Th? n?m, 03/12/2020 - 07:35

Nhan viên t?o gian hàng ?o chi?m ?o?t 680 tri?u ??ng

Là ng??i có ki?n th?c v? c?ng ngh? th?ng tin, Quang l?i d?ng s? h? trong liên k?t thanh toán tr?c tuy?n ?? chi?m ?o?t h?n 680 tri?u ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i t??ng V? Ng?c Quang (SN 1988, trú t?i ph??ng S?ng C?u, TP B?c K?n, t?nh B?c K?n) v?a b? Phòng C?nh sát hình s? C?ng an t?nh B?c K?n t?m gi? hình s? ?? ?i?u tra, làm r? v? hành vi s? d?ng m?ng máy tính, m?ng vi?n th?ng ph??ng ti?n ?i?n t? chi?m ?o?t tài s?n.?

Nhan viên t?o gian hàng ?o chi?m ?o?t 680 tri?u ??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? Ng?c Quang t?i c? quan ?i?u tra

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLà m?t ng??i có ki?n th?c v? c?ng ngh? th?ng tin và ?? t?ng là nhan viên giao hàng c?a? m?t Chi nhánh B?u chính t?i B?c K?n, khi phát hi?n s? h? trong liên k?t thanh toán tr?c tuy?n gi?a C?ng ty TNHH Shopee và chi nhánh b?u chính,? Quang ?? l?p các gian hàng th??ng m?i ?i?n t? trên Shopee ?? bán s?n ph?m.

Quang t? l?p các tài kho?n mua hàng và dùng các tài kho?n này ?? ??t mua các s?n ph?m t? chính các gian hàng do mình t? l?p, ch?n ??a ch? nh?n hàng t?i B?c K?n v?i hình th?c là thu ti?n h? (ship COD). Sau ?ó Quang ti?n hành truy c?p trái phép vào h? th?ng máy tính n?i b? chi nhánh b?u chính ?? chi?m quy?n ?i?u khi?n máy tính, t? phan c?ng nhan viên chuy?n phát các ??n hàng, tuy nhiên kh?ng ti?n hành giao hàng b?i các ??n hàng và ng??i nh?n là kh?ng có th?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i vi?c xác nh?n xong vi?c giao hàng và chuy?n phát, thu ti?n t? khách thành c?ng trên h? th?ng, C?ng ty TNHH Shopee tr? ti?n ?ng tr??c cho ch? gian hàng và chuy?n ti?n vào Ví Shopee trên gian hàng c?a ng??i bán hàng có liên k?t v?i s? tài kho?n Ngan hàng do Quang cài ??t.

Qua rà soát trên h? th?ng, C?ng ty TNHH Shopee ?? cung c?p giá tr? ti?n thu h? t? các ??n hàng do Quang t?o ra là h?n 1 t? ??ng, trong ?ó ti?n thanh toán v? ví ?i?n t? c?a Quang g?n 998 tri?u ??ng, Quang ?? rút ra và chi?m ?o?t h?n 680 tri?u ??ng.

Theo Ng?c ánh - ??c Thu?n

C?ng an nhan dan