Th? n?m, 03/12/2020 - 16:21

??ng Nai:

Khen th??ng các chi?n s? c?ng an tham gia phá v? án c??p ngan hàng

Dan trí

V?i chi?n c?ng nhanh chóng b?t gi? ??i t??ng li?u l?nh c??p ngan hàng Agribank, các chi?n s? C?ng an TP Biên Hòa ?? vinh d? nh?n th? khen và gi?y khen c?a l?nh ??o TP Biên Hòa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, vào sáng 3/12, t?i tr? s? C?ng an TP Biên Hòa (t?nh ??ng Nai), UBND TP Biên Hòa ?? t? ch?c bu?i l?? trao th? khen c?a Bí th? Thành ?y Biên Hòa và gi?y khen c?a Ch? t?ch UBND TP Biên Hòa cho các cá nhan, t?p th? tham gia b?t ??i t??ng li?u l?nh c??p ngan hàng Agribank - Phòng giao d?ch Hóa An.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i bu?i l?, Bí th? Thành ?y Biên Hòa - V? V?n Chánh ?ánh giá cao tinh th?n m?u trí d?ng c?m c?a các cán b? chi?n s? C?ng an TP Biên Hòa trong c?ng tác ph?i h?p cùng các ??n v? nghi?p v? C?ng an t?nh và B? C?ng an truy b?t thành c?ng ??i t??ng gay án, góp ph?n ??m b?o an ninh tr?t t?, gi? gìn cu?c s?ng ?n ??nh cho nhan dan.

Khen th??ng các chi?n s? c?ng an tham gia phá v? án c??p ngan hàng - 1

Các cá nhan, t?p th? C?ng an TP Biên Hòa tham gia phá án nh?n b?ng khen c?a l?nh ??o?

C?ng t?i bu?i l?, ?ng Cao Ti?n D?ng - Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Nai c?ng khen th??ng ??t xu?t cho 2 t?p th? và m?t s? cá nhan tham gia trong c?ng tác truy b?t ??i t??ng th?c hi?n v? c??p.

Ngoài ra, Ch? t?ch UBND t?nh c?ng ?ánh giá cao vi?c tri?n khai h? th?ng camera an ninh trong c?ng tác ??u tranh, phòng ch?ng t?i ph?m. ?ng D?ng ?? ngh? th?i gian t?i chính quy?n các ??a ph??ng nên ti?p t?c ??y m?nh nhan r?ng m? hình l?p ??t camera anh ninh ?? góp ph?n vào c?ng tác gi? gìn an ninh, tr?t t?.

Tr??c ?ó, vào chi?u 26/11, m?t ??i t??ng nam b?t kh?u trang ?en, ??i nón b?o hi?m, ?eo g?ng tay ?en, mang ba l?, ch?y xe máy ??n tr??c ngan hàng Agribank - chi nhánh B?c ??ng Nai - phòng giao d?ch Hóa An (ph??ng Hóa An, TP Biên Hòa).

Sau khi d?ng xe bên ngoài, ??i t??ng ti?n vào bên trong, sau ?ó rút t? trong ba l? ra m?t v?t màu ?en (nghi là l?u ??n) r?i b?t ng? la lên "l?u ??n ?ay, ti?n ?? ?au". ??ng th?i ??i t??ng nh?y qua vách kính vào trong qu?y khi?n m?t s? nhan viên ngan hàng ho?ng s? b? ch?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i t??ng l?c tìm ti?n nh?ng kh?ng th?y nên l?i ch?y ra ngoài t?u thoát.

Camera an ninh bên ngoài cho th?y gi?a ??i t??ng và nhan viên b?o v? có s? gi?ng co. Tuy nhiên có th? do th?y tên c??p có v? khí nóng nên nhan viên b?o v? kh?ng dám ti?p c?n. Sau ?ó tên c??p b? ch?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi ti?p nh?n th?ng tin v? vi?c, C?ng an TP Biên Hòa ph?i h?p cùng các ??n v? nghi?p v? C?ng an t?nh ??ng Nai ?? ti?n hành truy v?t ??i t??ng gay án. ??n ngày 1/12, l?c l??ng ch?c n?ng ?? b?t gi? nghi can Mai Xuan Bình (sinh n?m 1999, quê Lam ??ng) khi tên này ?ang l?n tr?n t?i qu?n Gò V?p (TPHCM).

Khoa Nam