Th? hai, 09/11/2020 - 17:46

Yên Bái:

V? c? gái 17 tu?i nghi b? hi?p, gi?t: Tri?u t?p 1 ??i t??ng

Dan trí

L?nh ??o x? Tà Xi Láng, huy?n Tr?m T?u cho bi?t, sau khi b? tri?u t?p ??n c? quan c?ng an, ??i t??ng ?? th?a nh?n hành vi hi?p, gi?t ch? Sùng Th? B..

Chi?u ngày 9/11, trao ??i v?i phóng viên Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, ?ng Trang A L?ng, Ch? t?ch UBND x? Tà Xi Láng (Tr?m T?u, t?nh Yên Bái) cho bi?t, c? quan c?ng an ?? tri?u t?p m?t ??i t??ng (SN 1987, trú t?i huy?n V?n Ch?n, Yên Bái) ?? ?i?u tra do nghi liên quan t?i v? án m?ng.

N?n nhan trong v? vi?c là ch? Sùng Th? B. (17 tu?i, ng??i ??a ph??ng).

"T?i c? quan c?ng an, ??i t??ng này ?? khai nh?n hành vi ph?m t?i. Hi?n c? quan ?i?u tra ?ang ti?p t?c l?y l?i khai ?? làm r? v? án m?ng.", ?ng L?ng th?ng tin.

C?ng theo Ch? t?ch x? Tà Xi Láng, ? ??a ph??ng, gia ?ình n?n nhan có ??ng anh ch? em, hoàn c?nh kinh t? thu?c di?n khó kh?n. B?n than ch? B. ch?a ??ng ky k?t h?n, nh?ng theo phong t?c t?p quán t?i ??a ph??ng v?n th??ng xuyên qua l?i v?i nhà ch?ng s?p c??i.

Tr??c khi x?y ra v? vi?c trên, ch? B. kh?ng h? có mau thu?n, xích mích v?i ai. Cái ch?t c?a ch? B. x?y ra quá b?t ng?, khi?n d? lu?n ??a ph??ng v? cùng bàng hoàng.

Tr??c ?ó, nh? Dan trí ?? ??a tin, ngày 7/11, chính quy?n ??a ph??ng nh?n ???c tin báo c?a ng??i dan ? th?n Làng M?nh, x? Tà Xi Láng v? vi?c phát hi?n thi th? m?t c? gái tr?. Qua xác minh, n?n nhan là ch? Sùng Th? B. (17 tu?i, ng??i ??a ph??ng). Thi th? n?n nhan ???c phát hi?n trong tình tr?ng chan tay b? trói t?i khu v?c hoang v?ng.

Khu v?c n?i x?y ra v? vi?c kh?ng có ?i?n, sóng ?i?n tho?i c?ng r?t kém.

V? vi?c ?ang ???c ti?p t?c ?i?u tra, làm r?.

Tr?n Thanh