Th? n?m, 03/12/2020 - 16:18

Lào Cai:

Kh?i t? ??i t??ng nghi l?a ??o m?t ph? n? Hà N?i h?n 21 t? ??ng

Dan trí

Ngày 2/12, C? quan An ninh ?i?u tra C?ng an t?nh Lào Cai ?? có quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can Ph?m Th? Quyên trong v? l?a ??o, chi?m ?o?t tài s?n v?i t?ng s? ti?n h?n 21 t? ??ng.

Kh?i t? ??i t??ng nghi l?a ??o m?t ph? n? Hà N?i h?n 21 t? ??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i t??ng Ph?m Th? Quyên t?i c? quan ?i?u tra c?ng an t?nh Lào Cai ( ?nh Báo Lào Cai)

Theo ?i?u tra c?a c?ng an t?nh Lào Cai, t? tháng 4/2017 ??n tháng 3/2020, ??i t??ng Ph?m Th? Khuyên (sinh n?m 1970 t?i x? V?n Phú, thành ph? Yên Bái, t?nh Yên Bái; trú t?i th?n Ch?u Cái, x? Na H?i, huy?n B?c Hà, t?nh Lào Cai) ?? th?c hi?n hành vi l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n c?a ch? V.T.V, trú t?i thành ph? ?Hà N?i v?i t?ng s? ti?n 21,34? t? ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i c? quan ?i?u tra, b??c ??u ??i t??ng Ph?m Th? Khuyên khai nh?n, t? n?m 2016 ??n ??u n?m 2017, Ph?m Th? Khuyên bu?n bán thua l? và ch?i l? ?? b? m?t nhi?u ti?n.

??i t??ng Ph?m Th? Khuyên bi?t ch? V.T.V., trú t?i thành ph? Hà N?i gia ?ình có ?i?u ki?n kinh t? nên ?? nhi?u l?n nói d?i là quen nhan viên Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n Chi nhánh B?c Hà và có ng??i nhà quen l?nh ??o ??ng, Nhà n??c ?? l?y lòng tin l?a ch? V.T.V. chuy?n ti?n vào tài kho?n.

T? n?m 2017 ??n n?m 2019, ch? V.T.V. ?? chuy?n cho Khuyên t?ng s? ti?n h?n 21,34 t? ??ng. Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhuyên nói d?i ch? V.T.V. nh?n ti?n ?? ?áo h?n ngan hàng nh?ng th?c ch?t là s? d?ng vào vi?c ch?i l? ?? và ?? thua l? h?t.

?? th?c hi?n trót l?t hành vi này, sau m?i l?n vay ti?n, Khuyên ??u chuy?n l?i cho ch? V. m?t s? l?i t? vài tri?u ??n vài ch?c tri?u ??ng. T?ng s? ti?n l?i Khuyên ?? chuy?n cho ch? V.T.V. h?n 2,28 t? ??ng.

Ngày 19/3/2020, ch? V.T.V. liên t?c ?òi ti?n nh?ng kh?ng th?y Khuyên chuy?n ti?n vào tài kho?n. Sau nhi?u l?n g?i ?i?n ?òi ti?n nh?ng Khuyên kh?ng nghe máy, ch? V.T.V. ?? làm ??n t? cáo hành vi chi?m ?o?t tài s?n c?a Ph?m Th? Khuyên v?i c? quan c?ng an .

Ngày 2/12/2020, C? quan An ninh ?i?u tra, C?ng an t?nh Lào Cai ?? ra quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can và b?t t?m giam ??i t??ng Ph?m Th? Khuyên ?? ti?p t?c ?i?u tra, x? ly theo quy ??nh.

? ? ? ? Ph?m Ng?c Tri?n

T? khóa: