V? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c?: Dan ngóng qua 4 ??i ch? t?ch!

(Dan trí) - K? t? khi nhi?u h? dan t?i ph??ng Qu?ng C?, TP S?m S?n (Thanh Hóa) bàn giao ??t ?? th?c hi?n d? án, ??n nay ?? tr?i qua 4 ??i Ch? t?ch nh?ng ng??i dan v?n ?ang ph?i mòn m?i ch? ??t tái ??nh c?.

?? 5 n?m tr?i qua k? t? khi bàn giao ??t cho nhà ??u t? th?c hi?n d? án khu du l?ch ngh? d??ng, ??n nay, nhi?u h? gia ?ình t?i ph??ng Qu?ng C?, thành ph? S?m S?n v?n ch?a ???c bàn giao ??t tái ??nh c? (T?C). Th?c t? trên khi?n các h? dan h?t s?c b?c xúc.

V? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c?: Dan ngóng qua 4 ??i ch? t?ch!  - 1
?? qua 4 ??i ch? t?ch v?n ch?a gi?i quy?t xong ??t tái ??nh c? cho ng??i dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, t?i th?i ?i?m thu h?i ??t, ng??i dan ???c H?i ??ng b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng cam k?t b? trí ??t T?C t?i m?t b?ng Khu dan c?, T?C cánh ??ng S?ng ??ng (ph??ng Qu?ng C?, thành ph? S?m S?n). Th?m chí, nhi?u h? gia ?ình ?? t?m ?óng ti?n s? d?ng ??t, có h? ?? ?óng s? ti?n lên ??n hàng t? ??ng.

Sau nhi?u n?m ch? ??i v?n ch?a ???c c?p ??t T?C, ng??i dan ?? có ??n g?i ??n chính quy?n thành ph? S?m S?n ?? ngh? s?m gi?i quy?t, bàn giao ??t T?C cho ng??i dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ?? nhi?u tháng tr?i qua, k? t? th?i ?i?m ng??i dan ki?n ngh? gi?i quy?t v?n ch?a nh?n ???c ph?n h?i t? phía chính quy?n ??a ph??ng và ngành ch?c n?ng thành ph? S?m S?n.

“Khi tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i dan bàn giao ??t thì r?t tích c?c, h?n n?a, ng??i dan có trách nhi?m và ??ng thu?n trong vi?c bàn giao ??t. Tuy nhiên, kh?ng hi?u vì ly do gì, ??n khi gi?i quy?t quy?n l?i chính ?áng cho ng??i dan thì l?i chay ?”, ?ng Nguy?n V? Long, ng??i dan t?i ph??ng Qu?ng C?, thành ph? S?m S?n b?c xúc.

V? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c?: Dan ngóng qua 4 ??i ch? t?ch!  - 2
Có tr??ng h?p h?n giao ??t t? n?m 2017 nh?ng ??n nay v?n ch?a th?c hi?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?c ch?ng ??, ng??i dan ?? g?i ??n ph?n ánh ??n báo Dan trí. Sau khi báo Dan trí vào cu?c ph?n ánh, ngày 15/9/2020, Bí th? T?nh ?y Thanh Hóa ?? có v?n b?n g?i Th??ng tr?c Thành ?y S?m S?n, giao x? ly ph?n ánh v? vi?c ch?m tr? bàn giao ??t T?C cho các h? dan có ??t b? thu h?i t?i thành ph? S?m S?n.

Th?c hi?n y ki?n ch? ??o c?a Bí th? T?nh ?y, ngày 21/9, Thành ?y S?m S?n ?? có v?n b?n s? 75-CV/TU giao x? ly ph?n ánh v? vi?c ch?m tr? bàn giao ??t T?C cho 17 h? dan có ??t b? thu h?i th?c hi?n D? án khu du l?ch ngh? d??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh??ng tr?c Thành ?y S?m S?n giao UBND thành ph? ch? ??o H?i ??ng gi?i phóng m?t b?ng thành ph?, các phòng, ban ch?c n?ng và các ??n v? liên quan kh?n tr??ng xem xét n?i dung v? vi?c ?? gi?i quy?t; có v?n b?n tr? l?i c?ng lu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi có ch? ??o, ngày 23/10, UBND thành ph? S?m S?n ?? có báo cáo s? 3987/UBND-TNMT v? vi?c x? ly ph?n ánh vi?c ch?m tr? bàn giao ??t ? T?C cho 17 h? dan có ??t b? thu h?i th?c hi?n d? án Khu du l?ch ngh? d??ng, ph??ng Qu?ng C?, thành ph? S?m S?n.

Theo UBND thành ph? S?m S?n, liên quan ??n v?n ?? báo Dan trí ph?n ánh, ngày 13/8/2020 UBND thành ph? có v?n b?n s? 3082/UBND-TNMT ch? ??o H?i ??ng b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng thành ph?, rà soát toàn b? các tr??ng h?p ?? h?p xét b? trí T?C ?úng ph??ng án T?C ?? ???c phê duy?t và v?n b?n s? 684/UBND-KTTC ngày 17/1/2017 c?a UBND t?nh.

V? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c?: Dan ngóng qua 4 ??i ch? t?ch!  - 3
Trong khi ?ó, m?t b?ng khu tái ??nh c? ?? có.

Vi?c ch?m tr? trong gi?i quy?t c?p ??t T?C cho ng??i dan kh?ng ch? di?n ra trong ngày m?t ngày hai mà ?? nhi?u n?m, th?m chí ?? tr?i qua 4 ??i ch? t?ch thành ph? S?m S?n. C? th?, th?i ?i?m ?ang tri?n khai d? án ?ng Tr?nh Huy Tri?u là Ch? t?ch UBND th? x? S?m S?n (nay nay là thành ph? S?m S?n), ti?p ??n là ?ng Lê Ng?c Chi?n, r?i ?ng L??ng T?t Th?ng và hi?n t?i là ?ng Lê V?n Tú làm Ch? t?ch thành ph? S?m S?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVà s? vi?c c?ng ch? m?i d?ng l?i ? nh?ng ch? ??o, báo cáo qua l?i gi?a các c? quan ch?c n?ng. Còn trên th?c t?, nhi?u h? dan v?n ch?a nh?n ???c ??t T?C nh? cam k?t ban ??u.

Trao ??i v?i phóng viên Dan trí, ?ng Lê V?n Tú, Ch? t?ch UBND thành ph? S?m S?n cho bi?t, ?ng m?i v?a ti?p nh?n c?ng vi?c ch?a lau, s? giao cho Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng ph?i h?p v?i Ban qu?n ly d? án báo cáo v? v?n ?? nêu trên ?? có h??ng gi?i quy?t.

Còn ?ng L??ng T?t Th?ng, Bí th? Thành ?y S?m S?n cho bi?t: “T?i ?? ch? ??o rà soát, cái nào ?? ?i?u ki?n thì giao tr??c, còn cái nào ch?a r? ràng thì ph?i xác minh l?i cho ??m b?o quy ??nh c?a pháp lu?t.

?? gi?i quy?t quy?n l?i cho dan, yêu c?u nh?ng l? nào ?? ??m b?o ?i?u ki?n thì ph?i giao ngay, nh?ng l? nào ch?a kh?ng ??nh ???c ch?c ch?n là ??m b?o theo quy ??nh c?a pháp lu?t thì ph?i th?c hi?n vi?c xác minh l?i”.

Liên quan ??n vi?c ?? qua 4 ??i ch? t?ch thành ph? v?n ch?a gi?i quy?t xong vi?c c?p ??t T?C cho ng??i dan, ?ng Th?ng kh?ng ??nh: “L?n này s? cho gi?i quy?t d?t ?i?m, l? nào ch?a ?? ?i?u ki?n thì tr? l?i cho dan ???c bi?t”.

Khi ???c h?i v? vi?c ??n bao gi? s? gi?i quy?t xong v?n ?? nêu trên, ?ng Th?ng cho bi?t, d? ki?n trong n?m nay s? gi?i quy?t d?t ?i?m.

Dan trí s? ti?p t?c ph?n ánh v?n ?? nêu trên ??n b?n ??c.

Tr?n Lê

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/vu-chet-van-chua-nhan-duoc-dat-tai-dinh-cu-dan-ngong-qua-4-doi-chu-tich-20201111185635459.htm