Th? t?, 25/11/2020 - 17:29

Lu?t s? ?? ngh? làm r? tình tr?ng án ch?ng án trong v? DongABank

Dan trí

Ngày 25/11, lu?t s? Phan Trung Hoài bào ch?a cho b? cáo Tr?n Ph??ng Bình ?? ngh? H?XX làm r? tình tr?ng án ch?ng án trong v? án th?t thoát 8.800 t? ??ng t?i ngan hàng TMCP ??ng á (DongABank).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo lu?t s? Phan Trung Hoài,?giai ?o?n 2 c?a v? án DongABank liên quan ??n các nhóm khách hàng Hi?p Phú Gia, ??ng Ti?n, M&C và Tan V?n H?ng kh?ng h? tách r?i giai ?o?n 1 v? án. Th?c t? các c? quan ti?n hành t? t?ng ?? chia tách v? án hình s? thành 2 giai ?o?n do kh?ng th? hoàn thành?s?m vi?c ?i?u tra.?Tuy nhiên, vi?c tách làm ?nh h??ng ??n vi?c xác ??nh s? th?t khách quan c?a v? án, gay b?t l?i cho ?ng Bình cùng m?t s? b? cáo khác.

Lu?t s? ?? ngh? làm r? tình tr?ng án ch?ng án trong v? DongABank - 1
Các b? cáo t?i tòa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i hành vi gay thi?t h?i cho DongABank 3.139 t? ??ng trong vi?c cho nhóm khách hàng Hi?p Phú Gia, TTC vay ti?n c?a ?ng Bình và ??ng ph?m, do Nguy?n Thi?n Nhan (nhóm TTC) ?? b? tr?n nên v? án ???c tách ra ?? xem xét x? ly sau d?n ??n v? án kh?ng ???c xem xét gi?i quy?t m?t cách ??y ??, toàn di?n, ?nh h??ng ??n quy?n l?i, ngh?a v? c?a các b? cáo c?ng nh? c?a cá nhan, t? ch?c có liên quan.

"Li?u vi?c tách các v? án và hành vi nêu trên có t?o ra tình tr?ng "án ch?ng án" hay kh?ng,?trong khi t?t c? di?n bi?n hành vi c?a ?ng Tr?n Ph??ng Bình ??u có chung m?t d?u hi?u sai ph?m, trong cùng kho?ng th?i gian xem xét v?i trách nhi?m là t?ng giám ??c DongABank", lu?t s? Hoài nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Hoài c?ng kh?ng ??nh n?u vi?c x? ly tài s?n ??m b?o, kê biên, phong t?a tài s?n, ??nh giá tài s?n ???c xem xét toàn di?n, ??y ??, phù h?p v?i giá th? tr??ng thì?kh? n?ng can ??i, kh?c ph?c ???c ph?n l?n h?u qu? x?y ra.

Vì v?y, lu?t s? Hoài ki?n ngh? H?XX xem xét can ??i các kho?n n? g?c và l?i tính ??n th?i ?i?m kh?i t? v? án v?i tr? giá các tài s?n ?? ???c ??nh giá và thu h?i, t? ?ó ??i tr? ?? xác ??nh h?u qu? thi?t h?i và phan ??nh trách nhi?m dan s? phù h?p v?i m?c ??, hành vi sai ph?m c?a ?ng Tr?n Ph??ng Bình và các ??ng ph?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác lu?t s? bào ch?a cho các b? cáo khác trong v? án ??ng y v? t?i danh cáo tr?ng truy t?. Ngoài ra, các lu?t s? cho r?ng m?c án Vi?n Ki?m sát ?? ngh? là n?ng vì các b? cáo nguyên là c?p d??i c?a?Tr?n Ph??ng Bình ch??là ng??i làm c?ng ?n l??ng, kh?ng ???c h??ng l?i, ch?a xem xét b?i c?nh ph?m t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i ?áp l?i quan ?i?m c?a lu?t s?, ??i di?n Vi?n Ki?m sát b?o l?u quan ?i?m truy t? và cho r?ng các v?n ?? tranh lu?n ?? ???c làm r? trong phiên tòa l?n tr??c.? Trong ph?n xét h?i, H?XX c?ng ?? gi?i thích r? vi?c tách v? án nh?ng các b? cáo v?n ph?i ch?u trách nhi?m hình s? còn ph?n trách nhi?m dan s? s? ???c gi?i quy?t trong v? án Nguy?n Thi?n Nhan. Lúc ?ó, b? cáo Tr?n Ph??ng Bình s? tham gia t? t?ng v?i t? cách là ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan.

Tr??c ?ó, ??i di?n Vi?n Ki?m sát ?? ngh? H?XX x? ph?t b? cáo Tr?n Ph??ng Bình m?c án tù chung than v? t?i l?m d?ng ch?c v?, quy?n h?n chi?m ?o?t tài s?n và 20 n?m tù v? t?i vi ph?m quy ??nh v? cho vay trong ho?t ??ng c?a các t? ch?c tín d?ng. T?ng h?p hình ph?t chung b? cáo Bình ph?i ch?u là tù chung than. B? cáo Bình ph?i b?i th??ng v? s? ti?n ?? chi?m ?o?t và?thi?t h?i cho DongABank.

??i v?i b? cáo Phùng Ng?c Khánh, ??i tác cho vay có bàn b?c th?ng ??ng v?i b? cáo Bình trong vi?c cho vay sai quy ??nh, Vi?n Ki?m sát ?? ngh? m?c án t? 18 -? 20 n?m tù v? t?i vi ph?m quy ??nh v? cho vay trong ho?t ??ng c?a các t? ch?c tín d?ng.

Nói l?i sau cùng, b? cáo Tr?n Ph??ng Bình g?i l?i xin l?i các b? cáo khác nguyên là l?nh ??o, nhan viên DongABank ?? vì mình mà v??ng vào lao ly. B? cáo c?ng xin H?XX xem xét cho b? cáo h??ng m?c án khoan h?ng c?a pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác b? cáo còn l?i trong v? án cho r?ng mình ch? là ng??i làm c?ng ?n l??ng, làm theo ch? ??o c?a l?nh ??o DongABank nên ?? ngh? H?XX xem xét gi?m nh? hình ph?t cho các b? cáo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u 27/11, H?XX s? ti?n hành tuyên án.

?Xuan Duy