La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t

(Dan trí) - Nh?ng g?c c? th? tr?m tu?i b? x? th?t ngay trong r?ng xanh. Tuy nhiên, l?c l??ng b?o v? r?ng l?i kh?ng h? hay bi?t.

Nhi?u tháng nay, lam t?c am th?m m? ???ng vào cánh r?ng c?a huy?n Ia Grai (Gia Lai) ?? khai thác g? trái phép. Nh?ng cay g? c? th? g?n tr?m tu?i có ???ng kính vài ng??i ?m b? ??n h? và x? h?p ngay t?i r?ng. Tuy nhiên, l?c l??ng ch?c n?ng kh?ng h? hay bi?t ?? k?p th?i ng?n ch?n.

C?n c?nh cánh r?ng c?a huy?n Ia Grai b? "x? th?t"

Theo chan ng??i d?n ???ng, chúng t?i “??t nh?p” vào cánh r?ng c?a x? Ia B? (huy?n Ia Grai, t?nh Gia Lai) ?? n?m b?t tình hình khai thác g? trái phép. T? tr? s? x? Ia B?, chúng t?i dùng xe máy v??t lên nh?ng con d?c ?? ?? vào vùng l?i c?a c?nh r?ng. Ngay t? c?a r?ng, chúng t?i ?? ch?ng ki?n hàng ch?c cay g? c? n?m ng?n ngang, cánh r?ng ch? th?a th?t nh?ng cay nh? m?i phát tri?n.

La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 1
Nh?ng g?c cay m?i b? ??n h?, ch? tr? l?i g?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?p t?c ti?n sau vào cánh r?ng là dày ??c nh?ng d?u bánh xe s?t d?n vào các l?i x??ng cá ?? khai thác g? trái phép. Lúc này, phóng viên ?? theo m?t d?u bánh xe s?t ?? r? vào l?i x??ng cá. Cách tr?c ???ng ??c ??o kho?ng 100m, chúng t?i ?? ch?ng ki?n nhi?u g?c c? th? có ???ng kính g?c h?n 1m b? m?i b? ??n h?. Ph?n than ?? b? các ??i t??ng lam t?c x? h?p ngay t?i r?ng xanh r?i ch? ?i t?u tán. Hi?n tr??ng ?? l?i c?nh ng?n ngang nh?ng t?m bìa, cành lá v?n còn xanh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo con ???ng nh? vào vùng tam c?a cánh r?ng, chúng t?i ti?p t?c phát hi?n hàng ch?c g?c cay b? ??n h?. M?t g?c c? th? l?n có ???ng kính g?n 1m ti?p t?c b? ??n h? nh?ng ch?a k?p v?n chuy?n ra. Hi?n tr??ng ?? l?i là c?nh các h?p g? ???c x? vu?ng, theo quy cách (chi?u dài 3m và dày kho?ng 30cm). Nhi?u g?c tròn có ???ng kính m?t g? 60cm v?n ?ang n?m gi?a r?ng. Kh? n?ng ??i tr?i n?ng, các ??i t??ng s? vào ?? v?n chuy?n ?i t?u tán.

La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 2
Nh?ng h?p g? ???c x? vu?ng, theo quy cách ?ang t?p k?t t?i r?ng xanh

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHàng ch?c g?c cay c? th? trong cánh r?ng c?a huy?n Ia Grai b? ??n h? kh?ng th??ng ti?c. Các ??i t??ng lam t?c th??ng ch?n nh?ng g?c cay t? 60cm – 1m ? còn sót l?i ? su?i và tri?n núi hi?m tr? ?? ??n h?. Ch? h?n m?t bu?i sáng, nhóm phóng viên theo d?u bánh xe s?t và ?? phát hi?n 4 ?i?m khai thác g? trái phép v?i hàng ch?c g?c cay ?? ch?ng lo?i b? ??n h?. G? h?p, g? tròn n?m ng?n ngang ngay t?i r?ng. Trên m?t g?c ch?a có d?u ki?m ??m c?a l?c l??ng ch?c n?ng.

La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 3
M?t g?c cay c? th? m?i b? ??n h?, lam t?c x? h?p ngay t?i r?ng

Vì ?? ??m b?o an toàn, phóng viên ?? tr?c ti?p liên h? v?i H?t ki?m lam huy?n Ia Grai, Gia Lai) ?? xác ??nh v? trí và th?ng báo tình hình phá r?ng. ?ng Lam V?n Long (H?t tr??ng H?t ki?m lam huy?n Ia Grai) cho bi?t: “Kho?nh r?ng mà phóng viên phát hi?n kh? n?ng là c?a BQL r?ng phòng h? B?c Ia Grai. T?i s? th?ng báo nh?m ph?i h?p cùng l?c l??ng ?i ki?m tra”.

La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 4
Hi?n nay, c? quan ch?c n?ng ?ang ti?n hành vào hi?n tr??ng ki?m tra v? phá r?ng mà phóng viên ph?n ánh

?ng Lê Ng?c Quy (Ch? t?ch UBND huy?n Ia Grai) th?ng tin: “Ngay khi nh?n ???c ph?n ánh c?a báo Dan trí, t?i ?? ch? ??o cho ??ng chí phó ch? t?ch ph?i h?p cùng l?c l??ng ch?c n?ng c?a huy?n và t?nh ?? vào ki?m tra hi?n tr??ng. Theo ?ó, s? ?i?u tra và x? ly nghiêm các ??i t??ng khai thác r?ng trái phép. ??ng th?i, ki?n ngh? s? làm r? trách nhi?m c?a l?c l??ng b?o v? r?ng”.

Nh?ng hình ?nh ghi l?i hi?n tr??ng các g?c cay c? th? b? "x? th?t":

La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 5
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 6
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 7
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 8
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 9
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 10
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 11
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 12
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 13
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 14
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 15
La li?t cay ??i th? b? “x? th?t” gi?a r?ng xanh, ki?m lam kh?ng h? hay bi?t - 16
Hi?n nay, c? quan ch?c n?ng ?ang ti?n hành vào hi?n tr??ng ki?m tra v? phá r?ng mà phóng viên ph?n ánh

Ph?m Hoàng

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/la-liet-cay-dai-thu-bi-xe-thit-giua-rung-xanh-kiem-lam-khong-he-hay-biet-20201118145622088.htm