Th? t?, 25/11/2020 - 17:32

Thanh Hóa:

L?p sàn giao d?ch ti?n ?o ?? chi?m ?o?t tài s?n

Dan trí

V?i th? ?o?n l?p sàn giao d?ch tài chính ?a c?p và ti?n ?o trên m?ng x? h?i, các ??i t??ng ?? tìm cách l?a ??o chi?m ?o?t hàng t? ??ng c?a hàng ch?c b? h?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 25/11, C?ng an t?nh Thanh Hóa cho bi?t, ??n v? v?a phá Chuyên án 920T, kh?i t? v? án, kh?i t? b? can 3 ??i t??ng g?m: V? ??c ??t (SN 1985 ? ph??ng Láng H?, qu?n ??ng ?a, thành ph? Hà N?i); Tr?n V?n Thành (SN 1989 ? ph??ng C? Nhu?, qu?n B?c T? Liêm, thành ph? Hà N?i) và Nguy?n V?nh Khiêm, (SN 1985 ? x? B?o Bình, huy?n C?m M?, t?nh ??ng Nai) v? t?i "S? d?ng m?ng máy tính, vi?n th?ng, ph??ng ti?n ?i?n t? th?c hi?n hành vi chi?m ?o?t tài s?n".

Theo k?t qu? ?i?u tra ban ??u, tháng 11/2019, Tr?n V?n Thành thuê Nguy?n V?nh Khiêm l?p trình Website Tradenew.io d??i d?ng là sàn dao d?ch ngo?i h?i có s? d?ng ti?n ?o ?i?n t?. Ngoài các ch?c n?ng giao di?n t??ng t? các sàn ??u t? tài chính khác, Thành ??t Khiêm l?p trình thêm ch?c n?ng can thi?p và k?t qu? giao d?ch trên sàn sao cho sàn s? ???c h??ng l?i m?t t? l? % theo mong mu?n c?a ng??i qu?n ly (admin).

?? che gi?u hành vi ph?m t?i c?a mình, các ??i t??ng ?? thuê máy ch? d? li?u (data sever) cho trang Website Tradenew.io t?i M? ?? h?p ly hóa ngu?n g?c sàn ??u t? tài chính t? n??c ngoài v?i các nhà ??u t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi hoàn thành xong website Tradenew.io, Khiêm bàn giao tài kho?n admin cho Thành qu?n ly và s? d?ng t? ??u tháng 1/2020 và ??n tháng 4/2020 thì bán l?i cho V? ??c ??t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, b?ng nhi?u th? ?o?n, ??t ?? thu hút nh?ng ng??i tham gia phát tri?n h? th?ng và các b? h?i ?óng ti?n ?? tham gia giao d?ch trên sàn Tradenew.io. T?i ?ay, ??t tìm các ??u m?i F1 hay còn g?i là "Leader" cho h? h??ng các chính sách t? l? % "hoa h?ng" chi?t kh?u ?? h? tìm ng??i ??u t? F2,3,4...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, ??t ?? t? ch?c các s? ki?n, h?i th?o ?? tuyên truy?n, cho các b? h?i ?i du l?ch và ky cam k?t vào các b?ng qu?n ly v?n thì giao d?ch s? có l?i nhu?n t? 1% - 3%, n?u thua s? ???c ??t hoàn l?i v?n ??n 90%.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i th? ?o?n này, ??t và các ??i t??ng trong ???ng day này ?? quy ??c s? d?ng ti?n ?o USDT ($) ?? giao d?ch trên sàn Tradenew.io. S? USDT c? th? ???c Khiêm t?o ra kh?ng gi?i h?n, tùy theo yêu c?u c?a Thành và ??t, s? ti?n ?o này ???c s? d?ng ?? bán cho ng??i ??u t? v?i giá 23.500?/1$ và mua l?i t? ng??i ??u t? v?i giá 22.500?/1$.

?? h?p th?c hóa vi?c chi?m ?o?t tài s?n c?a các b? h?i, ??t ?? s? d?ng kh? n?ng tin h?c c?a mình ?? can thi?p vào các tài kho?n c?a ng??i ??u t? trên sàn Tradenew.io làm cho nh?ng ng??i này b? m?t h?t s? ti?n ?o trên sàn, sau ?ó ti?p t?c dùng các th? ?o?n gian d?i khác ?? tr?n tránh trách nhi?m tr? ti?n cho các b? h?i (h?a hoàn l?i 90% v?n cho nhà ??u t? n?u x?y ra r?i ro) nh?m chi?m ?o?t tài s?n c?a h?.

Theo s? li?u th?ng kê, ??n khi b? b?t gi?, ?? có kho?ng 50 b? h?i ? nhi?u t?nh, thành ph? trên c? n??c là n?n nhan c?a nhóm t?i ph?m c?ng ngh? cao này ?? làm ??n t? giác b? chi?m ?o?t t?ng s? ti?n h?n 5 t? ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i, c? quan c?ng an còn phát hi?n t?ng s? tài kho?n user ??ng ky trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài kho?n v?i t?ng s? l??ng ti?n ?o USDT t??ng ???ng 1.089 t? ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n Phòng C?nh sát hình s? C?ng an t?nh Thanh Hóa ?ang ti?p t?c ?i?u tra, m? r?ng v? án.

?Bình Minh