Th? t?, 02/12/2020 - 18:47

V? m? ru?t thuê ng??i b?t con gái: Do mau thu?n ti?n b?c

Dan trí

Sau h?n hai tu?n ?i?u tra, C?ng an V?nh Long ?? làm r? nhi?u chi ti?t liên quan ??n v? b?t ng??i trái pháp lu?t và gi?t ng??i, x?y ra t?i quán cà phê ven qu?c l? 53 (huy?n Long H?).

??n th?i ?i?m này, c? quan ?i?u tra ?? kh?i t? 6 b? can v? hành vi b?t ng??i trái pháp lu?t. B? can V? Th? Kim Chi (SN 1967, ng? t?nh Bà R?a - V?ng Tàu) b? cáo bu?c là k? ch? m?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác b? can còn l?i, g?m: V? Thành Nh?t (SN 1999, ng? x? Long An, huy?n Long H?); Nguy?n V?n Ti?n (SN 1991); D??ng V?n Ti?n (SN 1989); Tr?n V?n D?ng (SN 1991) và Nguy?n Anh V?nh (SN 1995), cùng trú th? x? Phú M?, t?nh Bà R?a- V?ng Tàu.

B? can b? kh?i t? v? hành vi "gi?t ng??i" là Tr?n Ngo?i Giao (SN 1990, ng? x? Long An, huy?n Long H?).

V? m? ru?t thuê ng??i b?t con gái: Do mau thu?n ti?n b?c - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? can V? Th? Kim Chi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?i?u tra,?Tr?n Ngo?i Giao có m?i quan h? quen bi?t v?i b? can V? Th? Kim Chi. Giao t?ng có ti?n án v? t?i C??p tài s?n. Trong th?i gian ch?p hành án, bà Chi có ??n th?m nu?i Giao.

Sau khi ra tù, Giao ??n ch?i nhà bà Chi, sau ?ó m?i quen bi?t v?i V? Th? Thúy H?ng (SN 1991, con gái bà Chi). ??u n?m 2020, H?ng và Giao k?t h?n. Hai ng??i chuy?n v? x? Long An (huy?n Long H?, V?nh Long) m? quán cà phê sinh s?ng.

Th?i gian này, gi?a H?ng và m? ru?t có x?y ra mau thu?n v? tài s?n nên nhi?u l?n x?y ra c? c?i v?i con gái. Bà Chi sau ?ó nói chuy?n này v?i Tr?n Lê V?n Th?nh (SN 1992, ng? t?nh ??ng Nai).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Bà ki?m ti?n ?? t?i b?t nó (H?ng) v? nhà gi?i quy?t", Th?nh g?i y. Bà Chi ??ng y, sau ?ó vay m??n 10 tri?u ??ng ?ng tr??c cho Th?nh, t? ch?c thuê ? t? t? Bà R?a - V?ng Tàu ??n V?nh Long ?? lên k? ho?ch b?t H?ng. Th?nh ?? ngh? bà Chi cho Nguy?n Thành Nh?t (con trai bà Chi) d?n ???ng, ch? ?i?m th?c hi?n.

V? m? ru?t thuê ng??i b?t con gái: Do mau thu?n ti?n b?c - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr?n Ngo?i Giao...

V? m? ru?t thuê ng??i b?t con gái: Do mau thu?n ti?n b?c - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD... và hung khí gay án.

Ngày 14/11, Th?nh thuê xe ? t? cùng ?i v?i 4 ng??i khác ??n t?nh V?nh Long, r?i ngh? qua ?êm ? TP V?nh Long. C? nhóm mang theo súng ?i?n, 3 cay g?y 3 khúc, bình x?t h?i cay, roi ?i?n…

??n kho?ng 10h ngày 15/11, c? nhóm ??n tr??c quán cà phê ven qu?c l? 53 (x? Long An), lúc này Giao kh?ng có ? quán. Nhóm ng??i c?a Th?nh lao vào quán tr?n áp, b?t H?ng lên ? t?. Nghe ti?ng v? kêu c?u, Giao ?ang c?m cay b?ng kim lo?i (dài kho?ng 1,7m) hái d?a phía sau v??n ch?y ra ngoài nhìn th?y v? ?ang b? b?t nên lao ra ch?n ??u ? t?, ??n phía gh? tài x? c?m cay ?am khi?n ng??i này b? th??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi ?ó, Th?nh và ??ng b?n ng?i phía sau bu?ng H?ng ra nên n?n nhan thoát ra ngoài. Giao ti?p t?c c?m cay ra c?a phía sau ? t? ?am trúng ng?c Th?nh và m?t ng??i trong nhóm b?t cóc. Th?nh m? c?a ? t? ch?y ra ngoài và g?c ch?t t?i hi?n tr??ng.

Sau khi gay án, Giao ??n c?ng an ??u thú. Tài x? ? t? và ng??i b? th??ng ???c ??a ??n b?nh vi?n c?p c?u. Sau khi ?i?u tr? bình ph?c, c? hai b? t?m gi? ?i?u tra. Riêng Nh?t b? tr?n kh?i hi?n tr??ng và ??n c?ng an ??u thú sau ?ó.

T? l?i khai c?a các nghi can, c? quan ?i?u tra ?? làm r? vai trò c?a Nh?t và bà Chi. "Th?nh ch?t t?i hi?n tr??ng. Bà Chi và 4 b? can ?i cùng v?i Th?nh b? kh?i t?, b?t t?m giam. Riêng b? can Nh?t ???c cho t?i ngo?i vì ?ang nu?i con nh?", cán b? ?i?u tra cho hay.

Lan Anh