Th? n?m, 03/12/2020 - 14:54

Th?ng tin b?t ng? v? nghi ph?m gay cháy hàng tr?m ki ?t ? ch? t?m

Dan trí

Nghi ph?m gay ra v? cháy khi?n hàng tr?m ki ?t ch? Còng t?m t?i th? x? Nghi S?n (Thanh Hóa) có s? tam th?n và ?ang h??ng ch? ?? b?o tr? x? h?i.

Tr??c ?ó, nh? Dan trí ?? th?ng tin, ngày 2/10, khu kinh doanh t?m t?i ch? Còng, th? tr?n Còng, huy?n T?nh Gia (nay là th? x? Nghi S?n), t?nh Thanh Hóa b?t ng? b?c cháy. Ng?n l?a sau ?ó nhanh chóng bùng phát, lan r?ng ra khu v?c xung quanh, thiêu r?i hàng tr?m ki-?t.

Th?ng tin b?t ng? v? nghi ph?m gay cháy hàng tr?m ki ?t ? ch? t?m - 1
Hi?n tr??ng v? cháy ch? Còng t?m vào ngày 2/10/2019.

??n ngày 10/10/2019, C? quan CS?T C?ng an t?nh Thanh Hóa ?? ra quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s?, kh?i t? b? can và t?m giam ??i v?i Hoàng V?n Bình (SN 1975), ? ph??ng Ninh H?i, th? x? Nghi S?n v? t?i "H?y ho?i ho?c c? y làm h? h?ng tài s?n".

Theo tìm hi?u c?a phóng viên Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, m?i ?ay, ?ng Hoàng V?n C? (74 tu?i), ? th?n ??i Ti?n, ph??ng Ninh H?i, th? x? Nghi S?n là b? c?a nghi ph?m Hoàng V?n Bình có ??n xin tha tù cho con trai ?ng.

Theo trình bày c?a ?ng C?, vào r?ng sáng ngày 2/10/2019 có x?y ra v? cháy ch? Còng t?m. Trong khi ?ó, con trai ?ng ?i lang thang ??u ???ng, xó ch? ?? ki?m ?n và l??m ve chai. ?

Th?ng tin b?t ng? v? nghi ph?m gay cháy hàng tr?m ki ?t ? ch? t?m - 2
?ng Hoàng V?n C? v?a có ??n xin tha tù cho con.

??n 14h30' cùng ngày, C?ng an th? x? Nghi S?n và C?ng an ph??ng Ninh H?i ??n nhà ??a Bình lên ph??ng ?? làm vi?c và h?i thì Bình có nh?n là ??t rác ? phía ngoài c?ng ch?. Sau ?ó, Bình ???c ??a ?i t?m giam cho ??n nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong các ngày 18/10, 29/10 và 13/11, gia ?ình ?ng C? nh?n ???c 3 l?n th?ng báo t? Tr?i t?m giam C?ng an t?nh Thanh Hóa v? tình hình s?c kh?e c?a Bình. Theo ?ó, Bình ???c ?i?u tr? t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh Thanh Hóa, bác s? ch?n ?oán b? viêm c? tim (tiên l??ng n?ng), suy tim.

?ng C? cho bi?t thêm, con trai ?ng là Hoàng V?n Bình ???c c?p s? tam th?n và h??ng ch? ?? b?o tr? x? h?i t? n?m 2010.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLo l?ng cho s?c kh?e c?a con, gia ?ình ?ng C? ?? làm ??n g?i t?i các c? quan ch?c n?ng xin tha tù cho Hoàng V?n Bình. Ly do ?ng C? ??a ra là con trai ?ng có bi?u hi?n ngay ng?, kh? d?i, h??ng ch? ?? b?o tr? x? h?i, kh?ng có nh?n th?c v? hành vi dan s?, có s? tam th?n.

Th?ng tin b?t ng? v? nghi ph?m gay cháy hàng tr?m ki ?t ? ch? t?m - 3
C?n nhà c?a nghi ph?m Hoàng V?n Bình.

Trao ??i v?i phóng viên Dan trí, ?ng Lê V?n Th?ng, Ch? t?ch UBND ph??ng Ninh H?i xác nh?n, Hoàng V?n Bình ?ang h??ng ch? ?? b?o tr? x? h?i, là ??i t??ng tam th?n (có s? tam th?n). Hoàn c?nh gia ?ình ??c bi?t khó kh?n, có con b? khuy?t t?t, v? kh?ng ???c nhanh nh?n l?m.

C?ng theo ?ng Th?ng, tr??c ?ay, c? quan ch?c n?ng c?ng ?? thu th?p các h? s? liên quan. Chính quy?n ??a ph??ng c?ng ?? báo cáo, cung c?p h? s? liên quan ??n than nhan cho các ??n v? khi v? ?i?u tra, xác minh v? vi?c.

Hi?n v? án ?ang ???c ?i?u tra, làm r? trách nhi?m c?a nh?ng cá nhan, t? ch?c khác có liên quan (n?u có) theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Tr?n Lê