V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: ??n ph?n t? b? ngan hàng ph?n bác ra sao?

(Dan trí) - Ngan hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam, chi nhánh Hu? (VCB Hu?) ?? ??a ra hàng lo?t c?n c? pháp ly ph?n bác các n?i dung ph?n t? c?a C?ng ty Hoàng Cung?trong v? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?.

Nh? Dan trí ?? th?ng tin, ngày 19/9/2019, TAND TP Hu? ra quy?t ??nh th? ly v? án kinh doanh th??ng m?i s? 91/2019/TLST-KDTM v? vi?c tranh ch?p h?p ??ng tín d?ng theo ??n kh?i ki?n c?a bà Nguy?n Th? ??nh (SN 1982), h? kh?u th??ng trú trú t?i Ngh?a Tan - C?u Gi?y (Hà N?i).?

C? th?, bà ??nh kh?i ki?n yêu c?u Toà án bu?c C?ng ty c? ph?n khách s?n Hoàng Cung (C?ng ty Hoàng Cung) ph?i tr? cho bà Nguy?n Th? ??nh s? ti?n n? và l?i t?m tính ??n ngày 30/6/2019 là h?n 463 t? ??ng.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: ??n ph?n t? b? ngan hàng ph?n bác ra sao? - 1
V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: ??n ph?n t? b? ngan hàng ph?n bác ra sao? - 2

TAND TP Hu? ?? ra quy?t ??nh th? ly v? ki?n gi?a m?t cá nhan v?i C?ng ty Hoàng Cung.

??n kh?i ki?n c?a bà ??nh g?i TAND TP Hu? trình bày: C?ng ty C? ph?n Khách s?n Hoàng Cung (tr??c ?ay là C?ng ty C? ph?n Tr??ng Ti?n - TT Hu?) là ch? ??u t? c?a D? án xay d?ng khách s?n Hoàng Cung t?i s? 08 Hùng V??ng, thành ph? Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?. ?? th?c hi?n d? án trên, t? ngày 11/03/2003 ??n ngày 23/12/2011, C?ng ty Hoàng Cung ?? ti?n hành vay n? và ???c VCB Hu?, Ngan hàng TMCP C?ng th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Th?a Thiên Hu? (Vietinbank Hu?) và Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n - Chi nhánh Th?a Thiên Hu? (Agribank Hu?) ch?p thu?n ??ng tài tr?, cho vay th?ng qua các H?p ??ng tín d?ng.

?? b?o ??m cho các kho?n vay trên, C?ng ty Hoàng Cung ch?p thu?n các bi?n pháp b?o ??m theo các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n quy ??nh t?i nhi?u H?p ??ng th? ch?p.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Trong quá trình th?c hi?n H?p ??ng, các ngan hàng ?? gi?i ngan ??y ??, ?úng h?n các kho?n vay theo H?p ??ng tín d?ng ?? ky. Tuy nhiên ??n th?i h?n tr? n?, dù nhi?u l?n nh?n ???c yêu c?u nh?ng C?ng ty Hoàng Cung kh?ng tuan th? th?a thu?n theo H?p ??ng tín d?ng liên quan vi?c tr? n?. Do ?ó, ?? thu h?i kho?n n? trên theo ?úng quy ??nh pháp lu?t, các Ngan hàng ?? ti?n hành bán ??u giá kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung th?ng qua C?ng ty c? ph?n ??u giá Nam Vi?t. Vi?c ??u giá ???c ti?n hành theo ?úng Quy ch? bán ??u giá kho?n n? và các quy ??nh c?a pháp lu?t khác có liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?n c? Biên b?n bán ??u giá kho?n n? và Th?ng báo v? vi?c ky H?p ??ng mua bán n? s? 62/TB-HUE cùng ngày 12/02/2018, t?i là ng??i trúng ??u giá ??i v?i kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung. Ngày 21/02/2018, t?i và ??i di?n các Ngan hàng trên ?? ky H?p ??ng mua bán kho?n n? ??u giá s? 68/2018/HDDMBN-VCB-VIETTINBANK-AGRIBANK. Theo ?ó, t?i ???c chuy?n giao quy?n ?òi n? ??i v?i kho?n vay c?a C?ng ty Hoàng Cung theo H?p ??ng tín d?ng, H?p ??ng th? ch?p ?? ky gi?a C?ng ty c? ph?n Khách s?n Hoàng Cung và các ngan hàng nêu trên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi TAND TP Hu? th? ly v? án, ngày 28/10/2019, C?ng ty Hoàng Cung ?? có ??n ph?n t? g?i toà án.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: ??n ph?n t? b? ngan hàng ph?n bác ra sao? - 3
V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: ??n ph?n t? b? ngan hàng ph?n bác ra sao? - 4

H?p ??ng mua bán n? thành c?ng gi?a bà Nguy?n Th? ??nh v?i các ngan hàng.

Ngày 19/2/2020, VCB Hu? có c?ng v?n s? 24 VCB-KH.HUE g?i TAND TP Hu? ??a ra ph?n bác c?a mình.

Trong ??n ph?n t?, C?ng ty Hoàng Cung cho r?ng cho r?ng "H?p ??ng mua bán n? s? 68/2018/II?MBN-VCB-VIETINBANK- AGRIBANK ("H?MBN") ky ngày 21/2/2018 gi?a nguyên ??n và VCB Hu? b? v? hi?u vì trong quá trình ??u giá, các bên tham gia ??u giá, th?c hi?n ??u giá sai quy ??nh”.

C? th?, b? ??n ??a ra ly l?: Kho?n n? gi?a khách s?n Hoàng Cung và ngan hàng ?ang b? tranh ch?p, kh?ng th? ???c phép mang ra bán ??u giá. C? th? là: “Kho?n n? c?a C?ng ty c? ph?n Khách s?n Hoàng Cung là tài s?n ?ang b? tranh ch?p trong v? án kinh doanh th??ng m?i gi?a nguyên ??n là Ngan hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Th?a Thiên Hu? v?i b? ??n là C?ng ty CP Khách s?n Hoàng Cung ?? ???c TAND t?nh Th?a Thiên Hu? th? ly theo Quy?t ??nh th? ly s? 05/2017/TíVA-KDTM vào ngày 13/11/2017.

Theo gi?y tri?u t?p s? 546/GTT-TA c?a Tòa án nhan dan t?nh Th?a Thiên Hu? phát hành ngày 27/02/2018 thì v? án s? ??a ra xét x? vào lúc 7:30 ngày 16/3/2018. Chúng t?i ?? chu?n b? t?t c? ph??ng án cho phiên x? này, bao g?m c? vi?c ??a ra các l?p lu?n, ch?ng c? và ??n ph?n t? ?? ngh? TAND t?nh Th?a Thiên Hu? xem xét l?i cách tính g?c và l?i c?a VCB Hu?, và ?? ngh? Tòa tuyên b? v? hi?u ??i v?i Ph? l?c h?p ??ng tài tr? b?ng USD s? 02/PLH?TT/2007 ky ngày 12/02/2007 và Ph?c l?c h?p ??ng tín d?ng s? 07/PL-H?TD ky ngày 15/02/2007 gi?a Bên cho vay và B? ??n s?a ??i Kho?n ti?n vay t? 72.560.000.000VN? thành 4.540.675,85 USD.

Th? nh?ng, ngay trong ngày 21/02/2018 VCB Hu? ?? ky h?p ??ng v?i Chi nhánh C?ng ty CP ??u giá Nam Vi?t ?? bán ??u giá kho?n n? x?u, và sau ?ó ?? ky H?p ??ng mua bán n? s? 68/2018 v?i bà Nguy?n Th? ??nh, vi?c làm nêu trên c?a VCB Hu? ?? vi ph?m ?i?u 121 B? lu?t t? t?ng dan s? s? 92/2015/QH13”.

Tuy nhiên, VCB Hu? ph?n bác: “??i v?i tr??ng h?p c?m chuy?n d?ch quy?n v? tài s?n ??i v?i tài s?n ?ang tranh ch?p theo quy ??nh t?i ?i?u 121 B? lu?t t? t?ng Dan s? là bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Quy ??nh nêu trên ch? ???c th?c hi?n khi Tòa án ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i này. Tuy nhiên, trong quá trình gi?i quy?t v? án có liên quan, Tòa án kh?ng ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i nêu trên, do ?ó, vi?c các t? ch?c tín d?ng th?c hi?n bán kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung là kh?ng trái v?i quy ??nh c?a B? lu?t T? t?ng Dan s?.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: ??n ph?n t? b? ngan hàng ph?n bác ra sao? - 5

??n ph?n t? c?a C?ng ty Hoàng Cung.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: ??n ph?n t? b? ngan hàng ph?n bác ra sao? - 6

Ngan hàng VCB Hu? l?p t?c có c?ng v?n g?i TAND TP Hu? ph?n bác t?t c? các n?i dung ph?n t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ?i?u 4 Th?ng t? 09/2015/TT-NHNN c?ng quy ??nh: "?i?u 4. ?i?u ki?n kho?n n? ???c mua, bán. Các kho?n n? ???c mua, bán ph?i ?áp ?ng các ?i?u ki?n sau:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD1. H? s?, ch?ng t? và các tài li?u có liên quan c?a kho?n n? ???c mua, bán, h?p ??ng b?o ??m (n?u có) do bên bán n? cung c?p ph?i phàn ?nh ??y ??, chính xác th?c tr?ng kho?n n? theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Kh?ng có th?a thu?n b?ng v?n b?n v? vi?c kh?ng ???c mua, bán kho?n n?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD3. Kho?n n? kh?ng ???c s? d?ng ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? dan s? t?i th?i ?i?m mua, bán n? tr? tr??ng h?p bên nh?n b?o ??m ??ng y b?ng v?n b?n v? vi?c bán n?.”

Nh? v?y, quy ??nh nêu trên c?a pháp lu?t kh?ng c?m/h?n ch? vi?c bán kho?n n? khi Tòa án ?? th? ly, gi?i quy?t yêu c?u ?òi n? c?a ch? n?. Kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung t?i các ngan hàng ?áp ?ng ??y ?? ?i?u ki?n t?i quy ??nh nêu trên nên vi?c các ngan hàng bán kho?n n? này là phù h?p quy ??nh c?a Pháp lu?t”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?p ?ó, b? ??n cho r?ng th? t?c l?a ch?n t? ch?c ??u giá c?a VCB Hu? có sai ph?m. Theo b? ??n, VCB Hu? ?? vi ph?m Lu?t ??u giá tài s?n s? 2016 vì? theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 56 c?a Lu?t ??u giá tài s?n 2016 thì: "Sau khi có quy?t ??nh c?a ng??i có th?m quy?n v? vi?c ??u giá tài s?n, ng??i có tài s?n ??u giá ph?i th?ng báo c?ng khai trên trang th?ng tin ?i?n t? c?a mình và trang th?ng tin ?i?n t? chuyên ngành v? ??u giá tài s?n v? vi?c l?a ch?n t? ch?c ??u giá tài s?n". Th? nh?ng trong khi ?ó, theo ki?m tra và theo d?i t?i C?ng th?ng tin ?i?n t? c?a VCB Hu? và trang th?ng tin ?i?n t? chuyên ngành v? ??u giá tài s?n thì kh?ng th?ng báo c?ng khai quy trình, th? t?c l?a ch?n t? ch?c ??u giá.

V? n?i dung này, VCB Hu? kh?ng ??nh: Quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 56 Lu?t ??u giá tài s?n thu?c Ch??ng VI “??u giá tài s?n mà pháp lu?t quy ??nh ph?i bán th?ng qua ??u giá”. Trong khi ?ó, kho?n n? C?ng ty Khách s?n Hoàng Cung t?i các t? ch?c tín d?ng kh?ng ph?i là tài s?n mà pháp lu?t quy ??nh ph?i bán th?ng qua ??u giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVì v?y, khi bán tài s?n là kho?n n? C?ng ty Khách s?n Hoàng Cung thì kh?ng c?n tuan th? theo quy ??nh t?i Ch??ng IV Lu?t ??u giá tài s?n s? 01/2016/QH14 n?m 2016, c? th? là quy ??nh v? vi?c “L?a ch?n t? ch?c ??u giá tài s?n” (theo quy ??nh t?i ?i?u 56), trong ?ó có quy ??nh v? vi?c c?ng khai l?a ch?n t? ch?c ??u giá tài s?n.

T? các c?n c? pháp ly ph?n bi?n, VCB Hu? kh?ng ??nh vi?c các ngan hàng bán kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung cho bà Nguy?n Th? ??nh là phù h?p quy ??nh c?a pháp lu?t.

Dan trí?s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th?

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/vu-kien-hy-huu-doi-quyen-chu-no-don-phan-to-bi-ngan-hang-phan-bac-ra-sao-20201014105833172.htm