Th? t?, 02/12/2020 - 17:29

??k L?k:

Kh?i t? nguyên giám ??c c?ng ty lam nghi?p ?? m?t r?ng

Dan trí

Dù là ng??i ??ng ??u c?ng ty lam nghi?p nh?ng ?? ?? m?t r?ng, ??t r?ng b? l?n chi?m th?i gian dài mà kh?ng có bi?n pháp b?o v?, v? giám ??c c?ng ty này ?? b? kh?i t?.

Ngày 2/12, th?ng tin t? C? quan CS?T C?ng an t?nh ??k L?k cho bi?t, ??n v? ?? quy?t ??nh kh?i t? b? can ??i v?i ?ng Nguy?n H?ng M?nh (nguyên giám ??c C?ng ty TNHH MTV Lam Nghi?p Ea Kar, huy?n Ea Kar, t?nh ??k L?k) ?? ?i?u tra v? hành vi thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng.

Kh?i t? nguyên giám ??c c?ng ty lam nghi?p ?? m?t r?ng  - 1
Hi?n tr??ng m?t v? phá r?ng trong lam ph?n c?a C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Ea Kar qu?n ly

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuy?t ??nh ???c VKSND t?nh ??k L?k phê chu?n vào sáng cùng ngày.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n H?ng M?nh b? kh?i t? do là ng??i ??ng ??u c?ng ty lam nghi?p nh?ng kh?ng làm tròn trách nhi?m, ?? r?ng b? tàn phá, ??t r?ng b? l?n chi?m trong th?i gian dài nh?ng kh?ng có bi?n pháp qu?n ly b?o v? hi?u qu?.

Tr??c ?ó, th?c hi?n ch? tr??ng t?n thu g? g?y ?? do b?o vào n?m 2017, C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Ea Kar ?? ky h?p ??ng v?i m?t cá nhan thu gom, khai thác g? r?ng tr?ng phòng h? b? g?y ??. Tr??c s? bu?ng l?ng c?a ch? r?ng, C?ng ty c?a ?ng M?nh ?? ?? x?y ra tình tr?ng khai thác trái phép g? r?ng phòng h? v?i di?n tích 1,78 ha.

Vào tháng 8/2019, c? quan ch?c n?ng ?? vay b?t qu? tang 4 ??i t??ng ?ang c?a h? 6 cay g? l?n v?i t?ng kh?i l??ng g?n 100m3 t?i khu v?c r?ng th?n 15 (x? C? Yang, huy?n Ea Kar) thu?c lam ph?n qu?n ly c?a C?ng ty TNHH MTV lam nghi?p Ea Kar.

C? quan ch?c n?ng còn phát hi?n thêm 7 ?i?m t?p k?t g? l?u quy m? l?n, n?m r?i rác ? các x? trên ??a bàn huy?n Ea Kar thu?c lam ph?n c?a C?ng ty TNHH MTV lam nghi?p Ea Kar; g?m 3 ?i?m ? nhà dan, 2 ?i?m ? x??ng m?c và 2 ?i?m ? 2 b?i ??t tr?ng g?n bìa r?ng.

T?ng kh?i l??ng thu gi? g?n 300m3 g? các lo?i t? nhóm II-VIII, giá tr? tài s?n thi?t h?i g?n 1,2 t? ??ng.

Vào tháng 11/2019, ?y ban ki?m tra T?nh ?y ??k L?k ?? quy?t ??nh thi hành k? lu?t khi?n trách ??i v?i ?ng Nguy?n H?ng M?nh vì ?? x?y ra tình tr?ng phá r?ng tràn lan trong lam ph?n mình qu?n ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTháng 1/2020, c? quan c?ng an kh?i t? b? can 4 nhan viên c?a C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Ea Kar ?? ?i?u tra v? hành vi thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n H?ng M?nh là l?nh ??o c?ng ty lam nghi?p nhà n??c ??u tiên trên ??a bàn t?nh ??k L?k b? kh?i t? do ?? m?t r?ng.

Thúy Di?m