Cho x? vay ti?n, ch?t ai oán v?n ch?a ?òi ???c n?: B?c xúc, xót xa thay!

(Dan trí) - “Bên c?nh y?u t? k? l? trong cau chuy?n UBND x? Ngh?a An vay ti?n dan r?i cù nhay kh?ng tr?, còn cái l? n?a trong b?n án c?a TAND huy?n Nam Tr?c là kh?ng tính l?i cho dan", b?n ??c Dan trí bày t?.

B?c xúc, xót xa thay, k? l? th?t… là nh?ng ?i?u ??u tiên b?n ??c ph?i th?t lên ??y b?t bình trong nh?ng dòng comment g?i v? Dan trí, liên quan ??n n?i dung s? vi?c UBND x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c, t?nh Nam ??nh b?i tín khi vay ti?n c?a dan 14 n?m mà kh?ng ch?u tr?.

Kh?ng b?t bình, xót xa sao ???c khi mà x? g?p khó kh?n bèn vay ti?n ?ng Mai V?n Phong ?? v??t khó; ?? r?i sau ?ó, mu?n l?y ???c s? ti?n m? h?i n??c m?t bao n?m tích cóp, ?ng Phong l?i kh?n kh? su?t 14 n?m mà v?n ch?a ?òi ???c.

Con ?m, v? ?au, ch? ch? vào kho?n ti?n ?ó ?? ???c ?i ch?y ch?a, nh?ng h?t l?n này ??n l?n khác, các c? quan ban ngành c?a huy?n Nam Tr?c t?i x? Ngh?a An ??u kh?t l?n, ??y v? con ?ng vào cái ch?t ??y ai oán khi kh?ng có ti?n ch?a ch?y.

Ng??i ch?t ?? ch?t r?i, ?? l?i cho ng??i s?ng bao n?i ?au kh?, d?n v?t!

K? l? thay cho 1 b?n án khó hi?u…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau 12 n?m con n? chay ì, ?ng Mai V?n Phong ?? làm ??n g?i TAND huy?n Nam Tr?c ?? ?òi c? s? ti?n g?c l?n l?i ?? cho UBND x? Ngh?a An vay n?m 2006. Tuy nhiên, TAND huy?n ch? yêu c?u UBND x? Ngh?a An tr? s? ti?n g?c ?? vay là 116.400.000?.

Cho x? vay ti?n, ch?t ai oán v?n ch?a ?òi ???c n?: B?c xúc, xót xa thay! - 1

Ngoài vi?c b?t bình tr??c s? b?i tín c?a UBND x? Ngh?a An, d? lu?n còn c?m th?y h?t s?c khó hi?u vì cách làm vi?c "loanh quanh" c?a Chi c?c thi hành án huy?n Nam Tr?c

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“V?i yêu c?u v? l?i su?t, ?ng Phong yêu c?u UBND x? Ngh?a An ph?i tr? cho ?ng s? ti?n l?i phát sinh 1%/tháng tính t? ngày 27/6/2007 ??n ngày 11/6/2018 là 152.484.000?. H?XX th?y ?ay kh?ng ph?i là quan h? tranh ch?p h?p ??ng vay tài s?n (do ?? h?t th?i hi?u kh?i ki?n) mà ?ay là quan h? tranh ch?p ki?n ?òi l?i tài s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo quy ??nh t?i ?i?m b, kho?n 3 ?i?u 23 Ngh? quy?t s? 03/2012/NQ-H?TP ngày 03/12/2012 c?a H?i ??ng th?m phán TANDTC ??i v?i yêu c?u thanh toán kho?n l?i thì toà án kh?ng gi?i quy?t vì ?? h?t th?i hi?u kh?i ki?n. Do v?y, kh?ng có c?n c? ?? ch?p nh?n yêu c?u bu?c UBND x? Ngh?a An ph?i tr? cho ?ng Phong s? ti?n l?i phát sinh.

V? án phí dan s? s? th?m: Do ph?n yêu c?u ?òi s? ti?n vay g?c 116.400.000? c?a ?ng Mai V?n Phong ???c ch?p nh?n nên UBND x? Ngh?a An ph?i ch?u 300.000? ti?n án phí kh?ng có giá ng?ch.

??i v?i yêu c?u ?òi ti?n l?i su?t c?a ?ng Mai V?n Phong kh?ng ???c ch?p nh?n, nên ?ng Phong ph?i ch?u án phí s? th?m có giá ng?ch là 152.484.000? x 5% = 7.624.200?.”.

Cho x? vay ti?n, ch?t ai oán v?n ch?a ?òi ???c n?: B?c xúc, xót xa thay! - 2
Cho x? vay ti?n, ch?t ai oán v?n ch?a ?òi ???c n?: B?c xúc, xót xa thay! - 3

B?n án c?a TAND huy?n Nam Tr?c ?? tuyên UBND x? Ngh?a An ph?i tr? ?ng Phong s? ti?n ?? vay, nh?ng kh?ng ph?i tr? ph?n ti?n l?i l?n ti?n tr??t giá 14 n?m

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ?i?u k? l? n?a là b?n án ?? tuyên ???c 2 n?m, Chi c?c Thi hành án ?? ra th?ng báo, nh?ng m?i vi?c v?n d?m chan t?i ch?. M?t cau h?i ???c ??t ra là: T?i sao c? quan thi hành án kh?ng làm theo ?úng lu?t, quá h?n thi hành án thì ti?n hành c??ng ch? mà sao c? loanh quanh h?p hành v?i ?? xu?t cùng “con n?” nh? v?y? Li?u trong tr??ng h?p này, lu?t ch? ?? dành cho dan còn l? cho quan?".

B?n ??c v?i nickname Bay b?c xúc: “N?u kh?ng tính l?i cho 2 bác ph?i tính ph?n ti?n tr??t giá ch?. Bác ch? cho m??n ti?n kh?ng tính l?i ??n khi c?ng trình hoàn thành th?i ch? ai cho m??n 14 n?m. N?m 2006 giá vàng t?m 1.300.000-1.700.000 ?/1 ch? bay gi? vàng lên h?n 5 tri?u r?i thi?t h?i v?i hai bác là r?t l?n. Th? mà UBND x? còn mu?n bùng c?a 2 bác. Mình ch?u lu?n”.

“116 tri?u bay gi? kh?ng bi?t có b?ng 30 tri?u n?m 2006 kh?ng n?a. B? ti?n cho x? vay kh?ng ???c ??ng ti?n l?i nào l?i b? c?ng g?n 14 n?m ?i ?òi n?, ki?n cáo. X? kh?n quá ?n ti?n c?ng khai c?a dan 14 n?m mà kh?ng ai làm gì ???c. Mà mình kh?ng hi?u ???c l?nh ??o c?p huy?n bi?t sao kh?ng cho thanh tra v? ki?m tra gi?i quy?t d?t ?i?m cho dan". b?n ??c B.A.T???ng quan ?i?m.

14 n?m, c? 1 b? máy c?a huy?n kh?ng tìm ???c gi?i pháp?

Cau h?i t??ng d? mà khó tr? l?i c?a b?n ??c L?i Cao H?nh: “C? m?t x? n? m?t ng??i dan mà ?? ng??i ta ?òi 14 n?m nay, th?t kh?ng th? ch?u n?i. Cán b? x? này sao nh?n tam ??n th?, n? thì ph?i tr? ?ó là quy lu?t c?a mu?n ??i, sao kh?ng làm ngay ?i. Cán b? huy?n thì sao mà v? c?m th?, c? m?t b? máy v?i hàng tr?m quan ch?c, mà m?t vi?c nh? kh?ng tìm ra gi?i pháp sao?".

Cho x? vay ti?n, ch?t ai oán v?n ch?a ?òi ???c n?: B?c xúc, xót xa thay! - 4
V? ?ng Phong ?? kh?ng th? cùng ch?ng kiên nh?n ch? ??i, bà ra ?i ?? l?i n?i day d?t l?n trong lòng ?ng khi kh?ng th? ?òi l?i ???c s? ti?n ?? cho vay v? ch?a b?nh cho v?.

“Chuy?n này có th?t sao? Chính quy?n x? vay ti?n c?a dan có ?úng quy ??nh kh?ng? H?n 100 tri?u ch? có ph?i vài ngàn ?au mà ??nh xù. Dù tòa ?? tuyên nh?ng c? cù nh?y vì sao th?? Khi m??n thì "h?ch toán" kho?n nào mà tr? thì h?ch toán kh?ng xong?”, b?n ??c D??ng V?n Tu?n.

B?n ??c H?i Hà: “?ng x? thì b?o ch? tài chính c?a huy?n h??ng d?n, ?ng huy?n thì b?o ch?a bi?t làm th? nào ?? gi?i ngan. V?y tóm l?i dan ph?i ch? ??n bao lau n?a khi tu?i già s?c y?u, s? s?ng tính b?ng tháng ch? kh?ng ph?i b?ng n?m n?a?”.

“Khi vay th?t d?, khi tr? khó th?, n?u kh?ng có báo chí ch?c h? nu?t lu?n”, b?n ??c An Nguyen lo l?ng.

B?n ??c Minh Tam: “Qu? th?t lu?t ch? dùng cho dan ch? kh?ng ph?i dùng cho c? quan nhà n??c. V?y sao kh?ng l?i ?ng ch? t?ch x? ?? ?i vay c?a dan ra v?i m?y ?ng thi hành án c?a các n?m 2018 ??n nay ra quy trách nhi?m. R?t mong tòa án nhan dan t?i cao xem xét giúp cho bác ?y l?y l?i ???c s? ti?n trên”.

Nh? Dan trí ?? th?ng tin, v? ?ng Phong sau 14 n?m cùng ch?ng ch? ??i UBND x?? Ngh?a An tr? n? ?? có ti?n ?i ch?a b?nh, ?? kh?ng th? kiên nh?n ?i ??n cu?i hành trình. Bà ra ?i ?? l?i n?i day d?t l?n trong lòng ?ng, khi kh?ng có ti?n ch?a b?nh cho v? con.

B?n than ?ng gi? ?ang b? b?nh ti?u ???ng giai ?o?n cu?i ?? bi?n ch?ng, tình tr?ng b?nh khá n?ng, 2 ng??i con thì m?t ?? m?t, ng??i còn l?i do di ch?ng ch?t ??c da cam nên kh?ng ???c nhanh nh?n l?i l?y ch?ng xa. ?ng ph?i s?ng trong c?nh m?t mình t? ch?m sóc b?n than, gi? n?u ch?ng may có c?n b?nh n?ng ?p ??n, ti?n kh?ng có ?? ch?a tr?, c?ng ch?ng bi?t b?u víu vào ai.

Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c!

Ng?c Han

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/cho-xa-vay-tien-chet-ai-oan-van-chua-doi-duoc-no-buc-xuc-xot-xa-thay-20201027085932809.htm