Th? t?, 02/12/2020 - 21:55

Nhóm sinh viên gi? danh c?nh sát hình s?, dàn c?nh gay hàng lo?t v? c??p

Dan trí

Tr?nh Minh V??ng cùng m?t nhóm sinh viên th?y trên các m?ng x? h?i có nhi?u ng??i bán xe g?n máy kh?ng r? ngu?n g?c nên ?? gi? danh là c?nh sát hình s? chi?m ?o?t tài s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?n KSND TPHCM v?a hoàn t?t cáo tr?ng truy t? b? can Tr?nh Minh V??ng (sinh n?m 1995, ng? huy?n C?n Gi?, TPHCM) v? t?i c??p tài s?n và s? d?ng con d?u ho?c tài li?u gi? c?a c? quan, t? ch?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLiên quan t?i v? án, b? can Mai Th? C?ng (sinh n?m 2000, sinh viên), ?oàn Gia Thiên H?i (sinh n?m 2000, sinh viên), Tr?n Ng?c Tuy?n (sinh n?m 1993, sinh viên), Tr?n Quang Khang (sinh n?m 2000, sinh viên) và Tr??ng Kim Phát (sinh n?m 1997, t?i Bà R?a - V?ng Tàu) v? t?i c??p tài s?n.

Theo cáo tr?ng, kho?ng tháng 5/2019, Tr?nh Minh V??ng cùng ??ng ph?m th?y trên các m?ng x? h?i có nhi?u ng??i bán xe g?n máy kh?ng r? ngu?n g?c nên n?y sinh y ??nh làm c?nh sát hình s? nh?m m?c ?ích chi?m ?o?t tài s?n.

Nhóm sinh viên gi? danh c?nh sát hình s?, dàn c?nh gay hàng lo?t v? c??p - 1
Các b? can lúc m?i b? b?t. ?nh: CA

V??ng lên m?ng thuê làm gi?y ch?ng minh c?ng an nhan dan và b?ng tên gi? mang tên V??ng v?i giá 1,8 tri?u ??ng, và mua trang ph?c c?ng an cùng c?p hàm thi?u úy v?i giá 6 tri?u ??ng. Sau ?ó, V??ng ??t mua trên m?ng 2 kh?u súng b?n ??n cao su và m?t s? viên ??n v?i giá 6 tri?u ??ng, 3 còng s? 8 v?i giá 1 tri?u ??ng. Khi ng??i b? h?i ?em xe g?n máy ??n ??a ?i?m do V??ng và ??ng ph?m ch? ??nh, V??ng ??a gi?y ch?ng minh c?ng an nhan dan, gi? danh c?nh sát hình s? thi hành nhi?m v? và cùng ??ng ph?m kh?ng ch? ng??i b? h?i ?? th?c hi?n hành vi chi?m ?o?t tài s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV??ng phan c?ng thành 3 nhóm, c? th? nh? sau: nhóm 1 do Tr?nh Minh V??ng và Mai Th? C?ng ?i chung m?t xe m?t?, V??ng s? tr?c ti?p mang theo kh?u súng, gi?y ch?ng minh c?ng an gi? và t? x?ng ch?c danh là ??i tr??ng, C?ng mang theo 1 còng tay, 1 b? ?àm. Trong lúc Thiên, Phát ?ang gi? v? xem xe và giao d?ch v?i ng??i b? h?i, thì V??ng và C?ng ch?y xe m?t? ??n ch?n ??u, ép xe c?a ng??i b? h?i. N?u ng??i b? h?i ch?ng c? thì V??ng và C?ng dùng còng s? 8 khóa tay ng??i b? h?i.

Nhóm? 2 do Tr??ng Kim Phát và ?oàn Gia H?i Thiên mang theo 1 còng s? 8, 1 b? ?àm và có nhi?m v? lên m?ng x? h?i tìm ng??i rao bán xe kh?ng r? ngu?n g?c r?i h?n ??n giao d?ch. Sau khi chi?m ?o?t ???c xe g?n máy thì Thiên có nhi?m v? l?y xe mang v? nhà V??ng c?t gi?u, sau ?ó mang ?i tiêu th?.

Nhóm 3 do Tr?n Ng?c Tuy?n và Tr?n Quang Khang ?i m?t xe, mang theo 1 còng s? 8, 1 b? ?àm ?? liên l?c v?i nhau và có nhi?m v? ch?n phía sau ng??i b? h?i và s? h? tr? khi ng??i b? h?i ch?ng tr?.

Trong kho?ng th?i gian t? tháng 9/2019 ??n khi b? b?t (ngày 23/11/2019), Tr?nh Minh V??ng cùng ??ng ph?m ?? th?c hi?n nhi?u v? chi?m ?o?t xe g?n máy trên ??a bàn Thành ph? H? Chí Minh và t?nh Bình D??ng.

Kho?ng ??u tháng 9/2019, th?ng qua m?ng x? h?i, Phát bi?t m?t thanh niên (kh?ng r? lai l?ch) rao bán m?t xe SH nên ?? liên h? và h?n ??a ?i?m giao nh?n xe t?i tr??c c?ng tr??ng ??i h?c Hutech, Qu?n 9.

Lúc này, Phát cùng Tr?n Ng?c Tuy?n, ?oàn Gia H?i Thiên, Tr?n Quang Khang ??n t?p trung t?i nhà tr? trên ph??ng Ph??c Long B, Qu?n 9. Sau ?ó, c? nhóm di chuy?n t?i ??a ?i?m ?? h?n v?i "con m?i" và t? x?ng là c?nh sát hình s? t?n c?ng kh?ng ch? ng??i thanh niên này chi?m ?o?t m?t xe g?n máy hi?u Honda SH ?em v? c?t gi?u t?i nhà tr? c?a V??ng ?, V??ng ?? tr? c?ng cho m?i ng??i tham gia s? ti?n 500.000 ??ng.

V?i th? ?o?n t??ng t?, V??ng cùng ??ng ph?m ?? th?c hi?n 6 v? c??p xe máy v?i tr? giá 255 tri?u ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i v?i hành vi tàng tr?, s? d?ng c?ng c? h? tr? c?a Tr?nh Minh V??ng, Mai Th? C?ng, ?oàn Gia H?i Thiên, Tr?nh Kim Phát, Tr?n Ng?c Tuy?n và Tr?n Duy Nh?t ?? có hành vi vi ph?m hành chính s? d?ng c?ng c? h? tr? mà kh?ng có gi?y phép, c? quan c?nh sát ?i?u tra C?ng an TPHCM ?? ra quy?t ??nh x? ph?t hành chính.

??i v?i hành vi làm gi? con d?u tài li?u c?a c? quan, t? ch?c, c? quan ?i?u tra ?? tách v? án ?? ti?p t?c truy tìm các ??i t??ng th?c hi?n t?i ph?m ?? x? ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?n Ki?m sát nh?n m?nh hành vi c?a V??ng và ??ng ph?m là nguy hi?m cho x? h?i, xam ph?m tr?c ti?p ??n tài s?n c?a ng??i khác, c?n ph?i b? x? ly nghiêm tr??c pháp lu?t ?? r?n ?e, giáo d?c ??i v?i các b? can và phòng ng?a chung ??i v?i x? h?i.

Xuan Duy