Th? t?, 25/11/2020 - 15:21

Nhi?u ng??i s? d?ng b?ng gi? c?a ?H ??ng ?? ??... b?o v? lu?n án ti?n s?

Dan trí

C? quan An ninh ?i?u tra - B? C?ng an xác ??nh, ??i v?i 193 ng??i ???c ??i h?c ??ng ?? c?p b?ng gi?, có 55 tr??ng h?p s? d?ng ?? xét tuy?n nghiên c?u sinh ho?c b?o v? lu?n án ti?n s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? ?? ??a tin, ngày 23/11, C? quan An ninh ?i?u tra (AN?T) B? C?ng an ?? hoàn t?t b?n k?t lu?n ?i?u tra; chuy?n h? s? v? án ??n VKSND T?i cao ?? ngh? truy t? các b? can là cán b? Tr??ng ??i h?c ??ng ?? v? hành vi "Gi? m?o trong c?ng tác".?

Các b? can g?m D??ng V?n Hòa (SN 1983, nguyên Hi?u tr??ng); Tr?n Kim Oanh (SN 1978, nguyên Phó hi?u tr??ng kiêm Phó vi?n tr??ng, Vi?n ?ào t?o liên t?c); Lê Ng?c Hà (SN 1978, Phó hi?u tr??ng); Tr?n Ng?c Quang (SN 1962, Phó tr??ng Phòng qu?n ly ?ào t?o và qu?n ly sinh viên); Ph?m Van Thùy (SN 1981, cán b? Tr??ng ??i h?c ??ng ??); Lê Th? Thanh Tam (SN 1983, cán b? ??i h?c ??ng ??); Nguy?n Th? Hu? (SN 1986, nguyên Tr??ng phòng Tài chính, k? toán); Nguy?n Th? Ng?c Thái (SN 1988, cán b? ??i h?c ??ng ??); Ng? Quang Hi?n (SN 1978, cán b? ??i h?c ??ng ??) và Lê Th? L??ng (SN 1996, cán b? ??i h?c ??ng ??).?

Nhi?u ng??i s? d?ng b?ng gi? c?a ?H ??ng ?? ??... b?o v? lu?n án ti?n s? - 1

Tr??ng ??i h?c ??ng ??.

Làm gi? các quy?t ??nh ?? mua ph?i b?ng

Theo k?t lu?n ?i?u tra, quá trình ho?t ??ng, tr??ng ??i h?c ??ng ?? ch?a ???c B? GD&?T cho phép ?ào t?o v?n b?ng 2, nh?ng t? n?m 2015 tr??ng này ?? ??ng ky ch? tiêu tuy?n sinh và ???c B? GD&?T (V? K? ho?ch tài chính) th?ng báo ch? tiêu tuy?n sinh và ???c V? Giáo d?c ??i h?c cho ??ng t?i "?? án tuy?n sinh" lên c?ng th?ng tin tuy?n sinh c?a B? GD&?T trong ?ó có ch? tiêu h? v?n b?ng 2 chính quy.

L?i d?ng s? h?, thi?u sót c?a B? GD&?T trong c?ng tác qu?n ly vi?c tuy?n sinh, ?ào t?o, c?p b?ng ??i v?i h? v?n b?ng 2; l?i d?ng chính sách t? ch? giáo d?c ??i h?c, Tr?n Kh?c Hùng (Ch? t?ch H?QT tr??ng ??i h?c ??ng ??) và ??ng ph?m ?? tuy?n sinh và c?p b?ng cho hàng tr?m tr??ng h?p mà kh?ng c?n ph?i h?c.

C? th?, t? tháng 4/2017, ?ng Hùng ?? ch? ??o Tr?n Kim Oanh và D??ng V?n Hòa (Hi?u tr??ng) ky th?ng báo tuy?n sinh v?n b?ng 2 Ti?ng Anh g?i các c? s?, cá nhan ??ng th?i ky h?p ??ng h? tr? tuy?n sinh, ?ào t?o v?n b?ng 2 ti?ng Anh v?i 15 c? s? ?ào t?o.

Sau khi có 12 c? s? ??ng ky v?i s? l??ng 3.527 h?c viên, Hùng ???Hình ảnh gây sốc khi chơi CDgiao Tr?n Kim Oanh và Lê Ng?c Hà (??u là phó Vi?n tr??ng Vi?n ?ào t?o liên t?c) ch? ??o nhan viên ti?p nh?n h? s? h?c viên, kh?ng t? ch?c thi ??u vào, kh?ng ?ào t?o theo ch??ng trình mà t? ch?c h??ng d?n h?c viên h?p th?c bài thi b?ng cách phát ?? thi và ?áp án cho h?c viên chép l?i, cá bi?t có tr??ng h?p kh?ng ph?i h?p th?c bài thi.

Sau khi h?c viên hoàn thi?n bài thi, m?t s? cán b? ???c giao nhi?m v? d?c phách, chuy?n cho các giáo viên c?a tr??ng ch?m ?i?m, l?p b?ng ?i?m khóa h?c cho t?ng h?c viên, l?p và ky danh sách ?? ngh? in b?ng ?? Tr?n Kinh Oanh ho?c Lê Ng?c Hà ky.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? có ph?i in b?ng gi?, tháng 10 và 11/2018, Tr?n Kim Oanh ?? ch? ??o Tr?n Ng?c Quang (phó phòng ?ào t?o) làm gi? các quy?t ??nh v? vi?c c?ng nh?n danh sách thí sinh trúng tuy?n ??i h?c h? v?n b?ng 2 ?? D??ng V?n Hòa hoàn t?t th? t?c ky g?i B? GD&?T ?? ngh? mua t?ng c?ng 1.303 ph?i b?ng… Sau khi in b?ng, D??ng V?n Hòa ky c?p phát cho các cá nhan.

Dùng b?ng gi? ?? b?o v? lu?n án ti?n s?

Nhi?u ng??i s? d?ng b?ng gi? c?a ?H ??ng ?? ??... b?o v? lu?n án ti?n s? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan AN?T ??c l?nh b?t gi? Lê Ng?c Hà.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?n c? tài li?u thu gi? ???c, C? quan ?i?u tra xác ??nh tr??ng ??i h?c ??ng ?? ?? c?p b?ng c? nhan ngành ng?n ng? ti?ng Anh cho 626 tr??ng h?p nh?ng ch? có 216 tr??ng h?p có th?ng tin ?? xác minh.

K?t qu? xác minh xác ??nh trong s? 216 tr??ng h?p nêu trên có t?i 193 ng??i ???c c?p b?ng kh?ng qua tuy?n sinh, ?ào t?o ho?c kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? c?p b?ng (s? b?ng này ???c c?p trong giai ?o?n t? tháng 5/2018 ??n tháng 3/2019); 23 ng??i có tham gia h?c t?p t?i các c? s? nh?ng do ??i h?c ??ng ?? ch?a ???c c?p phép ?ào t?o v?n b?ng 2 nên s? b?ng ?? c?p cho nh?ng ng??i này kh?ng có giá tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?n theo k?t lu?n ?i?u tra, toàn b? 193 b?ng gi? do ??i h?c ??ng ?? c?p ??u do D??ng V?n Hòa ky v?i t? cách Hi?u tr??ng. CQ?T ?? thu gi? ???c 177 b?ng gi?, trong ?ó có 67 b?n chính, 110 b?n photo và 84 b?ng ?i?m khóa h?c.

??i v?i 193 tr??ng h?p ???c ??i h?c ??ng ?? c?p b?ng gi?, có 60 tr??ng h?p s? d?ng b?ng gi? này, trong ?ó có 55 ng??i s? d?ng ?? n?p h? s? xét tuy?n nghiên c?u sinh ho?c b?o v? lu?n án ti?n s?, 1 tr??ng h?p thi nang ng?ch thanh tra viên, 1 tr??ng h?p thi c?ng ch?c, 2 tr??ng h?p khai vào h? s? cán b?, 1 tr??ng h?p n?p h? s? xét tuy?n th?c s?. CQ?T ?? ki?n ngh? các c? quan ch? qu?n x? ly cán b? theo quy ??nh ??i v?i 58 ng??i, 2 tr??ng h?p còn l?i m?t ng??i ?? ch?t, ng??i còn l?i xin th?i kh?ng h?c th?c s? tr??c khi CQ?T kh?i t? v? án nên kh?ng ki?n ngh? x? ly.

Các tr??ng h?p ch?a s? d?ng b?ng, CQ?T ?? có v?n b?n ?? ngh? B? GD&?T có quy?t ??nh h?y b?, thu h?i và th?ng báo v? vi?c b?ng c? nhan v?n b?ng 2 ngành ng?n ng? ti?ng Anh do ??i h?c ??ng ?? c?p kh?ng có giá tr?.

??i v?i 193 tr??ng h?p ???c ??i h?c ??ng ?? c?p b?ng gi?, có 60 tr??ng h?p s? d?ng b?ng gi? này, trong ?ó có 55 ng??i s? d?ng ?? n?p h? s? xét tuy?n nghiên c?u sinh ho?c b?o v? lu?n án ti?n s?, 1 tr??ng h?p thi nang ng?ch thanh tra viên, 1 tr??ng h?p thi c?ng ch?c, 2 tr??ng h?p khai vào h? s? cán b?, 1 tr??ng h?p n?p h? s? xét tuy?n th?c s?. CQ?T ?? ki?n ngh? các c? quan ch? qu?n x? ly cán b? theo quy ??nh ??i v?i 58 ng??i, 2 tr??ng h?p còn l?i m?t ng??i ?? ch?t, ng??i còn l?i xin th?i kh?ng h?c th?c s? tr??c khi CQ?T kh?i t? v? án nên kh?ng ki?n ngh? x? ly.
Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan AN?T B? C?ng an ?? t?m ?ình ch? ?i?u tra v? án, t?m ?ình ch? ?i?u tra b? can ??i v?i b? can Tr?n Kh?c Hùng, khi b?t ???c s? x? ly sau; ??ng th?i tách ph?n h? s? v? án liên quan ??n d?u hi?u sai ph?m c?a ??n v?, cá nhan thu?c B? Giáo d?c và ?ào t?o (GD&?T) trong vi?c th?ng báo ch? tiêu tuy?n sinh, ??ng t?i ?? án tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c ??ng ?? ?? ti?p t?c ?i?u tra, làm r?, x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t. ?

Nguy?n D??ng