Th? t?, 25/11/2020 - 10:13

Bình D??ng:

Ng??i ?àn ?ng b?t m?t, c?a tr? ATM tr?m ti?n

Dan trí

M?t ng??i ?àn ?ng b?t m?t, mang theo c?a s?t ??n phá tr? ATM tr?m ti?n thì b? b?o v? c?ng ty phát hi?n ph?i b? ch?y.

Ng??i ?àn ?ng b?t m?t, c?a tr? ATM tr?m ti?n - 1

Tr? ATM b? k? gian phá ?? tr?m ti?n nh?ng b?t thành.

Ngày 25/11, C?ng an TP Th? D?u M?t (t?nh Bình D??ng) ?ang ?i?u tra làm r?, ??ng th?i truy b?t ??i t??ng th?c hi?n hành vi ??p tr? ATM ?? l?y ti?n.

Th?ng tin ban ??u, kho?ng 3h sáng 24/11, b?o v? m?t c?ng ty ?ang trong ca tr?c thì nghe ti?ng còi báo ??ng phát ra t?i tr? ATM n?m trên ???ng D27 (khu ph? 1, ph??ng Hòa Phú, Tp Th? D?u M?t), li?n ch?y ra ki?m tra thì phát hi?n ATM có d?u hi?u ?ang b? ??p phá.?

Cùng th?i ?i?m, m?t ng??i ?àn ?ng b?t m?t nhanh chóng b? ch?y và ?? l?i ?? ngh? là 1 chi?c máy c?t s?t trong bu?ng tr? ATM. S? vi?c sau ?ó ???c trình báo lên c?ng an ??a ph??ng.?

Nh?n tin báo, l?c l??ng ch?c n?ng ?? ??n trích xu?t camera, thu th?p d?u van tay và l?y l?i khai nh?ng ng??i có liên quan. Do v? vi?c ???c phát hi?n k?p th?i nên k? tr?m ch?a l?y ???c tài s?n.

Tr??c ?ó, trên ??a bàn th? x? B?n Cát c?ng x?y ra v? c??p ngan hàng b?t thành. C?ng an t?nh Bình D??ng ?? phát ?i th?ng báo truy nghi ph?m.

C? quan ch?c n?ng ?ang m? r?ng ?i?u tra v? vi?c.

Trung Kiên