V? h? nghèo ? nhà 3 t?ng: S? x? nghiêm cán b?, xin l?i nhan dan

(Dan trí) - Tr??c s? vi?c bình xét h? nghèo sai ??i t??ng t?i th?n Yên Hà, x? Yên L?, Ch? t?ch UBND huy?n Yên D?ng kh?ng ??nh kiên quy?t làm r?, x? nghiêm cán b? sai ph?m và t? ch?c xin l?i nhan dan c?ng khai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i gian v?a qua, nhan dan t?i th?n Yên Hà, x? Yên L? v? cùng b?t bình khi b?t ng? phát hi?n m?t s? h? gia ?ình có nhà c?a khang trang, ?i?u ki?n kinh t? khá gi? l?i n?m trong danh sách h? nghèo, h? c?n nghèo và ???c h??ng ch? ?? tr? c?p.

Theo ph?n ánh c?a ng??i dan, m?t s? tr??ng h?p c? th? nh? h? gia ?ình ?ng Tr?n V?n Chi?n (SN 1978) hi?n ?ang sinh s?ng trong ng?i nhà 3 t?ng khang trang, h? gia ?ình bà V? Th? Thu làm kinh doanh v?t li?u xay d?ng...

?i?u khi?n ng??i dan b?c xúc h?n n?a là h? kh?ng ???c ?i h?p, kh?ng ???c bình xét và kh?ng bi?t danh sách nh?ng h? gia ?ình ???c nh?n ch? ?? tr? c?p nghèo, c?n nghèo t?i ??a ph??ng.

V? h? nghèo ? nhà 3 t?ng: S? x? nghiêm cán b?, xin l?i nhan dan - 1
V? h? nghèo ? nhà 3 t?ng: S? x? nghiêm cán b?, xin l?i nhan dan - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHai h? gia ?ình ???c nh?n ch? ?? h? nghèo khi?n ng??i dan th?n Yên Hà, x? Yên L?, huy?n Yên D?ng (B?c Giang) b?c xúc.

T? ph?n ánh c?a ng??i dan, PV Dan trí ?? tr?c ti?p v? th?n Yên Hà “m?c s? th?” hoàn c?nh các h? nghèo b?t th??ng này và làm vi?c v?i chính quy?n ??a ph??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Bùi Quang Huy - Ch? t?ch UBND huy?n Yên D?ng cho bi?t: Ngay sau khi n?m ???c th?ng tin ph?n ánh t? nhan dan, Huy?n u? - UBND huy?n Yên D?ng ?? l?p t?c r?t ráo vào cu?c.

“Ch? t?ch huy?n ?? ban hành ngay C?ng v?n s? 1813/UBND-VX ngày 12/11/2020 yêu c?u UBND các x?, th? tr?n rà soát l?i toàn b? quy trình th?ng kê, bình xét, xác ??nh h? nghèo, h? c?n nghèo trên ??a bàn n?m 2018 và n?m 2019; ??ng th?i ch? ??o th?c hi?n t?ng ?i?u tra h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2020 ??m b?o khách quan, c?ng khai, minh b?ch, phát hi?n sai ph?m nào x? ly th?t nghiêm kh?c, tri?t ?? ngay sai ph?m ?ó”, ?ng Huy kh?ng ??nh.

Ch? t?ch UBND huy?n Yên D?ng cho bi?t thêm: Xác ??nh m?c ?? nghiêm tr?ng c?a v?n ??, tr?c ti?p Bí th? Huy?n ?y Yên D?ng ?? ch? trì h?i ngh? g?m các thành ph?n: Th??ng tr?c Huy?n ?y, Phó Ch? t?ch UBND huy?n ph? trách kh?i, Ch? nhi?m UBKT Huy?n ?y, Tr??ng ban t? ch?c huy?n u?, C?ng an huy?n, Phòng Lao ??ng - TB&XH, UBND x? Yên L? ?? n?m tình hình v? vi?c, bàn và cho y ki?n ch? ??o.

Ngay trong chi?u 12/11/2020, Ch? t?ch UBND huy?n ?? c? ?oàn c?ng tác c?a huy?n do Phó Ch? t?ch UBND huy?n Nguy?n V?n Th??ng làm tr??ng ?oàn và m?t s? ngành liên quan nh?: Lao ??ng - TB&XH, N?i v?, C?ng an, V?n phòng H?ND&UBND huy?n xu?ng c? s? làm vi?c v?i ??ng ?y, UBND x? Yên L? và Ban chi ?y, Ban qu?n ly th?n Yên Hà, x? Yên L? ?? nghe báo cáo, ki?m tra, xác minh v? vi?c.

K?t qu? xác ki?m tra, xác minh b??c ??u nh? sau: Theo k?t qu? rà soát, th?ng kê h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2019, trên ??a bàn x? Yên L? có 130 h? nghèo và 138 h? c?n nghèo, trong ?ó th?n Yên Hà, x? Yên L? có 8 h? nghèo và 8 h? c?n nghèo. Trong s? 8 h? nghèo t?i th?n Yên Hà, x? Yên L? có 3 h? gia ?ình có g?m h? gia ?ình bà V? Th? Thu, h? gia ?ình ?ng Lê Th? S? và h? gia ?ình ?ng Tr?n V?n Chi?n kh?ng ?úng ??i t??ng, quy trình th?c hi?n kh?ng ??m b?o c?ng khai, minh b?ch.

V? h? nghèo ? nhà 3 t?ng: S? x? nghiêm cán b?, xin l?i nhan dan - 3

Bà Nguy?n Th? Nga - Ch? t?ch UBND x? Yên L? kh?ng ??nh v?i PV Dan trí s? làm r?, x? ly nghiêm kh?c cán b? sai ph?m, rà soát toàn b? các h? nghèo, c?n nghèo trên ??a bàn, thu h?i ti?n chi tr? ch? ?? sai ph?m và l?p h? s? ?? ngh? ??a vào danh sách h??ng ch? ?? v?i nh?ng h? ?? tiêu chu?n.

Ban chi ?y th?n và các ngành, ?oàn th? th?n Yên Hà t? ch?c h?p bình xét h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2019 kh?ng có các h? gia ?ình ??i di?n c?ng ??ng dan c? d? h?p theo quy ??nh; kh?ng ti?n hành niêm y?t c?ng khai danh sách các h? nghèo và c?n nghèo; k?t thúc c?ng khai kh?ng thi?t l?p biên b?n.

Quá trình rà soát, th?m ??nh h? s?, phê duy?t k?t qu? rà soát, th?ng kê h? nghèo n?m 2019 c?a UBND x? Yên L?, Ban Ch? ??o rà soát h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2019 x?, thành viên Ban Ch? ??o x? ph? trách ??a bàn, cán b? Lao ??ng - TB&XH x? Yên L? còn ch?a sau sát, thi?u ch?t ch?.

Phòng Lao ??ng - TB&XH là c? quan tham m?u cho UBND huy?n ch?a sau sát trong vi?c th?m ??nh k?t qu? rà ?i?u tra, soát h? nghèo n?m 2019 c?a th?n Yên Hà, x? Yên L?.

T? k?t qu? xác minh b??c ??u, Th??ng tr?c huy?n u?, UBND huy?n Yên D?ng yêu c?u UBND x? Yên L? ngay trong bu?i sáng ngày 13/11/2020 thành l?p T? c?ng tác ti?n hành làm vi?c v?i Ban chi ?y, Ban qu?n ly th?n và các ngành, ?oàn th? c?a th?n Yên Hà ki?m tra l?i toàn b? quy trình rà soát, th?ng kê, xác ??nh h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2019 trên ??a bàn th?n theo ?úng quy ??nh, ??c bi?t là ??i v?i 3 h? gia ?ình bà V? Th? Thu, ?ng Lê Th? S? và ?ng Tr?n V?n Chi?n. Thành ph?n làm vi?c v?i T? c?ng tác ph?i có ??i di?n c?ng ??ng dan c? ?? ??m b?o c?ng tam, khách quan.

Yêu c?u UBND x? Yên L? ch? ??o các th?n còn l?i trên ??a bàn ki?m tra l?i toàn b? quy trình rà soát, th?ng kê, xác ??nh h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2019 trên ??a bàn, k?t qu? báo cáo Ch? t?ch UBND huy?n tr??c ngày 18/11/2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? t?ch UBND huy?n Yên D?ng Bùi Quang Huy kh?ng ??nh: Tr??c h?t, chúng t?i xác ??nh sai ph?m trong vi?c bình xét ch? ?? h? nghèo t?i th?n Yên Hà, x? Yên L? là có. Các ?oàn thanh tra, ki?m tra ?ang làm vi?c ?? xác ??nh m?c ?? sai ph?m. Quan ?i?m c?a Th??ng tr?c huy?n u? - UBND huy?n Yên D?ng là ngay sau khi có k?t qu? thanh tra, chúng t?i s? x? ly th?t nghiêm kh?c t?t c? các cán b? liên quan sai ph?m, thu h?i s? kinh phí h? tr? kh?ng ?úng ??i t??ng và t? ch?c xin l?i nhan dan c?ng khai.

V? h? nghèo ? nhà 3 t?ng: S? x? nghiêm cán b?, xin l?i nhan dan - 4

Th??ng tr?c huy?n u? - UBND huy?n Yên D?ng?kh?ng ??nh s? x? ly th?t nghiêm kh?c t?t c? các cán b? liên quan sai ph?m, thu h?i s? kinh phí h? tr? kh?ng ?úng ??i t??ng và t? ch?c xin l?i nhan dan c?ng khai.

?UBND t?nh B?c Giang ch? ??o “nóng”, yêu c?u rà soát, x? ly nghiêm cán b? “nh?p nhèm”

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 12/11/2020, UBND t?nh B?c Giang có C?ng v?n s? 4992/UBND-KGXV g?i U? ban M?t tr?n t? qu?c t?nh, S? L?TB&XH, UBND các huy?n, thành ph? yêu c?u UBND huy?n Yên D?ng ki?m ?i?m trách nhi?m trong c?ng tác ch? ??o rà soát, th?ng kê, xác ??nh h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2019 c?a ??a ph??ng, ki?m tra quy trình, k?t qu? rà soát, th?ng kê h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2019 c?a UBND x? Yên L?, x? ly k? lu?t nghiêm các t?p th?, cá nhan thi?u trách nhi?m liên quan, k?t qu? báo cáo ch? t?ch ch?m nh?t vào ngày 25/11/2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDUBND t?nh B?c Giang yêu c?u các huy?n, thành ph? nghiêm túc rút kinh nghi?m t? nh?ng sai sót trong th?c hi?n rà soát, th?ng k?, bình xét, xác ??nh h? nghèo, h? c?n nghèo nh?ng n?m tr??c ?ay, th?c hi?n c?ng khai, dan ch?, minh b?ch, ?úng ??i t??ng, ?úng quy ??nh ??i v?i t?ng ?i?u tra, xác ??nh h? nghèo, h? c?n nghèo c?a ??a ph??ng n?m 2020. N?i nào ?? x?y ra sai ph?m thì ng??i ??ng ??u s? b? xem xét x? ly k? lu?t.

V? h? nghèo ? nhà 3 t?ng: S? x? nghiêm cán b?, xin l?i nhan dan - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDUBND huy?n Yên D?ng ?? ch? ??o rà soát trên ph?m vi toàn huy?n các h? ???c ??a vào di?n h? nghèo, c?n nghèo.

Cùng ?ó, UBND t?nh B?c Giang yêu c?u S? L?TB&XH ch? trì ph?i h?p v?i các c? quan, ??n v? liên quan, UBND các huy?n, thành ph? t?ng c??ng t?p hu?n, h??ng d?n nghi?p v? rà soát, th?ng kê xác ??nh h? nghèo, c?n nghèo… ki?m tra, giám sát các ??a ph??ng trong quá trình th?c hi?n cu?c t?ng ?i?u tra n?m 2020, ch?u trách nhi?m liên ??i n?u ?? x?y ra sai ph?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay trong ngày 12/11, UBND huy?n Yên D?ng ?? ban hành C?ng v?n s? 1813/UBND-VX g?i Phòng L?-TB&XH, UBND các x?, th? tr?n yêu c?u các x?, th? tr?n ti?n hành rà soát l?i toàn b? quy trình, k?t qu? th?c hi?n rà soát, th?ng k?, bình xét h? nghèo, h? c?n nghèo n?m 2018, 2019 trên ??a bàn ?? ??m b?o tính chính xác, k?t qu? rà soát báo cáo UBND huy?n tr??c ngày 18/11.

Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th?

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/vu-ho-ngheo-o-nha-3-tang-se-xu-nghiem-can-bo-xin-loi-nhan-dan-20201114122933109.htm