Chuy?n l? ? ??ng Nai: ??t có "s? ??" 15 n?m b?ng d?ng b? c?p cho ng??i khác

(Dan trí) - Lên làm th? t?c ??ng ky l?i s? ??t, ?ng Nguy?n Th?nh tá ho? khi bi?t m?nh ??t c?a mình b? c?p cho ng??i khác, dù ?ng ?? ???c c?p s? ?? và s? d?ng ?n ??nh su?t 15 n?m qua.

C?p ch?ng “s? ??”!

Chuy?n l? ? ??ng Nai: ??t có s? ?? 15 n?m b?ng d?ng b? c?p cho ng??i khác - 1

M?nh ??t ?ng Nguy?n Th?nh s? d?ng ?n ??nh t? n?m 2003 và ?? ???c c?p s? ??.

Theo tìm hi?u c?a PV Dan trí, n?m 2003, ?ng Nguy?n Th?nh (ng? Qu?n 2, TP.HCM) nh?n chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t (QSD?) di?n tích 2.308m2 t?i x? Phú H?i, huy?n Nh?n Tr?ch t? ?ng Nguy?n Thanh Hà (ng? ??ng Nai).

Sau khi nh?n chuy?n nh??ng, ?ng Th?nh ???c UBND huy?n Nh?n Tr?ch c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t (GCNQSD?) s? 02064 QSD?/821/Q? UBND. Theo ?ó, ?ng Th?nh ???c quy?n s? d?ng 2.308m2 thu?c t? b?n ?? 18, th?a 129, m?c ?ích s? d?ng là ??t tr?ng cay lau n?m, th?i h?n s? d?ng ??n tháng 6/2051. T? th?i ?i?m ???c c?p GCNQSD? ?ng Th?nh v?n s? d?ng ?n ??nh, kh?ng tranh ch?p v?i cá nhan, t? ch?c nào.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTháng 10/2018, ?ng Th?nh lên V?n phòng ??ng ky ??t ?ai t?nh ??ng Nai làm th? t?c ??ng ky l?i theo yêu c?u thì tá h?a phát hi?n m?nh ??t c?a ?ng b? S? Tài nguyên & M?i tr??ng (S? TN-MT) t?nh ??ng Nai c?p GCNQSD? cho ?ng ??ng C?u t? ngày 27/7/2018. Sau khi phát hi?n s? vi?c, ?ng Th?nh ?? làm ??n ki?n ngh? ?? ngh? c? quan ch?c n?ng làm r?.

Chuy?n l? ? ??ng Nai: ??t có s? ?? 15 n?m b?ng d?ng b? c?p cho ng??i khác - 2

Phi?u cung c?p th?ng tin ??a chính th? hi?n ngu?n g?c và ch? s? h?u m?nh ??t là ?ng Nguy?n Th?nh.

Ngày 16/4/2019, UBND huy?n Nh?n Tr?ch có V?n b?n 2471/UBND-TD tr? l?i ki?n ngh? c?a ?ng Th?nh. Theo ?ó, ph?n ??t c?a ?ng Nguy?n Th?nh n?m trong t?ng di?n tích 19.166m2 thu?c th?a 29, t? 18 (c?), x? Phú H?i và ?? ???c UBND huy?n Nh?n Tr?ch c?p GCNQSD? (l?n ??u) cho ?ng Nguy?n Thanh Hà ngày 23/10/2001.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, ?ng Hà tách th?a chuy?n nh??ng cho nhi?u ng??i trong ?ó có ?ng Nguy?n Th?nh, di?n tích 2.308m2, th?a 129 (t??ng ?ng th?a 342, t? 41 m?i) ???c UBND huy?n Nh?n Tr?ch c?p GCN QSD? s? W 732281 ngày 07/4/2003 và bà Nguy?n Th? Xuy?n, di?n tích 1.798m2, th?a 111 (t??ng ?ng th?a 341, t? 41 m?i) ???c UBND huy?n Nh?n Tr?ch c?p GCN QSD? s? V 742194 ngày 10/12/2002.

“??i v?i ph?n ??t c?a ?ng Nguy?n Th?nh, theo b?n ?? ??a chính m?i t??ng ?ng v?i th?a 342, t? 41. Tuy nhiên, th?a 342 ?? c?p GCN QSD? s? CM 701301 ngày 27/7/2018 cho ?ng ??ng C?u, khi ?ng C?u nh?n chuy?n nh??ng ph?n ??t th?a 111 có ngu?n g?c c?a bà Xuy?n.

Chuy?n l? ? ??ng Nai: ??t có s? ?? 15 n?m b?ng d?ng b? c?p cho ng??i khác - 3

V?n b?n c?a UBND huy?n Nh?n Tr?ch xác ??nh di?n tích 2.308m2, th?a 129 (t??ng ?ng th?a 342, t? 41 m?i) ???c UBND huy?n Nh?n Tr?ch c?p GCN QSD? s? W 732281 ngày 07/4/2003 cho ?ng Nguy?n Th?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? v?y, theo b?n ?? ??a chính m?i v? trí ??t c?a bà Xuy?n thu?c th?a 341 nh?ng khi chuy?n nh??ng qua ??n ?ng C?u thành th?a 342 là kh?ng ?úng v? trí. Sau khi nh?n chuy?n nh??ng t? bà Xuy?n, ?ng C?u ?? chuy?n nh??ng cho ?ng Nguy?n Ng?c Th?nh”, v?n b?n c?a UBND huy?n Nh?n Tr?ch nêu r?.

Nh? v?y, khu ??t bà Xuy?n chuy?n nh??ng cho ?ng C?u thu?c th?a 341, di?n tích 1.798m2 nh?ng khi c?p GCN QSD?, S? TN-MT l?i c?p thành th?a 342, trong ?ó có di?n tích khu ??t c?a ?ng Th?nh lên t?i 2.308m2.

Mong s?m khai toà

Chuy?n l? ? ??ng Nai: ??t có s? ?? 15 n?m b?ng d?ng b? c?p cho ng??i khác - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?n b?n s? 189/CV-TA c?a TAND t?nh ??ng Nai g?i S? TN-MT, UBND huy?n Nh?n Tr?ch yêu c?u c? ng??i tham gia t? t?ng theo quy ??nh… cung c?p cho Tòa án sao y toàn b? tài li?u ch?ng c? liên quan ??n v? án.?

B?c xúc tr??c vi?c b? S? TN-MT c?p GCNQSD? cho ng??i khác ch?ng lên ??t c?a mình, ?ng Nguy?n Th?nh ?? làm ??n kh?i ki?n v? vi?c ra TAND t?nh ??ng Nai.

Ngày 16/9/2019, TAND t?nh ??ng Nai ban hành Th?ng báo s? 67/2019/TLST-HC, th? ly v? án khi?u ki?n yêu c?u h?y GCNQSD? gi?a ng??i kh?i ki?n là ?ng Th?nh, ng??i b? ki?n là S? TN-MT t?nh ??ng Nai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 19/12/2019 và 17/2/2020, TAND t?nh ??ng Nai ban hành th?ng báo ?? ngh? S? TN-MT, UBND huy?n Nh?n Tr?ch cung c?p v?n b?n trình bày y ki?n và tài li?u ch?ng c?, c? ng??i tham gia t? t?ng theo quy ??nh… cung c?p cho Tòa án sao y toàn b? tài li?u ch?ng c? liên quan ??n v? án.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 13/3/2020, TAND t?nh ??ng Nai ti?p t?c có V?n b?n s? 189/CV-TA yêu c?u S? TN-MT, UBND huy?n Nh?n Tr?ch th?c hi?n các n?i dung nói trên.?

Ngày 13/10/2020, S? TN-MT ?? tr? l?i ??n ph?n ánh c?a ?ng Nguy?n Th?nh v? các th?ng tin liên quan ??n quá trình cung c?p h? s?, tài li?u cho TAND t?nh ??ng Nai. Theo ?ó, ngày 24/2/2020, S? TN-MT nh?n ???c v?n b?n c?a TAND t?nh ??ng Nai ?? ngh? c? ng??i tham gia t? t?ng trong v? án hành chính do ?ng Nguy?n Th?nh kh?i ki?n.

Chuy?n l? ? ??ng Nai: ??t có s? ?? 15 n?m b?ng d?ng b? c?p cho ng??i khác - 5

B?c xúc tr??c vi?c b? S? TN-MT c?p s? ?? cho ng??i khác ch?ng lên ??t c?a mình, ?ng Nguy?n Th?nh ?? làm ??n kh?i ki?n v? vi?c ra TAND t?nh ??ng Nai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi nh?n ???c v?n b?n c?a TAND t?nh ??ng Nai, S? TN-MT có v?n b?n u? quy?n cho Phó Giám ??c S? tham gia t? t?ng v? án hành chính trên theo quy ??nh. Ti?p ?ó, S? TN-MT ?? c? ?ng Lê Thanh Tu?n – Giám ??c V?n phòng ??ng ky ??t ?ai tham gia v? án hành chính v?i t? các là ng??i b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a S? TN-MT.

Ngày 9/5/2020, S? TN-MT ?? có v?n b?n báo cáo và ghi y ki?n liên quan ??n yêu c?u kh?i ki?n c?a ?ng Nguy?n Th?nh g?i sang Toà án. ??ng th?i cung c?p h? s?, tài li?u, ch?ng c? liên quan ??n v? án cho TAND t?nh ??ng Nai theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

?ng Nguy?n Th?nh b?c xúc: “Khu ??t c?a t?i ?? ???c c?p GCNQSD? nh?ng S? TN-MT l?i c?p ti?p cho ng??i khác là vi ph?m nghiêm tr?ng quy ??nh c?a pháp lu?t, ?nh h??ng ??n l?i ích chính ?áng c?a t?i. T?i mong TAND t?nh ??ng Nai s?m ??a v? án ra xét x? ?? làm r?.”.

Báo Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD s? ti?p t?c th?ng tin v? vi?c.

Trung Kiên

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/chuyen-la-o-dong-nai-dat-co-so-do-15-nam-bong-dung-bi-cap-cho-nguoi-khac-20201110105930030.htm