V? chuy?n 16 th?a ??t ch? trong 1 ngày: C?ng an ?ang quy?t li?t ?i?u tra

(Dan trí) - ??i tá Tr?n V?n ?oàn - Phó Giám ??c, Th? tr??ng c? quan ?i?u tra C?ng an t?nh ??ng Tháp cho bi?t hi?n c? quan c?ng an v?n ?ang ?i?u tra v? vi?c.

Ngày 24/10, trao ??i v?i PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, ??i tá Tr?n V?n ?oàn - Phó Giám ??c, Th? tr??ng c? quan ?i?u tra C?ng an t?nh ??ng Tháp cho bi?t: Liên quan v? vi?c bà Tr?n Th? Minh Thùy chuy?n 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t Tr?n Di?m Thúy (cùng ng? huy?n Lai Vung, t?nh ??ng Tháp) ch? trong m?t ngày (31/5/2018), C? quan c?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh ?? ti?p nh?n h? s? t? Thanh tra t?nh. Hi?n cán b? ?i?u tra ?ang ti?p t?c xác minh làm r? v? vi?c này, ch?a kh?i t? v? án. Khi có k?t lu?n ?i?u tra, C?ng an t?nh s? cung c?p thêm cho báo chí.

V? chuy?n 16 th?a ??t ch? trong 1 ngày: C?ng an ?ang quy?t li?t ?i?u tra - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng h? bán quyt cho bà Minh Thùy t? ch? n? tr? thành con n? c?a ngan hàng, các ??i ly phan bón....

Nhà v??n Ph?m V?n Hùng (53 tu?i, ng? ?p Long Khánh A, x? Long H?u, huy?n Lai Vung) – m?t trong hàng ch?c ch? n? c?a bà Minh Thùy, cho bi?t: “Th?i gian qua, nhi?u bà con b? bà Minh Thùy chi?m d?ng s? ti?n bán quyt ?? ???c cán b? c?ng an ??ng Tháp m?i làm vi?c. Hi?n bà con r?t mong ch? c?ng an t?nh s?m có? k?t lu?n v? vi?c này ?? bà con có ti?n tr? n?, c?i t?o v??n, s?a nhà… Hi?n cu?c s?ng c?a gia ?ình t?i và nhi?u ng??i dan khác r?t khó kh?n”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, ?ng Hùng còn cho bi?t thêm, sau khi hay tin v? vi?c bà Minh Thùy chuy?n nh??ng 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t trong 1 ngày ???c C?ng an t?nh ??ng Tháp th? ly, có hàng ch?c ng??i dan khác ?? làm ??n t? cáo bà Minh Thùy chi?m d?ng ti?n mua quyt, g?i ??n nhi?u c? quan ch?c n?ng t?nh ??ng Tháp.

K?t lu?n Thanh tra t?nh… có d?u hi?u t?i ph?m

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo Th?ng báo K?t lu?n s? 637/TN-TTr, ngày 13/8 c?a Thanh tra t?nh ??ng Tháp, h? s? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Thùy và bà Thúy có nhi?u thi?u sót, ??ng th?i kh?ng ??y ?? th?ng tin và h?p l?.

Nh? vi?c c?ng ch?ng h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Thùy v?i bà Thúy mà Phòng C?ng ch?ng s? 2 – t?nh ??ng Tháp ch?ng th?c nh?ng ch? c?n c? vào gi?y xác nh?n tình tr?ng h?n nhan gia ?ình, v?i m?c ?ích s? d?ng dùng ?? vay v?n ngan hàng là kh?ng phù h?p…

V? chuy?n 16 th?a ??t ch? trong 1 ngày: C?ng an ?ang quy?t li?t ?i?u tra - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh tra t?nh k?t lu?n h? s? chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Minh Thùy sang ng??i em ru?t bà Di?m Thúy có nhi?u thi?u sót, kh?ng tuan th? quy ??nh pháp lu?t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThi?u ??n ?? ngh? xác nh?n vi?c s? d?ng ??t n?ng nghi?p là kh?ng ?úng quy ??nh; ??n ?? ngh? xác nh?n tr?c ti?p ??t n?ng nghi?p có ngu?n thu nh?p ?n ??nh t? s?n xu?t n?ng nghi?p ghi trên bà Tr?n Di?m Thúy, ???c UBND x? Phong Hòa xác nh?n vào 8/5/2018 là kh?ng ?úng quy ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c ky gi?y ch?nh ly bi?n ??ng trang 3,4 ??i v?i 16 gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, tr??c khi bà Thúy hoàn thành th? t?c ngh?a v? tài chính là kh?ng ?úng quy ??nh; trong khi ?ó, Chi nhánh VP?K?? huy?n Lai Vung Scan c?p nh?t d? li?u v? V?n phòng ??ng ky ??t ?ai t?nh vào 1/6/2018 (thay vì ngày 31/5/2018)…

Còn v? trình t?, th? t?c và quy trình ki?m soát h? s?, các c? quan th?c hi?n th? t?c hành chính kh?ng ki?m tra, th?m ??nh tính pháp ly và n?i dung h? s?; kh?ng th?c hi?n ??y ?? quy trình phi?u ki?m soát quá trình gi?i quy?t h? s?. ??ng th?i, 2 phi?u ki?m soát quá trình gi?i quy?t h? s? trên, Chi nhánh VP?K?? huy?n Lai Vung n? b? ph?n m?t c?a huy?n ??n 4/6 m?i hoàn tr?.

V? chuy?n 16 th?a ??t ch? trong 1 ngày: C?ng an ?ang quy?t li?t ?i?u tra - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanht ra t?nh ??ng Tháp k?t lu?n, v? vi?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Minh Thùy sang bà Di?m Thúy Có d?u hi?u c? y làm trái quy ??nh pháp lu?t v? qu?n ly ??t ?ai

V? chuy?n 16 th?a ??t ch? trong 1 ngày: C?ng an ?ang quy?t li?t ?i?u tra - 4

Thanh tra t?nh ??ng Tháp k?t lu?n, h? s? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Thùy và bà Thúy kh?ng ??m b?o v? trình t?, th? t?c chuy?n nh??ng và kh?ng h?p l? theo quy ??nh pháp lu?t. Có d?u hi?u c? y làm trái quy ??nh pháp lu?t v? qu?n ly ??t ?ai.

Do ?ó, Thanh tra t?nh ki?n ngh? Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp chuy?n toàn b? h? s? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Tr?n Th? Minh Thùy v?i bà Tr?n Di?m Thúy có d?u hi?u t?i ph?m sang C?ng an t?nh ?? ti?p t?c ?i?u tra, xác minh làm r? và x? ly theo quy ??nh pháp lu?t.

Di?n bi?n v? vi?c

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, cu?i n?m 2019, hàng ch?c h? dan tr?ng quyt h?ng ? huy?n Lai Vung m?t T?t vì toàn b? ti?n bán quyt h?n 3,2 t? ??ng cho bà Tr?n Th? Minh Thùy b? bà này chi?m gi?, kh?ng ch?u tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng h? bán quyt bi?t bà Thùy có 16 th?a ??t và nhi?u xe t?i nên ?? ki?n ra tòa ?? c? quan thi hành án l?y tài s?n này phát m?i, l?y ti?n tr? cho ng??i dan. Tuy nhiên, sau khi b?n án có hi?u l?c và các quy?t ??nh th?a thu?n thành gi?a bà Thùy và ng??i dan, Chi c?c thi hành huy?n Lai Vung vào cu?c thì 16 th?a ??t ?? ???c bà Thùy chuy?n nh??ng h?t cho ng??i em ru?t vào 31/5/2019. Các xe t?i c?ng ???c bà Thùy bán tr??c ?ó.

V? chuy?n 16 th?a ??t ch? trong 1 ngày: C?ng an ?ang quy?t li?t ?i?u tra - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Ph?m V?n Hùng và hàng ch?c h? dan khác (ch? n? c?a bà Minh Thùy) lam vào c?nh khó kh?n khi b? bà Minh Thùy chi?m d?ng ti?n bán quyt nhi?u n?m kh?ng tr?

Ngay sau ?ó, nh?ng h? dan này làm ??n khi?u n?i, t? cáo g?i các c? quan ch?c n?ng t?nh ??ng Tháp. Ngày 7/11/2019, Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp Nguy?n V?n D??ng, ch? ??o S? TN-MT giao thanh tra? ti?n hành thanh tra vi?c c?p gi?y ??t t?i Chi nhánh v?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vung, ??c bi?t trong ?ó có v? bà Tr?n Th? Minh Thùy chuy?n 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t trong 1 ngày (31/5/2018).

??n 7/4, Thanh tr? S? TN-MT ?? có k?t lu?n, trong ?ó k?t lu?n vi?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Minh Thùy sang ng??i em ru?t Di?m Thúy là nhanh b?t th??ng nh?ng quy trình th? t?c là ?úng.

V? chuy?n 16 th?a ??t ch? trong 1 ngày: C?ng an ?ang quy?t li?t ?i?u tra - 6

Các h? dan b? bà Minh Thùy chi?m d?ng ti?n bán quyt, r?t mong c? quan ?i?u tra c?ng an t?nh ??ng Tháp làm sáng t? v? vi?c

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng sau ?ó,? Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp giao Thanh tra t?nh ti?n hành thanh tra l?i v? vi?c. N?u th?y có d?u hi?u t?i ph?m thì chuy?n c? quan c?ng an ?? x? ly theo quy ??nh pháp lu?t.

??n 8/2020, Thanh tra t?nh ??ng Tháp ?? có Th?ng báo K?t lu?n s? 637/TN-TTr cho th?y, h? s? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Thùy và bà Thúy có nhi?u thi?u sót;?kh?ng ??m b?o v? trình t?, th? t?c chuy?n nh??ng và kh?ng h?p l? theo quy ??nh pháp lu?t. Có d?u hi?u c? y làm trái quy ??nh pháp lu?t v? qu?n ly ??t ?ai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n t?i, hàng ch?c ng??i dan kh?ng l?y ???c ti?n bán quyt cho bà Minh Thùy, t? ch? n? thành nh?ng con n? c?a các ??i ly phan bón, ngan hàng…

Nhi?u h?, kh?ng ti?n tái ??u t? ?? v??n quyt kh? héo, sau b?nh t?n c?ng h? h?i, gia ?ình lam vào c?nh khó kh?n, nay càng khó kh?n h?n.

Nguy?n Hành

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/vu-chuyen-16-thua-dat-chi-trong-1-ngay-cong-an-dang-quyet-liet-dieu-tra-20201024202030931.htm