Th? t?, 02/12/2020 - 09:52

Vì sao ch? bi?t th? dát vàng ? Bà R?a - V?ng Tàu b? b?t?

Dan trí

Ch? 2 c?n bi?t th? "Thi?n Soi" ?? b? c?ng an th? x? Phú M? b?t t?m giam ?? ?i?u tra v? nh?ng t? cáo liên quan ??n vi?c cho vay n?ng l?i và chi?m ?o?t tài s?n.

Vì sao ch? bi?t th? dát vàng ? Bà R?a - V?ng Tàu b? b?t? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBi?t th? Thi?n Soi v?a b? c?ng an khám xét.

Sáng 2/12, c? quan CS?T C?ng an th? x? Phú M? (t?nh Bà R?a - V?ng Tàu) ?? hoàn t?t vi?c khám xét n?i ? c?a ?ng Lê Thái Thi?n (SN 1965, ng??i ??a ph??ng). C?ng an th? x? Phú M? c?ng th?c hi?n l?nh b?t t?m giam 2 tháng ??i v?i ?ng Thi?n ?? ?i?u tra v? nh?ng t? cáo liên quan ??n vi?c cho vay n?ng l?i và chi?m ?o?t tài s?n. C? quan c?ng an c?ng m? r?ng v? án ?? xác minh, ?i?u tra thêm v? d?u hi?u r?a ti?n ??i v?i ??i gia này.

?ng Lê Thái Thi?n ???c bi?t ??n v?i bi?t danh "Thi?n Soi" vì s? h?u 2 c?n bi?t th? có nhi?u chi ti?t dát vàng, r?ng hàng nghìn m2 n?m t?i m?t ti?n ???ng qu?c l? 51 (x? Tan H?i, th? x? Phú M?). ?ng Thi?n còn n?i ti?ng là dan ch?i, chuyên s?u t?m nhi?u ?? c?, "hàng ??c" có giá tr? "kh?ng" và th??ng xuyên làm t? thi?n v?i s? ti?n lên ??n hàng t? ??ng.

Tr??c khi th?c hi?n l?nh b?t giam ??i gia Thi?n Soi, C?ng an th? x? Phú M? ?? th? ly ??n t? cáo c?a ?ng L?u Ng?c T. (nguyên Ch? t?ch H?i doanh nhan tr? huy?n Tan Thành) t? cáo ?ng Lê Thái Thi?n "Cho vay n?ng l?i" và "Chi?m ?o?t tài s?n".

Theo ??n t? cáo c?a ?ng T., cu?i n?m 2017 do m? r?ng kinh doanh và xay v?n phòng c?ng ty nên ?ng b? hao h?t ngu?n v?n. Lúc này, hai v? ch?ng ?ng ?? tìm ??n ?ng Lê Thái Thi?n ?? vay 8 t? ??ng và ???c l?y làm nhi?u l?n v?i l?i su?t 3,5%/ngày, t??ng ???ng 105%/tháng. ??n tháng 9/2018, m?c dù ?? r?t nhi?u l?n tr? l?i nh?ng v? ch?ng ?ng T. v?n còn n? ?ng Thi?n v?i s? ti?n b? tính lên ??n 20 t? ??ng.

Trong kho?ng th?i gian này, ?ng T. vay thêm c?a ?ng Thi?n 15 t? ??ng ?? mua ??t. ?ng Thi?n ??ng y cho vay nh?ng v?i 2 ?i?u ki?n là l?i su?t 3,5%/ngày và ch? khu ??t r?ng 27.000m2 ph?i ?y quy?n cho ng??i than c?a ?ng Thi?n ??ng tên. Kh?ng còn cách nào khác, ?ng T. ph?i ch?p nh?n và ghi nh?n n? ?ng Thi?n 35 t? ??ng v?i l?i su?t nêu trên. Theo ?ng T., ch? tính riêng ti?n l?i thì m?i tháng ?ng ph?i tr? cho ?ng Thi?n s? ti?n g?n 3,7 t? ??ng.

Theo ?ng T., tính ??n tháng 10/2019, ?ng ?? tr? cho ?ng Thi?n 21 t? ??ng ti?n l?i và v?n ghi s? n? là 86 t? ??ng. Lúc này, ?ng Thi?n ti?p t?c bu?c ?ng T. ph?i làm th? t?c chuy?n nh??ng 3 khu ??t r?ng hàng ch?c nghìn m2 và m?t quán cà phê v?i t?ng giá tr? lên t?i hàng tr?m t? ??ng sang cho ?ng ho?c ng??i than ??ng tên nh?ng v?n ch?a h?t n?.

Sau khi tính toán, c?n tr? nhi?u tài s?n, tính ??n ngày 22/2/2020, ?ng L?u Ng?c T. còn n? ?ng Thi?n 18 t? ??ng.

Vì sao ch? bi?t th? dát vàng ? Bà R?a - V?ng Tàu b? b?t? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?y t? liên quan ??n vi?c cho vay n?ng l?i.

R?i vào hoàn c?nh nh? ?ng T. là tr??ng h?p c?a gia ?ình ?ng Tr?n Qu?c Ph. (ng? ph??ng Phú M?, th? x? Phú M?). N?m 2017, v? ch?ng ?ng Ph. vay c?a ?ng Lê Thái Thi?n t?ng s? ti?n g?n 16 t? ??ng v?i l?i su?t 9%/tháng. Theo k? h?n, 10 ngày ?ng Thi?n s? thu l?i 1 l?n.?

Th?i k? ??u, v? ch?ng ?ng Ph. tr? l?i ?úng ngày nh?ng sau ?ó làm ?n khó kh?n nên vi?c tr? l?i cho ?ng Thi?n b? ch?m tr?. Gia ?ình ?ng Ph. tìm g?p ?ng Thi?n ?? xin ???c tr? góp 200 tri?u/tháng trong vòng 6 tháng, sau ?ó s? bán tài s?n khác ?? tr? n?.

?ng Ph. còn t? cáo ?ng Thi?n v? chi?m ?o?t khu ??t g?n 20ha t?i x? Ph??c Hòa (huy?n Tan Thành). C? th?, khi bi?t ?ng Ph. ???c ch? ?.T.N.T. nh? bán khu ??t có di?n tích g?n 20 ha t?i x? Ph??c Hòa (huy?n Tan Thành), ?ng Thi?n ?? ép v? ch?ng ?ng Ph. ph?i giao toàn b? gi?y t? ch? quy?n ??t và vi?t gi?y mua bán khu ??t trên cho ?ng Thi?n.?

Trong khi ?ó, ?ng Thi?n bi?t r? gia ?ình ?ng Ph. kh?ng ph?i ch? khu ??t nh?ng v?n ép ph?i th?c hi?n nh?ng th? t?c nêu trên.

Sau ?ó, v? ch?ng ?ng Ph. v?n th?c hi?n tr? góp n?, ??n kho?ng tháng 10/2018, ?ng Thi?n l?i ti?p t?c bu?c ph?i ky bán th?a ??t có di?n tích 1,4 ha t?i th? x? Tóc Tiên ?? c?n tr? b?t n?. V?i khu ??t này, ?ng Thi?n tr? cho v? ch?ng ?ng Phú 5,6 t? ??ng và ghi n? còn l?i là 10 t? ??ng. Quy?t l?y ?? 10 t? ??ng này, ?ng Thi?n ?? kh?i ki?n v? ch?ng ?ng Ph. ra tòa.

Theo ?ng Ph., v? ch?ng ?ng nhi?u l?n tìm g?p ?ng Thi?n ?? tr? l?i kho?n n? 10 t? ??ng trên và yêu c?u ?ng Thi?n tr? l?i toàn b? gi?y t? khu ??t g?n 20ha t?i x? Ph??c Hòa nh?ng ?ng Thi?n kh?ng g?p. Trong khi ?ó, ?ng Thi?n liên t?c gay s?c ép ?? c? quan thi hành án bu?c v? ch?ng Ph. ph?i tr? s? ti?n 10 t? ??ng cho ?ng Thi?n.

Trong nh?ng l?n làm vi?c v?i c? quan ch?c n?ng tr??c ?ó, ?ng Lê Thái Thi?n ph? nh?n kh?ng h? cho vay n?ng l?i nh? t? cáo c?a ng??i dan.

C? quan c?ng an ?ang m? r?ng ?i?u tra v? vi?c.

Trung Kiên?