Th? ba, 10/11/2020 - 15:54

Hà N?i:

V? hàng lo?t ? t? b? x?t s?n: Nghi can là 3 b?o v? chung c?

Dan trí

Liên quan ??n v? hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i, c? quan c?ng an ?? làm r? ???c nghi can là 3 b?o v? chung c?. Các b?o v? x?t s?n lên xe vì ch? xe kh?ng g?i xe trong b?i.

Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i.

V? hàng lo?t ? t? b? x?t s?n: Nghi can là 3 b?o v? chung c? - 1

M?t trong s? nhi?u chi?c ? t? b? các ??i t??ng x?t s?n.

Chi?u ngày 10/11, trao ??i v?i phóng viên Dan trí, l?nh ??o C?ng an qu?n Hà ??ng (TP. Hà N?i) cho bi?t, c? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an qu?n Hà ??ng ?ang làm r? v? “C? y làm h? h?ng tài s?n” x?y ra vào r?ng sáng 8/11, t?i ??a bàn ph??ng D??ng N?i, qu?n Hà ??ng.

C? th?, ngày 8/11, t?i khu v?c phía sau chung c? CT7, ph??ng D??ng N?i, qu?n Hà ??ng, m?t s? xe ? t? ?? d??i lòng ???ng c?nh khu ?? th? ???c phát hi?n ?? b? x?t s?n màu ?? lên than xe.

Qua rà soát, l?c l??ng c?ng an xác ??nh ??i t??ng Tr?n ?ình Th?ng (SN 1974, ? t? 6, ph??ng ??ng Mai, qu?n Hà ??ng, Hà N?i) là ??i tr??ng - C?ng ty b?o v? Tay H? (có tr? s? t?i ???ng Hoàng Qu?c Vi?t, qu?n Nam T? Liêm, Hà N?i) ?ang làm b?o v? ??m b?o an ninh và tr?ng gi? xe t?i khu chung c? CT7, ph??ng D??ng N?i, qu?n Hà ??ng có nhi?u bi?u hi?n nghi v?n.

V? hàng lo?t ? t? b? x?t s?n: Nghi can là 3 b?o v? chung c? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i t??ng Tr?n ?ình Th?ng t?i c? quan c?ng an (?nh: C?ng an Hà ??ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i c? quan ?i?u tra, Th?ng khai nh?n cùng v?i Nguy?n Xuan Loan (SN 1955, ? t? 7, ph??ng ??ng Mai, qu?n Hà ??ng) và Nguy?n V?n Tam (SN 1964, ? x? T? L?, huy?n Yên L?c, t?nh V?nh Phúc) c?ng là b?o v? c?a C?ng ty b?o v? Tay H? x?t s?n vào m?t s? xe ? t? trong ?êm mùng 7, r?ng sáng ngày 8/11, t?i ph??ng D??ng N?i, qu?n Hà ??ng.

Theo ?ó, quá trình làm b?o v? và tr?ng xe t?i khu chung c? CT7 D??ng N?i, Tr?n ?ình Th?ng phát hi?n t?i tr?c ???ng bao phía sau chung c? (kh?ng thu?c ph?m vi tr?ng gi? xe c?a c?ng ty Th?ng làm) có nhi?u ng??i dan ?? xe qua ?êm, kh?ng g?i vào b?i xe c?a khu chung c? qu?n ly.?

V? hàng lo?t ? t? b? x?t s?n: Nghi can là 3 b?o v? chung c? - 3

Tr?n ?ình Th?ng ?? bàn b?c v?i Nguy?n Xuan Loan và Nguy?n V?n Tam mua bình s?n x?t vào các xe ? t?, nh?m m?c ?ích khi?n h? ph?i ??a xe vào g?i trong h?m ho?c b?i g?i xe thu?c quy?n qu?n ly c?a chung c?.

Ngày 7/11, Th?ng ??a 70.000? cho Tam và Loan ?i mua 2 bình s?n màu ??. Kho?ng 0h40 ngày 8/11, Tam t? ch?t b?o v? t?i chan tòa nhà CT 7E ?i ??n ch?t b?o v? c?a Loan t?i v? trí c?nh chan tòa CT 7F ?? g?i Loan ?i x?t s?n lên các xe ? t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi ?i ??n ?o?n ???ng n?i b? phía sau các tòa A, B, C, D, E, Loan ?i tr??c c?nh gi?i còn Tam ?i phía sau dùng bình x?t s?n ?? lên ph?n than kho?ng 10 xe ? t? ?? d?c l? ???ng (?o?n ???ng này thu?c khu chung c? CT7 D??ng N?i và ch?a có bi?n c?m d?ng ?? c?a c? quan ch?c n?ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi x?t h?t bình s?n, Tam ?? ném v? bình s?n v?a s? d?ng v? phía v??n ?ào thu?c t? dan ph? Th?ng L?i, ph??ng D??ng N?i, còn 1 bình s?n ch?a s? d?ng, Tam c?t ? t? b?o v? t?i s?nh tòa CT 7E. Do s? b? phát hi?n nên Th?ng ?? ??n g?p Tam l?y chìa khóa t? b?o v?, ?em bình s?n ?i c?t gi?u.

V? hàng lo?t ? t? b? x?t s?n: Nghi can là 3 b?o v? chung c? - 4

Quá trình ?i?u tra, c? quan C?ng an thu gi? 1 bình s?n x?t ?? qua s? d?ng và 1 bình s?n do ??i t??ng Th?ng c?t gi?u. ??ng th?i, c? quan c?ng an c?ng xác ??nh và làm r? 4 chi?c ? t? b? Th?ng cùng ??ng b?n x?t s?n lên than xe.

Tr??c ?ó, nh? ?? ??a tin, theo ghi nh?n c?a phóng viên Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, t?i hi?n tr??ng có kho?ng 5 chi?c ? t? (4 chi?c màu tr?ng và 1 chi?c ? t? màu ?en) b? x?t s?n lên than xe. Nh?ng chi?c ? t? b? x?t s?n ?? t?i các v? trí d?c theo tuy?n ???ng d??i khu ?? th? D??ng N?i.

V? hàng lo?t ? t? b? x?t s?n: Nghi can là 3 b?o v? chung c? - 5

Con ???ng n?i x?y ra s? vi?c

M?t ng??i dan s?ng trong toà chung c? CT7 cho hay: "Có th? m?t s? ??i t??ng ghen ghét nh?ng ng??i ?? xe ? t? trên tuy?n ???ng này nên h? ?? x?t s?n lên xe".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n v? vi?c ?ang ???c ti?p t?c ?i?u tra, làm r?.

Tr?n Thanh