Ng??i dan t? cáo, C?ng an t?nh B?c Giang kh?i t? v? án?t?i c?ng ty ??u giá

(Dan trí) - Sau khi bà Phan Th? Liên g?i ??n ??n C?ng an t?nh B?c Giang t? giác ??u giá viên c?a C?ng ty ??u giá h?p danh ??i D??ng Group, C? quan ?i?u tra ?? ra quy?t ??nh kh?i t? v? án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, ngày 4/6/2020, C? quan C?nh sát ?i?u tra (C?ng an t?nh B?c Giang) ?? ban hành th?ng báo s? 43/TB-CSKT k?t qu? gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m.

Ng??i dan t? cáo, C?ng an t?nh B?c Giang kh?i t? v? án?t?i c?ng ty ??u giá - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t cu?c ??u giá ??t phan l? do C?ng ty ??u giá h?p danh ??i d??ng Group t? ch?c.

V? vi?c liên quan ??n vi?c bà Phan Th? Liên ?? có ??n t? giác t?i ph?m g?i c? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh B?c Giang. ??n th? t? giác ??u giá viên Nguy?n Ng?c Luyên c?a C?ng ty ??u giá h?p danh ??i D??ng Group cùng m?t s? ??i t??ng có hành vi sai ph?m liên quan ??n phi?u ??u giá l? ??t s? 04 d?y LK1 trong cu?c ??u giá quy?n s? d?ng 73 l? ??t thu?c x? Bích S?n, x? Vi?t Ti?n, huy?n Vi?t Yên, t?nh B?c Giang và ph?n ánh bà Nguy?n Ng?c Luyên s? d?ng b?ng Trung h?c ph? th?ng kh?ng ?úng quy ??nh ?? ?? ngh? c?p ch?ng ch? hành ngh? ??u giá, th? ??u giá viên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?n c? vào k?t qu? ?i?u tra, xác minh và ch?ng c? thu th?p ???c trong quá trình ?i?u tra, xác minh t? giác v? t?i ph?m, ngày 4/6/2020, c? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh B?c Giang ?? ra quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? “Làm gi? con d?u, tài li?u c?a c? quan t? ch?c, s? d?ng con d?u ho?c tài li?u gi? c?a c? quan, t? ch?c” s? 58/Q?-CSKT, quy ??nh t?i ?i?u 341 B? lu?t hình s? 2015, x?y ra t?i C?ng ty ??u giá h?p danh ??i D??ng Group ?? ti?p t?c ?i?u tra theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Ng??i dan t? cáo, C?ng an t?nh B?c Giang kh?i t? v? án?t?i c?ng ty ??u giá - 2
Ng??i dan t? cáo, C?ng an t?nh B?c Giang kh?i t? v? án?t?i c?ng ty ??u giá - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi v? án ???c kh?i t?, ho?t ??ng ??u giá do doanh nghi?p này t? ch?c v?n h?t s?c s?i ??ng.

Ngày 25/9/2020, theo th?ng tin PV Dan trí c?p nh?t t? C?ng an t?nh B?c Giang, hi?n Phòng C?nh sát kinh t? C?ng an t?nh B?c Giang v?n ?ang ti?p t?c ti?n hành ?i?u tra v? án ?? xác minh làm r? các cá nhan liên quan.?

C?ng ty ??u giá h?p danh ??i D??ng Group ???c bi?t ??n là m?t doanh nghi?p ???c giao th?c hi?n hàng lo?t các cu?c ??u giá b?t ??ng s?n trên nhi?u ??a bàn t?nh B?c Giang. Sau khi v? án ???c kh?i t?, ho?t ??ng ??u giá do doanh nghi?p này t? ch?c v?n h?t s?c s?i ??ng.

Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD?s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th?

Link n?i dung: http://omayaclub.com/ban-doc/nguoi-dan-to-cao-cong-an-tinh-bac-giang-khoi-to-vu-antai-cong-ty-dau-gia-20200929112912971.htm