S? ki?m tra th?c t? trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò

(Dan trí) - Liên quan ??n v? trang tr?i bò r?ng g?n 250ha ch? nu?i m?y con bò, S? KH-?T Qu?ng Bình cho bi?t s? ki?m tra th?c t? t?i d? án và tham m?u cho l?nh ??o UBND t?nh có ph??ng án x? ly k?p th?i.

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, “D? án ch?n nu?i bò sinh s?n, bò th?t” thu?c vùng ?, x? Ng? Hóa, huy?n Tuyên Hóa, t?nh Qu?ng Bình có di?n tích 2.449.085m2 (244,9ha), quy m? xay d?ng trang tr?i ch?n nu?i bò sinh s?n, bò th?t v?i s? l??ng th??ng xuyên là 3.000 con bò gi?ng sinh s?n và 2.250 con bò th?t.

S? ki?m tra th?c t? trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò - 1

“D? án ch?n nu?i bò sinh s?n, bò th?t” t?i x? Ng? Hóa, huy?n Tuyên Hóa.

D? án có t?ng v?n ??u t? là 20 t? ??ng do Doanh nghi?p t? nhan Gia Han (tr? s? t?i x? Mai Hóa, huy?n Tuyên Hóa) làm ch? ??u t?. Th?i h?n s? d?ng ??t ho?t ??ng d? án là 50 n?m k? t? ngày ky Quy?t ??nh phê duy?t ch? tr??ng ??u t? (03/12/2015 ??n h?t ngày 03/12/2065).

M?c tiêu c?a d? án nh?m xay d?ng m? hình ch?n nu?i theo h??ng chuyên nghi?p, áp d?ng c?ng ngh? cao, t?p trung, gi?m chi phí, t?ng hi?u qu?; xay d?ng h? th?ng s?n xu?t th?c ?n h?n h?p th? xanh kh?u ph?n hoàn ch?nh ch?t l??ng cao. Góp ph?n t?o vi?c làm cho lao ??ng ??a ph??ng, t?o l?i nhu?n doanh nghi?p, t?ng thu ngan sách và góp ph?n thúc ??y phát tri?n kinh t?-x? h?i khu v?c.

S? ki?m tra th?c t? trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò - 2
S? ki?m tra th?c t? trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau 5 n?m, nhi?u h?ng m?c c?a d? án còn dang d?, ng?n ngang… và ???ng ?i vào thì r?t khó kh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, khi phóng viên “m?c s? th?” d? án này thì kh?ng kh?i gi?t mình khi ch?ng ki?n th?m c?nh hoang s?, nhi?u h?ng m?c c?a d? án còn dang d?, ng?n ngang… và ???ng ?i vào thì r?t khó kh?n.

T?i khu v?c trang tr?i, ch? có m?t ng?i nhà nh? c?p 4, m?t khu trang tr?i b? kh?ng sau khi xay d?ng, m?t c?ng trình ?ang xay d?ng dang d?, kh?ng có h? th?ng ?i?n, h? th?ng n??c ???c l?y t? gi?ng khoan kh?ng ??m b?o…

Sau khi báo chí ph?n ánh v? vi?c, ?ng Nguy?n Hoài Nam, Phó Giám ??c S? K? ho?ch và ??u t? (KH-?T) t?nh Qu?ng Bình cho bi?t, S? ?? có c?ng v?n yêu c?u doanh nghi?p báo cáo c? th? v? d? án, ??ng th?i s? c?ng s? xu?ng ki?m tra th?c t?. “Sau khi có k?t qu? ki?m tra t?ng th? d? án, chúng t?i s? có báo cáo và tham m?u cho l?nh ??o UBND t?nh có ph??ng án x? ly k?p th?i”, ?ng Nam cho bi?t thêm.

Doanh nghi?p th?c hi?n kh?ng ?úng cam k?t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuá trình ?i?u tra nh?ng sai ph?m c?a s? án này, chúng t?i ???c bi?t, theo Quy?t ??nh s? 596/Q?-UBND ngày 15/3/2016 v? vi?c phê duy?t Quy ho?ch chi ti?t xay d?ng trang tr?i nêu r?, m?t ?? xay d?ng các h?ng m?c nh?: khu qu?n ly kinh doanh, khu chu?ng nh?t, khu ch?n th?… ph?i ??t 70% - 80%. ?Ti?n ?? th?c hi?n d? án ??u t? ph?i ??m b?o hoàn thành trong th?i gian 12 tháng k? t? ngày có quy?t ??nh phê duy?t ch? tr??ng ??u t?.

S? ki?m tra th?c t? trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i khu v?c trang tr?i, kh?ng có h? th?ng ?i?n, h? th?ng n??c ???c l?y t? gi?ng khoan kh?ng ??m b?o.

Tuy nhiên, nhìn vào th?m c?nh nh?ng gì hi?n ?ang có trên di?n tích ??t 244,9 ha c?a d? án và s? l??ng bò ???c nu?i trong su?t g?n 5 n?m qua ph?n nào cho th?y Doanh nghi?p t? nhan Gia Han ?? kh?ng th?c hi?n th?c hi?n ?úng cam k?t.

V? v?n ?? này, t?i ?i?u 2 c?a Quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t? c?ng nêu r?: “D? án s? b? ch?m d?t ho?t ??ng theo quy ??nh t?i ?i?u 48, Lu?t ??u t? n?m 2014 và các quy ??nh khác c?a pháp lu?t liên quan khi nhà ??u t? kh?ng th?c hi?n ?úng cam k?t và các quy ??nh c?a pháp lu?t”.

Nhà ??u t? thi?u n?ng l?c?

Theo ?i?u tra c?a phóng viên, Doanh nghi?p t? nhan Gia Han ???c c?p gi?y “Ch?ng nh?n ??ng ky kinh doanh doanh nghi?p t? nhan - s?: 2901000595” l?n ??u vào ngày 19/7/2007, v?i v?n ?i?u l? là 1 t? 900 tri?u ??ng. Có ??a ch? t?i: Th?n Nam S?n, x? Mai Hóa, huy?n Tuyên Hóa, t?nh Qu?ng Bình. Ng??i ??i di?n là ?ng: Tr?n Xuan L?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgành, ngh? kinh doanh c?a doanh nghi?p là: Mua bán v?t li?u xay d?ng s?t thép, xi m?ng, g?, kim khí, th?ch cao, ?á, cát, s?n…; Xay d?ng các c?ng trình dan d?ng, giao th?ng, th?y l?i v?a và nh?.

Ngày 11/05/2014, Doanh nghi?p t? nhan Gia Han có ??ng ky thay ??i l?n th? 2 b? sung ti?p ngành ngh? kinh doanh và v?n ?i?u l? v?n gi? nguyên là 1 t? 900 tri?u ??ng cho ??n tháng 8/2019 m?i t?ng v?n ?i?u l? lên 26 t? ??ng (t?c, g?n 4 n?m sau khi d? án nói trên ???c phê duy?t).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? tìm hi?u thêm v? n?ng l?c tài chính c?a doanh nghi?p này c?ng nh? vi?c n?p thu? nh?ng n?m qua sau khi có quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t? d? án nói trên, ?ng ?oàn Linh Giang, Chi c?c tr??ng Chi c?c Thu? huy?n Tuyên Hóa, t?nh Qu?ng Bình, cho bi?t: “Nói là d? án nh?ng doanh nghi?p ch?a có kê khai thu?. H?u nh? ho?t ??ng ?ó là ch?a có phát sinh doanh thu và ch?a có kê khai n?p thu?, ch? có ?óng l? phí m?n bài ??u n?m”.

S? ki?m tra th?c t? trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? K? ho?ch và ??u t? (KH-?T) t?nh Qu?ng Bình cho bi?t, S? ?? có c?ng v?n yêu c?u doanh nghi?p báo cáo c? th? v? d? án, ??ng th?i s? c?ng s? xu?ng ki?m tra th?c t?.

Còn m?t v? l?nh ??o c?a C?c Thu? t?nh Qu?ng Bình (xin ???c gi?u tên) cho hay: “Theo nh? tr??ng h?p c?a Doanh nghi?p t? nhan Gia Han thì v?n c? ??nh c?a doanh nghi?p trong ngu?n kh?ng có nh? v?y thì kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? c?p d? án, vì v? nguyên t?c: Khi anh (doanh nghi?p - PV) xay d?ng d? án, anh ph?i b? sung v?n ?i?u l? tr??c khi có phê duy?t d? án. Còn n?a, tr??c khi phê duy?t d? án doanh nghi?p ph?i ky qu? 0,3% trên t?ng s? ti?n ??u t? vào d? án.

N?u theo nh? báo cáo tình hình tài chính hàng n?m c?a doanh nghi?p mà l?i ?? l?i ?? ??u t? kh?ng ?? 15 t? ??ng, ch?ng t? doanh nghi?p này ngu?n v?n kh?ng có và nh? th? thì doanh nghi?p này là sai. Kh?ng th? th?c hi?n ???c d? án nh? báo cáo ???c”. ??

Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD?s? ti?p t?c th?ng tin v? vi?c ??n b?n ??c!

??ng Tài

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/se-kiem-tra-thuc-te-trang-trai-bo-rong-gan-250-ha-chi-nuoi-may-con-bo-20201013072459359.htm