Ch? nh?t, 08/11/2020 - 09:55

Kh?i t? c?u trung úy c?ng an "th? súng" khi?n nam sinh ??i h?c t? vong

Dan trí

C? quan C?nh sát ?i?u tra, C?ng an TP Hà N?i ?? ra quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can v?i Nguy?n Xuan Tính (c?u trung úy c?ng an huy?n Phúc Th? Hà N?i) ?? ?i?u tra v? t?i v? y làm ch?t ng??i.

Kh?i t? c?u trung úy c?ng an th? súng khi?n nam sinh ??i h?c t? vong - 1

Nam sinh ?.A. ch?t oan u?ng vì m?t viên ??n l?c.

Sáng ngày 8/11, trao ??i v?i phóng viên Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, Thi?u t??ng Nguy?n H?i Trung - Giám ??c C?ng an TP Hà N?i cho bi?t, C? quan C?nh sát ?i?u tra, C?ng an TP Hà N?i ?? ra quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can ??i v?i Nguy?n Xuan Tính (SN 1991, th??ng trú t?i qu?n ??ng ?a, c?ng tác t?i C?ng an huy?n Phúc Th?, Hà N?i, mang hàm Trung úy) ?? ?i?u tra v? t?i "V? y làm ch?t ng??i".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo báo cáo ban ??u c?a C?ng an Hà N?i, kho?ng 22h ngày 30/10, Nguy?n Xuan Tính mang kh?u súng nén khí (súng h?i) mua trên m?ng ra quán n??c khoe v?i m?t s? ng??i b?n.?B??c ??u xác ??nh, trong lúc th? súng, có th? Tính kh?ng bi?t trong súng v?n còn ??n nên ?? ??a súng lên bóp cò.

Sau khi nghe ti?ng súng n?, Tính th?y phía bên kia ???ng cách kho?ng 35 - 40m có nam thanh niên (nam sinh viên ?.A., SN 1999, sinh viên n?m th? 4 tr??ng ??i h?c GTVT) ?ang ??ng tr??c c?a nhà kêu lên và n?m g?c xu?ng...

Kh?i t? c?u trung úy c?ng an th? súng khi?n nam sinh ??i h?c t? vong - 2

V? trí n?i sinh viên ?.A. ?ang ng?i ch?i và b?t ng? trúng ??n t? vong.

Nguy?n Xuan Tính ngay khi ?ó ?? ch?y sang cùng m?i ng??i ??a nam sinh viên ?.A. ?i c?p c?u ? B?nh vi?n ?a khoa ??ng ?a nh?ng do v?t th??ng quá n?ng nên n?n nhan ?? t? vong.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNguy?n Xuan Tính sau ?ó ?? ??n c? quan c?ng an ??u thú.

Sau s? vi?c trên, Giám ??c C?ng an Hà N?i ?? quy?t ??nh t??c danh hi?u C?ng an nhan dan ??i v?i Nguy?n Xuan Tính, ??ng th?i giao C?ng an qu?n ??ng ?a ph?i h?p v?i các ??n v? nghi?p v? khác ?i?u tra, làm r?, x? ly v? vi?c theo quy ??nh pháp lu?t.

K?t qu? xác minh ban ??u c?a c? quan ch?c n?ng cho th?y, ?ay là v? v? y làm ch?t ng??i, kh?ng ph?i do mau thu?n, thù h?n cá nhan.?

V? vi?c ?ang ???c ti?p t?c ?i?u tra làm r?.

Tr?n Thanh