V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao?

(Dan trí) - TAND TP Hu? ?? th? ly v? ki?n hy h?u khi m?t cá nhan mua n? x?u c?a ngan hàng gian truan b?o v? quy?n ch? n? c?a mình. Phía b? ??n ??a ra các n?i dung ph?n t?, tuy nhiên, ngan hàng l?p t?c ph?n bác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 19/9/2019, TAND TP Hu? ra quy?t ??nh th? ly v? án kinh doanh th??ng m?i s? 91/2019/TLST-KDTM v? vi?c tranh ch?p h?p ??ng tín d?ng theo ??n kh?i ki?n c?a bà Nguy?n Th? ??nh (SN 1982), h? kh?u th??ng trú trú t?i Ngh?a Tan - C?u Gi?y (Hà N?i).?

C? th?, bà ??nh kh?i ki?n yêu c?u Toà án bu?c C?ng ty c? ph?n khách s?n Hoàng Cung (C?ng ty Hoàng Cung) ph?i tr? cho bà Nguy?n Th? ??nh s? ti?n n? và l?i t?m tính ??n ngày 30/6/2019 là h?n 463 t? ??ng.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 1
V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTAND TP Hu? ?? ra quy?t ??nh th? ly v? ki?n gi?a m?t cá nhan v?i C?ng ty Hoàng Cung.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n kh?i ki?n c?a bà ??nh g?i TAND TP Hu? trình bày: C?ng ty C? ph?n Khách s?n Hoàng Cung (tr??c ?ay là C?ng ty C? ph?n Tr??ng Ti?n - TT Hu?) là ch? ??u t? c?a D? án xay d?ng khách s?n Hoàng Cung t?i s? 08 Hùng V??ng, thành ph? Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?. ?? th?c hi?n d? án trên, t? ngày 11/03/2003 ??n ngày 23/12/2011, C?ng ty Hoàng Cung ?? ti?n hành vay n? và ???c Ngan hàng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Hu? (VCB Hu?), Ngan hàng TMCP C?ng th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Th?a Thiên Hu? (Vietinbank Hu?) và Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n - Chi nhánh Th?a Thiên Hu? (Agribank Hu?) ch?p thu?n ??ng tài tr?, cho vay th?ng qua các H?p ??ng tín d?ng.

?? b?o ??m cho các kho?n vay trên, C?ng ty Hoàng Cung ch?p thu?n các bi?n pháp b?o ??m theo các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n quy ??nh t?i nhi?u H?p ??ng th? ch?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Trong quá trình th?c hi?n H?p ??ng, các Ngan hàng ?? gi?i ngan ??y ??, ?úng h?n các kho?n vay theo H?p ??ng tín d?ng ?? ky. Tuy nhiên ??n th?i h?n tr? n?, dù nhi?u l?n nh?n ???c yêu c?u nh?ng C?ng ty Hoàng Cung lu?n tìm ly do trì ho?n, kh?ng tuan th? th?a thu?n theo H?p ??ng tín d?ng liên quan vi?c tr? n?. Do ?ó, ?? thu h?i kho?n n? trên theo ?úng quy ??nh pháp lu?t, các Ngan hàng ?? ti?n hành bán ??u giá kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung th?ng qua C?ng ty c? ph?n ??u giá Nam Vi?t. Vi?c ??u giá ???c ti?n hành theo ?úng Quy ch? bán ??u giá kho?n n? và các quy ??nh c?a pháp lu?t khác có liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?n c? Biên b?n bán ??u giá kho?n n? và Th?ng báo v? vi?c ky H?p ??ng mua bán n? s? 62/TB-HUE cùng ngày 12/02/2018, t?i là ng??i trúng ??u giá ??i v?i kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung. Ngày 21/02/2018, t?i và ??i di?n các Ngan hàng trên ?? ky H?p ??ng mua bán kho?n n? ??u giá s? 68/2018/HDDMBN-VCB-VIETTINBANK-AGRIBANK. Theo ?ó, t?i ???c chuy?n giao quy?n ?òi n? ??i v?i kho?n vay c?a C?ng ty Hoàng Cung theo H?p ??ng tín d?ng, H?p ??ng th? ch?p ?? ky gi?a C?ng ty c? ph?n Khách s?n Hoàng Cung và các Ngan hàng nêu trên.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 3
V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?p ??ng mua bán n? thành c?ng gi?a bà Nguy?n Th? ??nh v?i các ngan hàng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 13/03/2018, VCB Hu? ?? g?i v?n b?n g?i ??n C?ng ty Hoàng Cung th?ng báo v? vi?c bán kho?n n? và chuy?n quy?n ch? n? cho t?i. C?n c? theo H?p ??ng mua bán kho?n n? ??u giá ?? ky, VCB Hu? c?ng th?ng báo v? s? ti?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung tính ??n th?i ?i?m ngày 31/12/2017 là h?n 405 t? ??ng”, ??n kh?i ki?n nêu.

Ngan hàng ph?n bác các n?i dung ph?n t? c?a C?ng ty c? ph?n khách s?n Hoàng Cung

Sau khi TAND TP Hu? th? ly v? án, ngày 28/10/2019, C?ng ty c? ph?n khách s?n Hoàng Cung ?? có ??n ph?n t? g?i toà án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 19/2/2020, Ngan hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam, chi nhánh Hu? (VCB Hu?) có c?ng v?n s? 24 VCB-KH.HUE g?i TAND TP Hu? ??a ra ph?n bác c?a mình.

Theo ?ó, b? ??n cho r?ng H?p ??ng mua bán n? s? 68/2018/H?MBN-VCB-VIETINBANK-AGRIBANK ("H?MBN") ky ngày 21/2/2018 gi?a nguyên ??n và các ngan hàng b? v? hi?u vì trái quy ??nh c?a pháp lu?t” v?i ly do: “C?n c? quy ??nh c?a Lu?t ??u giá tài s?n thì tài s?n mà pháp lu?t quy ??nh ph?i bán th?ng qua ??u giá - mà n?u tài s?n ??u giá ?ó là n? x?u thì "ch? gi?i h?n trong ph?m vi Tài s?n là n? x?u và tài s?n b?o ??m c?a kho?n n? x?u c?a t? ch?c mà Nhà n??c s? h?u 100% v?n ?i?u l? do Chính ph? thành l?p ?? x? ly n? x?u c?a t? ch?c tín d?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t" mà th?i.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 5
V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 6

??n ph?n t? c?a C?ng ty Hoàng Cung.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgan hàng VCB Hu? l?p t?c có c?ng v?n g?i TAND TP Hu? ph?n bác t?t c? các n?i dung ph?n t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? nh?ng, kho?n n? x?u liên quan ??n C?ng ty Hoàng Cung mà VCB Hu? mang ra ??u giá và ?? cho Nguyên ??n trúng ??u giá l?i kh?ng thu?c "kho?n n? x?u c?a t? ch?c mà nhà n??c s? h?u 100%) v?n" (ví d? nh? VAMC) là trái v?i quy ??nh c?a Lu?t ??u giá tài s?n”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgan hàng VCB Hu? ph?n bác: M?c dù kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung t?i VCB Hu? và các ngan hàng ??ng tài tr? (bao g?m: VCB Hu?, Vietinbank TT-Hu? và Agribank TT-Hu?) kh?ng ph?i là tài s?n mà pháp lu?t quy ??nh ph?i bán th?ng qua ??u giá theo Kho?n 1 ?i?u 4 Lu?t ??u giá tài s?n s? 01/2016/QH14 nh?ng thu?c tr??ng h?p các ngan hàng th?ng nh?t l?a ch?n bán th?ng qua hình th?c bán ??u giá quy ??nh t?i Kho?n 2, ?i?u 4 c?a Lu?t ??u giá tài s?n s? 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

C? th? nh? sau: "2. Tài s?n thu?c s? h?u c?a cá nhan, t? ch?c t? nguy?n l?a ch?n bán th?ng qua ??u giá theo trình t?, th? t?c quy ??nh t?i Lu?t này". ??ng th?i, t?i Kho?n 2 ?i?u 10 Th?ng t? s? 09/2015/TT-NHNN ngày 17/07/2015 quy ??nh v? ph??ng th?c mua, bán n? có bao g?m: “2. ??u giá: bên bán n? thuê t? ch?c bán ??u giá chuyên nghi?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? bán ??u giá tài s?n ho?c t? t? ch?c bán ??u giá kho?n n?”. Do ?ó, vi?c các ngan hàng th?ng nh?t l?a ch?n bán kho?n n? này th?ng qua hình th?c bán ??u giá là phù h?p quy ??nh c?a pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? ??n còn cho r?ng: VCB Hu? t? ch?c bán ??u giá kho?n n? c?a C?ng ty KSHC là trái v?i Kho?n 2 ?i?u 6 và kho?n 2 ?i?u 17 c?a Ngh? quy?t s? 42/2017-QH14 v?i vi?n d?n: V? th?m quy?n ???c bán n? x?u cho cá nhan thì: "ch? có t? ch?c mua bán x? ly n? x?u m?i ???c bán n? x?u cho cá nhan, pháp nhan, bao g?m c? doanh nghi?p kh?ng có ch?c n?ng kinh doanh mua, bán n?".

V? lu?t áp d?ng trong vi?c mua bán n? x?u: Vi?c VCB Hu? t? c?n c? vào Th?ng t? 19/2015 ?? bán n? x?u cho cá nhan là trái v?i quy ??nh t?i Kho?n 1, kho?n 2 ?i?u 17 c?a Ngh? quy?t s? 42/2017- QH14.

Nh? v?y, vì ly do các quy ??nh v? bán n? c?a t? ch?c tín d?ng t?i Th?ng t? 19/2015-NHNN là trái v?i Ngh? quy?t 42/2017-QH14 cho nên vi?c bán n? x?u ph?i c?n c? vào quy ??nh t?i Ngh? quy?t 42/2017-QH14 thì m?i phù h?p”.

V? n?i dung này, Ngan hàng VCB Hu? kh?ng ??nh: Nh?n ??nh này c?a C?ng ty Hoàng Cung là thi?u khách quan và kh?ng có c? s? pháp ly vì: Kho?n 2, ?i?u 6 Ngh? Quy?t s? 42/2017-QH14 áp d?ng ??i v?i vi?c mua, bán n? x?u c?a t? ch?c mua bán, x? ly n? x?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo quy ??nh t?i Kho?n 2, ?i?u 2 Ngh? Quy?t s? 42/2017-OH14 thì “T? ch?c mua bán, x? ly n? x?u là T? ch?c mà Nhà n??c s? h?u 100% v?n ?i?u l? do Chính ph? thành l?p ?? x? ly n? x?u c?a t? ch?c tín d?ng”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác t? ch?c tín d?ng ??ng tài tr? kh?ng ph?i là t? ch?c mua bán, x? ly n? x?u do ?ó vi?c bán kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung kh?ng thu?c ph?m vi ?i?u ch?nh c?a Kho?n 2, ?i?u 6 Ngh? quy?t s? 42/2017-QH14, mà thu?c ph?m vi ?i?u ch?nh c?a ?i?u 5 Ngh? quy?t s? 42/2017/QH14:

"T? ch?c tín d?ng, chi nhánh ngan hàng n??c ngoài, t? ch?c mua bán, x? ly n? x?u bán n? x?u, tài s?n b?o ??m c?a kho?n n? x?u c?ng khai, minh b?ch, theo quy ??nh c?a pháp lu?t; giá bán phù h?p v?i giá th? tr??ng, có th? cao h?n ho?c th?p h?n d? n? g?c c?a kho?n n?”.

V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 8
V? ki?n hy h?u ?òi quy?n ch? n?: Ngan hàng ph?n bác ??n ph?n t? ra sao? - 9

VCB Hu? ??a ra nhi?u c?n c? ?? ph?n bác các n?i dung ph?n t? c?a C?ng ty Hoàng Cung.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i Kho?n 1, ?i?u 17, Ngh? quy?t s? 42/2017/QH14 quy ??nh: “1. Vi?c x? ly n? x?u, x? ly tài s?n b?o ??m c?a kho?n n? x?u c?a t? ch?c tín d?ng, chi nhánh ngan hàng n??c ngoài, t? ch?c mua bán, x? ly n? x?u ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a ngh? quy?t này. Tr??ng h?p ngh? quy?t này kh?ng có quy ??nh thì áp d?ng quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành”.

Hi?n nay quy ??nh v? ho?t ??ng mua, bán n? c?a t? ch?c tín d?ng, ngan hàng n??c ngoài ???c quy ??nh t?i Th?ng t? s? 09/2015/TT-NHNN ngày 17/07/2015 c?a Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam. Theo Kho?n 4 ?i?u 3 c?a Th?ng t? 09/2015/TT-NHNN:

“4. Bên mua n? là t? ch?c, cá nhan, bao g?m:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDa) T? ch?c, cá nhan là ng??i c? trú sau:

- T? ch?c tín d?ng, chi nhánh ngan hàng n??c ngoài ???c Ngan hàng n??c ch?p thu?n ho?t ??ng mua n?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- T? ch?c kinh doanh d?ch v? mua, bán n? (kh?ng ph?i t? ch?c tín d?ng, chi nhánh ngan hàng n??c ngoài) ?? ?i?u ki?n kinh doanh d?ch v? mua, bán n? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- T? ch?c khác, cá nhan kh?ng kinh doanh d?ch v? mua, bán n?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- T? ch?c, cá nhan là ng??i kh?ng c? trú”.

Vì v?y, vi?c các ngan hàng bán kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung (th?ng qua ??u giá) cho cá nhan là phù h?p quy ??nh c?a pháp lu?t.

V? vi?c b? ??n cho r?ng các ngan hàng t? ch?c bán ??u giá n? c?a C?ng ty Hoàng Cung là trái v?i ?i?u 4, ?i?u 5 và ?i?u 7 c?a Ngh? ??nh 69/2016/N?-CP ngày 01/7/2016 quy ??nh v? ?i?u ki?n kinh doanh mua bán n? x?u ("Ngh? ??nh 69/2016”).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgan hàng VCB Hu? tr? l?i trong C?ng v?n g?i TAND TP Hu?: “Các ngan hàng bán kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung kh?ng ph?i là ho?t ??ng kinh doanh mua bán n? do kho?n n? này thu?c quy?n s? h?u c?a các ngan hàng và ??m b?o tuan th? theo quy ??nh t?i Kho?n 7, ?i?u 3, Ngh? ??nh s? 69/2016/N?-CP, c? th? nh? sau: “7. Ho?t ??ng mua bán n? kh?ng ph?i là ho?t ??ng kinh doanh là ho?t ??ng mua bán n? kh?ng liên t?c, kh?ng nh?m m?c ?ích sinh l?i c?a t? ch?c, cá nhan, bao g?m:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDa) Ho?t ??ng bán n? ??i v?i các kho?n n? c?a chính ch? n?, kh?ng bao g?m các kho?n n? mà ch? n? ?? mua t? các ch? n? khác...”.

Do ?ó, vi?c các ngan hàng bán ??u giá kho?n n? kh?ng thu?c ph?m vi ?i?u ch?nh c?a ?i?u 4, ?i?u 5 và ?i?u 7 c?a N? s? 69/2016/N?-CP.

2/ Ngh? ??nh 69/2016 ch? quy ??nh v? ?i?u ki?n kinh doanh d?ch v? mua bán n? mà kh?ng quy ??nh c?m các t? ch?c/cá nhan kh?ng kinh doanh d?ch v? mua bán n? ???c tham gia ho?t ??ng mua bán n?.

T?i Kho?n 4 ?i?u 3 Th?ng t? 09/2015/TT-NHNN quy ??nh bên mua n? có th? bao g?m t? ch?c, cá nhan kinh doanh d?ch v? mua bán n? và t? ch?c, cá nhan kh?ng kinh doanh d?ch v? mua bán n?.

T?i Quy ch? bán ??u giá kho?n n? s? 10/Q??G ngà? 22/01/2018 c?a C?ng ty Nam Vi?t, ?i?u 2 quy ??nh v? nguyên t?c, trình t?, th? t?c bán ??u giá, ??i t??ng tham gia ??u giá là: “2.2. ??i t??ng tham gia ??u giá: Cho t?t c? cá nhan, t? ch?c có nhu c?u, có ?? ?i?u ki?n mua theo quy ??nh c?a pháp lu?t... ”

Do ?ó, VCB Hu? kh?ng ??nh vi?c các ngan hàng bán kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung cho bà Nguy?n Th? ??nh là phù h?p quy ??nh c?a pháp lu?t.

Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD?s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th?

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/vu-kien-hy-huu-doi-quyen-chu-no-ngan-hang-phan-bac-don-phan-to-ra-sao-20201002074058977.htm