"Thoát kh?i ch? là cái phúc c?a anh ?y"

(Dan trí) - M?t suy ngh? r?t ?áng chê trách, b?i vì ?ó là ki?u "?n cháo ?á bát", "có m?i n?i c?" trong khi kh?ng ngh? r?ng, mình có nh? h?m nay là m?t ph?n l?n do ai?

H?n n?a, b?n than ch? c?ng ?? nh?n l?i yêu ch? có ph?i ai ép ?au . Ch? có l?p tr??ng r?t kém khi m?i tr??ng thay ??i. B?n ch?t c?a ch? hoàn toàn ch? ngh? v? v?t ch?t, ngh? cho b?n than. N?u anh kia mà l?y ch? làm v? ch?c c?ng ti?m ?n nguy c? ?? v? h?nh phúc gia ?ình.?

Thoát kh?i ch? là cái phúc c?a anh ?y - 1

Tình yêu b?n v?ng ph?i xu?t phát t? con tim, nh?ng v?n ?? khác ch? h? tr?, nu?i d??ng tình yêu ?ó. Tình yêu mà c? ??t tiêu chí v?t ch?t, hào hoa bên ngoài lên ??u thì ch?ng bao gi? lau b?n ???c.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?n than ch? ?? s?ng v?i “anh ng??i yêu nghèo" r?t lau nên ?? hi?u b?n ch?t con ng??i anh ?y. Nh?ng ?i làm ít th?i gian mà ?? khen anh này, anh kia "h?n" thì th?t là ?u tr?, v? v?p. Ch? nên suy ngh? cho th?t chín ch?n l?i.

N?u v?n kh?ng thay ??i ???c t? duy sính v?t ch?t, ch? nên nói r? ly do cho anh ng??i yêu nghèo bi?t mà chia tay s?m, thoát kh?i ch? là cái phúc c?a anh ?y.

Cu?c s?ng còn dài, 30 ch?a ph?i là t?t, ch?a th? nói tr??c ???c ?i?u gì. ??ng v?i chê bai ng??i c?, khen ng??i m?i, ch? xem thói hám v?t ch?t, ??a v?, m? m?t vì s? háo nhoáng ban ??u c?a ch? sau này ???c tr? giá ra sao.

Ph?n h?i c?a ??c gi? NVCLN

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính.?Tran tr?ng!

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/thoat-khoi-chi-la-cai-phuc-cua-anh-ay-20200304193102500.htm