C?ng trình tr?m t? t?ng ???c vá b?ng bùn nh?o l?i h? h?ng do... thiên tai

(Dan trí) - UBND huy?n Ch? Sê (Gia Lai) ?? có v?n b?o báo cáo vi?c h? h?ng ?o?n kênh d?n t?i c?ng trình th?y l?i Pleikeo (huy?n Ch? Sê, Gia Lai) là do thiên tai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau khi báo chí th?ng tin v? c?ng trình th?y l?i Pleikeo t?i x? Ayun (huy?n Ch? Sê, Gia Lai) ti?p t?c b? h? h?ng, s?t l? nghiêm tr?ng, UBND t?nh Gia Lai ?? có v?n b?n ch? ??o S? NN-PTNT, UBND huy?n Ch? Sê ki?m tra tình hình s?t l? và k?t qu? x? ly, kh?c ph?c.

C?ng trình tr?m t? t?ng ???c vá b?ng bùn nh?o l?i h? h?ng do... thiên tai - 1
H? th?ng kênh m??ng thu? l?i v? nát sau c?n m?a l?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, UBND t?nh ?? giao S? NN-PTNT ch? trì, ph?i h?p v?i UBND huy?n Ch? Sê và các c? quan liên quan ki?m tra làm r? vi?c c?ng trình th?y l?i Pleikeo b? h? h?ng. Kh?n tr??ng tri?n khai các gi?i pháp x? ly kh?c ph?c, ??m b?o an toàn v?n hành c?ng trình này và ??m b?o an toàn v? ng??i, tài s?n cho ng??i dan trong vùng d? án và báo cáo v? UBND t?nh Gia Lai.

Ngay khi có ch? ??o, S? NN-PTNN t?nh Gia Lai ?ang cho ti?n hành ki?m tra hi?n tr?ng h? h?ng c?a c?ng trình.

C?ng trình tr?m t? t?ng ???c vá b?ng bùn nh?o l?i h? h?ng do... thiên tai - 2

UBND huy?n Ch? Sê báo cáo vi?c h? h?ng trên là do... thiên tai.

M?i ?ay, UBND huy?n Ch? Sê ?? có v?n b?n báo cáo tình hình h? h?ng t?i c?ng trình th?y l?i Pleikeo mà báo chí ph?n ánh. C? th?, t?i kênh d?n chính có kho?ng 40 mét b? s?t l? và ph?n mái h? l?u c?ng tiêu s? 1 b? n??c phá v?. Kênh N2 do l??ng n??c ?? v? nhi?u, kh?ng k?p thoát qua c?ng tiêu s? 6 ?? tràn qua thành kênh, gay xói mái hai bên c?ng. C?ng t?i kênh này, m?a làm ??t ?á s?t l?, vùi l?p nhi?u v? trí. B?nh c?nh ?ó, 80m kênh b? s?t l? mái h? l?u t?i v? trí K0+750. Riêng t?i kênh N1 thì n??c s?ng dang cao gay xói chan tr? ?? c?a 1 c?u máng ?ng thép.

UBND huy?n Ch? Sê cho r?ng: Nguyên nhan gay ra thi?t h?i h? hong trên là do thiên tai và hi?n ?ang ph?i h?p cùng các ??n v? liên quan ?? lên ph??ng án x? ly, tránh nh?ng ??t m?a ti?p theo gay h? h?ng cho c?ng trình.

C?ng trình tr?m t? t?ng ???c vá b?ng bùn nh?o l?i h? h?ng do... thiên tai - 3
?ay là l?n th? 2 mà c?ng trình th?y l?i Pleikeo ti?p t?c b? h? h?ng, s?t l? nghiêm tr?ng

Nh? báo Dan trí ?? th?ng tin, D? án thu? l?i Plei Keo (x? Ayun, huy?n Ch? Sê, Gia Lai) có t?ng v?n ??u t? xay d?ng h?n 119 t? ??ng v?i c?ng su?t t??i 500 ha ??t n?ng nghi?p. ?ay là l?n th? 2 c?ng trình này b? h? h?ng tan nát.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào cu?i n?m 2019, c?ng trình này hoàn thành, khi ?ang chu?n b? nghi?m thu, bàn giao thì c?ng trình ???c phát hi?n có nhi?u v? trí h? h?ng, g?y ??. Sau ?ó, chính quy?n ??a ph??ng ?? yêu c?u kh?c ph?c. Khi ti?n hành kh?c ph?c, có nhi?u v? trí ???c vá v?i b?ng…bùn nh?o.

Ph?m Hoàng

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/cong-trinh-tram-ty-tung-duoc-va-bang-bun-nhao-lai-hu-hong-do-thien-tai-20201028084532926.htm