Showroom ?ón khách Trung Qu?c s?p b? c??ng ch?: Xu?t hi?n d?u hi?u “l?”

(Dan trí) - Trong th?i gian ch? c??ng ch? tháo d?, nhi?u c?a hàng, showroom xay d?ng sai phép, trái phép trên ??i l? Nguy?n T?t Thành (x? Ph??c ??ng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ?? dán nhi?u th?ng báo khá “l?”.

Showroom ?ón khách Trung Qu?c s?p b? c??ng ch?: Xu?t hi?n d?u hi?u “l?” - 1

Nhi?u c?a hàng, showroom xay d?ng sai phép, trái phép trên ??i l? Nguy?n T?t Thành, TP Nha Trang

Th? sát trong nh?ng ngày qua cho th?y, các c?a hàng, showroom k? trên b?t ng? treo m?t s? th?ng báo “l?” phía tr??c c?a hàng nh?: “trang tr?i 4.0”; “thanh ly hàng hóa và trang thi?t b?”… ?i?u này xu?t hi?n trong th?i gian ch? c? quan ch?c n?ng TP Nha Trang c??ng ch? tháo d? là d?u hi?u r?t “l?”. ?? tìm hi?u s? vi?c này, chúng t?i ?? ti?p c?n m?t s? ng??i dan và nhan viên b?o v? c?a các c?a hàng k? trên.

Nhan viên b?o v? cho m?t c?a hàng này hé l? r?ng: “Do d?ch Covid-19, kh?ng có khách h? d?ng kinh doanh g?n m?t n?m nay. H? ch? hàng ?i h?t r?i! Gi? còn cái nhà kh?ng!”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLiên quan ??n c?ng tác x? ly vi ph?m, th?ng tin t?i PV Dan trí v? vi?c có t? ch?c c??ng ch? tháo d? các c?ng trình này hay kh?ng, m?t l?nh ??o UBND TP Nha Trang sáng 19/11 kh?ng ??nh: Vi?c c??ng ch? tháo d? các c?ng trình vi ph?m tr?t t? xay d?ng này là có. Hi?n nay UBND TP? Nha Trang ?? giao UBND x? Ph??c ??ng xay d?ng k? ho?ch th?c hi?n ph??ng án c??ng ch? trình UBND TP Nha Trang duy?t, c?ng nh? chuy?n C?ng an TP Nha Trang xay d?ng k? ho?ch ??m b?o an ninh tr?t t? trong th?i gian th?c hi?n c??ng ch? các c?ng trình sai ph?m này.

Showroom ?ón khách Trung Qu?c s?p b? c??ng ch?: Xu?t hi?n d?u hi?u “l?” - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó UBND t?nh Khánh Hòa ky ban hành 7 quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? c?ng trình xay d?ng vi ph?m trên ??a bàn x? Ph??c ??ng, TP Nha Trang

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó nh? Dan trí ?? ph?n ánh, vào ??u tháng 9/2020, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Khánh Hòa Lê H?u Hoàng ?? ky ban hành 7 quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? c?ng trình xay d?ng vi ph?m trên ??a bàn x? Ph??c ??ng, TP Nha Trang. ?ay là nh?ng c?a hàng, showroom chuyên ?ón khách Trung Qu?c, ?a ph?n n?m d?c ??i l? Nguy?n T?t Thành ? c?a ng? phía nam Nha Trang xay d?ng sai phép, trái phép gay b?c xúc trong d? lu?n nhi?u n?m nay nh?ng ch?m b? c??ng ch?, tháo d?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, các c?ng trình v?a có quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? t? UBND t?nh Khánh Hòa, g?m: c?a hàng t? l?a May M?n, c?a hàng Bùi T? Hùng, c?a hàng Only Love Jewellyery, d?y nhà tr? phía sau C?ng ty TNHH Th??ng m?i và d?ch v? Phúc Lai, Nhà hàng Cao Hùng, c?a hàng ??c s?n Vi?t Nam và c?a hàng cà phê Xin Chào.

M?t l?nh ??o UBND x? Ph??c ??ng (TP Nha Trang), cho bi?t: theo quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? các c?ng trình vi ph?m, UBND t?nh Khánh Hòa giao TP Nha Trang t? ch?c th?c hi?n.

???c bi?t, kinh phí c??ng ch? m?i c?ng trình t? h?n 600 tri?u ??ng ??n g?n 2 t? ??ng.

Showroom ?ón khách Trung Qu?c s?p b? c??ng ch?: Xu?t hi?n d?u hi?u “l?” - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t s? c?a hàng s?p b? c??ng ch? b?t ng? dán th?ng báo phía tr??c nh? “trang tr?i 4.0”; “thanh ly hàng hóa và trang thi?t b?”…

Theo tìm hi?u, các c?a hàng ? x? Ph??c ??ng (TP Nha Trang) ???c xay d?ng kiên c? r?ng t? 1.000-5.000m2. ?ay là các c?a hàng kinh doanh, chuyên bán các m?t hàng nh? t? l?a, ?? m? ngh?, tr?m h??ng, ch?n n?m... cho du khách Trung Qu?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i c?a hàng có th? ?ón hàng ch?c xe khách lo?i 45 ch?, cùng hàng nghìn khách m?i ngày ??n mua s?m. Hi?n nay các showroom này ?? d?ng ho?t ??ng h?n 9 tháng nay do ?nh h??ng b?i d?ch Covid-19 sau khi du khách n??c ngoài v? n??c tránh d?ch.

Hi?n các c?ng trình, showroom này ?ang “c?a ?óng then cài”, im lìm v?ng v?. M?t s? c?a hàng thuê b?o v? canh gi? nhi?u tháng nay. "H? d?n h?t hàng hóa ? bên trong mang ?i n?i khác kinh doanh. Chúng t?i ch?a nghe h? nói gì v? vi?c c?a hàng s? ho?t ??ng tr? l?i", m?t b?o v? nói.

Tr??c ?ó, t? cu?i n?m 2019, ??i bi?u H?ND t?nh Khánh Hòa ?? ??a v?n ?? này ra ch?t v?n tr??c H?ND t?nh Khánh Hòa v? trách nhi?m qu?n ly nhà n??c khi ?? các c?ng trình này xay d?ng sai phép, trái phép, hoàn thành ??a vào s? d?ng mà kh?ng phát hi?n s?m, x? ly d?t ?i?m.

Báo?Dan trí?s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c!

Vi?t H?o

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/showroom-don-khach-trung-quoc-sap-bi-cuong-che-xuat-hien-dau-hieu-la-20201119171002512.htm