Th? t?, 02/12/2020 - 19:28

Qu?ng Bình:

Th??ng nóng chuyên án bu?n bán pháo trái phép

Dan trí

V?i thành tích phá thành c?ng chuyên án bu?n bán pháo trái phép, Phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? tham nh?ng, kinh t?, bu?n l?u, C?ng an t?nh Qu?ng Bình ?? ???c khen th??ng.

Theo ?ó vào ngày 2/12, l?nh ??o C?ng an t?nh Qu?ng Bình ?? t? ch?c th??ng nóng cho l?c l??ng c?a Phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? tham nh?ng, kinh t?, bu?n l?u sau thành tích?phá thành c?ng chuyên án bu?n bán pháo trái phép. L?c l??ng này v?a phá thành c?ng chuyên án bu?n bán pháo trái phép và thu gi? h?n 60kg pháo.

Th??ng nóng chuyên án bu?n bán pháo trái phép - 1

Phòng C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? tham nh?ng, kinh t?, bu?n l?u ???c khen th??ng sau thành tích phá thành c?ng chuyên án bu?n bán h?n 62kg pháo trái phép.

Nh? Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD ?? th?ng tin, vào sáng 29/11, t?i ???ng tránh Qu?c l? 12A, ?o?n qua x? Ti?n Hóa, huy?n Tuyên Hóa, l?c l??ng ch?c n?ng ?? ti?n hành b?t qu? tang Nguy?n Ti?n Trung (SN 1973), trú t?i x? Mai Hóa, huy?n Tuyên Hóa, khi ??i t??ng này ?ang th?c hi?n hành vi b?c x?p 48 h?p pháo, lo?i 36 qu?, có t?ng tr?ng l??ng h?n 62kg lên xe ? t? t?i mang BKS 75C - 067.16.

Th??ng nóng chuyên án bu?n bán pháo trái phép - 2

Nguy?n Ti?n Trung và tang v?t b? b?t gi?.

Nguy?n Ti?n Trung khai nh?n ?? mua s? pháo này t? m?t ng??i kh?ng quen bi?t. Khi ?ang th?c hi?n b?c x?p s? pháo này lên xe ?? ch? v? thì Trung b? l?c l??ng c?ng an phát hi?n, b?t gi?.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCùng ngày, C? quan C?nh sát ?i?u tra, C?ng an t?nh Qu?ng Bình c?ng ?? t?ng ??t quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can và l?nh t?m giam 4 tháng ??i v?i Nguy?n Ti?n Trung v? hành vi mua bán pháo trái phép.

Ti?n Thành