Th? b?y, 07/11/2020 - 14:15

Ngh? An:

L?i khai c?a tài x? sáng ch?y taxi, ?êm tháo tr?m bánh xe

Dan trí

Quá trình ch? khách ch?y taxi, K? ch?n nh?ng chi?c xe ??u bên ???ng kh?ng có ng??i canh gác ?? tháo tr?m bánh mang ?i bán.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 7/11, C?ng an TP. Vinh (Ngh? An) cho bi?t, ??n v? này v?n ?ang ti?p t?c m? r?ng ?i?u tra v? tr?m c?p hàng lo?t bánh xe ? t? trên ??a bàn thành ph? Vinh và TX. C?a Lò.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong v? án này, c?ng an ?? b?t gi? ??ng Xuan K? (27 tu?i, trú xóm 10, x? Xuan T??ng, Thanh Ch??ng) là nghi can gay ra nh?ng v? tr?m c?p táo t?n trên.

Video tr?m hàng lo?t bánh xe ? t? ? Ngh? An

C?ng an th?ng tin, g?n 1 n?m tr??c, K? ???c gia ?ình mua cho m?t chi?c xe ? t? 7 ch? ?? làm tài x? ch? khách theo hình th?c taxi d?ch v? ?i t? huy?n Thanh Ch??ng ??n thành ph? Vinh và ng??c l?i. Nhi?u l?n ?i trên các tuy?n ph? thành ph? Vinh trong ?êm, K? phát hi?n r?t nhi?u ng??i ?? xe ? t? ngoài ???ng mà kh?ng có ng??i canh gác. T? ?ó, K? n?y sinh y ??nh tháo tr?m bánh xe ? t? ?? mang ?i bán.

?? th?c hi?n vi?c tr?m c?p, K? chu?n b? chi?c kích th?y l?c, b? v?n ?c vít. Sau khi ti?p c?n các xe ?? ngoài ???ng, K? dùng kích nang bánh lên cao r?i kê g?ch vào phía d??i. K? l?n l??t th?c hi?n thao tác này và tr?m các bánh xe d? dàng. M?i ?êm, K? tr?m t? 1 ??n 4 bánh xe. Có ?êm, K? tr?m liên ti?p bánh c?a 2 chi?c xe.

L?i khai c?a tài x? sáng ch?y taxi, ?êm tháo tr?m bánh xe - 1

K? ?? gay ra 6 v? tr?m, l?y ?i 20 bánh ? t? các lo?i.

Trong vòng g?n 1 tháng, K? ?? th?c hi?n trót l?t 6 v? tr?m trên ??a bàn thành ph? Vinh, TX. C?a Lò, l?y ?i 20 bánh xe tr? giá kho?ng 200 tri?u ??ng.

V? tr?m ??u tiên là vào ?êm 12/10. Theo ?ó, K? ch?y ? t? trên ??a bàn x? Nghi Phú (TP. Vinh) thì phát hi?n 1 chi?c xe ? t? hi?u Mazda Cx5 và Hyundai Tucson ??u ngoài ???ng kh?ng ai tr?ng coi. K? ?? ??n tháo tr?m bánh c?a 2 ? t? này ?? lên xe ? t? c?a mình r?i b? ?i. Ngày 15/10, K? gay ra v? tr?m 4 bánh xe ? t? hi?u Hyundai Tucson c?a ng??i dan trên ???ng H?i Th??ng L?n ?ng (TP. Vinh).

Sau nh?ng l?n tr?m bánh xe thành c?ng, K? b? bánh vào ? t? riêng c?a mình r?i ??a v? c?t gi?u trong m?t ng?i nhà hoang c?a gia ?ình. K? sau ?ó lên m?ng tìm hi?u cách tiêu th? nh?ng chi?c bánh xe tr?m ???c và ch?n n?i tiêu th? là các t?nh phía B?c, phía Nam ?? tránh b? phát hi?n.

L?i khai c?a tài x? sáng ch?y taxi, ?êm tháo tr?m bánh xe - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK? t?i c?ng an.

"ít tu?n n?a K? s? c??i v?. Vi?c K? b? c?ng an b?t v? hành vi tr?m c?p bánh xe ?? khi?n gia ?ình, ng??i than và hàng xóm ng? ngàngHình ảnh gây sốc khi chơi CD", m?t cán b? c?ng an TP. Vinh chia s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?êm 5/11, sau nhi?u ngày vào cu?c ?i?u tra theo d?i, C?ng an TP. Vinh ?? b?t gi? ??ng Xuan K? khi ?ang lái xe ch? khách t? huy?n Thanh Ch??ng xu?ng TP. Vinh. Sáng 6/11, C?ng an t? ch?c khám xét nhà K? ? xóm 10 (x? Xuan T??ng) và phát hi?n, thu gi? 6 bánh xe ? t? ch?a tiêu th?, ?ang ???c c?t gi?u trong ng?i nhà hoang.

L?i khai c?a tài x? sáng ch?y taxi, ?êm tháo tr?m bánh xe - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD?ng v? v?n ?c, kích ?? K? tr?m c?p l?p ? t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK? khai nh?n, hi?n y ?? tiêu th? thành c?ng 14 bánh xe ? t?nh Lam ??ng và Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n C?ng an thành ph? Vinh ?ang ti?n hành các bi?n pháp ?? thu h?i s? bánh xe ? t? nói trên ??a v? tr? cho các n?n nhan b? m?t tr?m.

L?i khai c?a tài x? sáng ch?y taxi, ?êm tháo tr?m bánh xe - 4

K? cùng tang v?t là 6 chi?c bánh ? t? ch?a tiêu th?.

Nguy?n Duy