l?n. Nhi?u n?m nay tr?i l?n x? th?i gay ? nhi?m m?i tr??ng, khi?n cu?c s?ng c?a ng??i dan b? ??o l?n. ?? kh?ng ít l?n h? ph?n ánh ??n chính quy?n ??a ph??ng nh?ng v?n ch?a ???c x? ly d?t ?i?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng L??ng V?n Viên (84 tu?i, trú xóm Khe Sài 2, x? Ngh?a L?c) bu?n b?: "Mùi thì th?i l?m, ngày tr??c h? còn th?i n??c ra ?en ngòm. Ng??i dan chúng t?i c?ng ch?u ??ng lau l?m r?i".

Anh Cao Minh B?c (SN 1975, ng??i dan th?n Khe Sài 2) d? t?m áo lên ch? vào nh?ng v?t m?n ?? chi chít trên da. G?n ?ay nhi?u ng??i trong th?n c?ng b? n?i m?n nh? anh vì ngu?n n??c c?ng ?? ? nhi?m. Hàng ngày m?i ng??i t?m, r?a b?ng ngu?n n??c gi?ng nên ?? có nhi?u ng??i b? b?nh ngoài da. M?c dù ?? kêu c?u nhi?u l?n, nh?ng tr?i l?n v?n “?óng ??” ? ??u ngu?n dòng Khe Sài, quy m? l?i càng t?ng lên. Hàng ngày, hàng gi? h? v?n ch?u s? “tra t?n” b?i mùi h?i th?i n?ng n?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrao ??i v?i PV? Dan trí,? ?ng Ng? S? C??ng, Ch? t?ch UBND x? Ngh?a L?c cho bi?t: "Ngày 18/11, huy?n ?? v? làm vi?c và ?? có k?t lu?n, sang tu?n t?i x? s? m?i các h? dan lên ?? làm vi?c. ??i v?i chính quy?n ??a ph??ng thì gi? kh?ng th? gi?i quy?t ???c".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD??i ?ay là 1 s? hình ?nh do PV ghi l?i.

V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgu?n n??c x? th?i ??c quánh, kh?ng qua x? ly gay ? nhi?m trong nhi?u n?m nay. ?

V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 6

Nhi?u ng??i dan b? n?i m?n ng?a vì ?nh h??ng c?a ngu?n n??c.

V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 7
V? trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Chính quy?n bó tay tr??c sai ph?m? - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u ng??i dan b?c xúc kh?ng bi?t bao gi? h? m?i b?t kh?.

Nguy?n Tú

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/vu-trang-trai-lon-tra-tan-nguoi-dan-chinh-quyen-bo-tay-truoc-sai-pham-20201122161450338.htm