Ch? nh?t, 08/11/2020 - 15:13

Thái Bình:

Khám xét nhà, t?m gi? hình s? “trùm” cho vay n?ng l?i Chúc “Nh?”

Dan trí

Lê Mai Anh (t?c Chúc “Nh?”), ???c m?nh danh là ?ng trùm cho vay n?ng l?i ? Thái Bình, v?a b? C?ng an thành ph? Thái Bình ti?n hành t?m gi? hình s? và khám xét nhà kh?n c?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào chi?u t?i 7/11, C? quan C?nh sát ?i?u tra (CS?T) C?ng an thành ph? Thái Bình ?? ti?n hành khám xét kh?n c?p ch? ? và ? t? c?a Lê Mai Anh (SN 1962 - tên th??ng g?i Chúc "Nh?"), ? s? nhà 07/03, t? 2, ng? 3, ???ng B? Xuyên, ph??ng B? Xuyên, thành ph? Thái Bình, t?nh Thái Bình.

Khám xét nhà, t?m gi? hình s? “trùm” cho vay n?ng l?i Chúc “Nh?” - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u t?i 7/11, C? quan C?nh sát ?i?u tra (CS?T) C?ng an thành ph? Thái Bình ?? ti?n hành khám xét kh?n c?p ch? ? và ? t? c?a Lê Mai Anh.

Cùng v?i vi?c th?c hi?n khám xét, C? quan CS?T C?ng an thành ph? Thái Bình c?ng ?? ra l?nh t?m hình s? ??i v?i Lê Mai Anh cùng 2 con nu?i g?m ?? V?n Hùng (SN 1991), trú t?i x? Thái H?c, huy?n Thái Th?y, Thái Bình và Hoàng Long Bách (SN 1995), trú t?i Tam Quang, huy?n V? Th?, Thái Bình, ?? ?i?u tra v? hành vi “Hu? ho?i tài s?n ng??i khác”.

Theo th?ng tin ban ??u, ly do l?c l??ng c?ng an t?m gi?, khám xét ??i v?i Lê Mai Anh xu?t phát t? m?t v? ném ch?t b?n, ?e d?a ng??i khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, vào kho?ng 23h ngày 6/11, C?ng an ph??ng Ti?n Phong, thành ph? Thái Bình nh?n ???c tin báo, t?i s? nhà 40, ???ng Lê Quí ??n có 2 thanh niên l? m?t ?i xe máy h?t ch?t b?n, ?? s?n vào nhà và các h?p s?n ph?m y?n sào c?a nhà ng??i dan.

Quá trình ?i?u tra, C? quan CS?T C?ng an thành ph? Thái Bình ?? truy b?t ???c 2 ??i t??ng tình nghi là Hoàng Long Bách và ?? V?n Hùng là con nu?i c?a Lê Mai Anh.

Khám xét nhà, t?m gi? hình s? “trùm” cho vay n?ng l?i Chúc “Nh?” - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?c l??ng ch?c n?ng khám xét ? t? c?a Lê Mai Anh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo l?i khai ban ??u c?a 2 ??i t??ng, do anh v? c?a ch? c?n nhà s? 40 có vay ti?n c?a v? ch?ng Lê Mai Anh lau kh?ng tr?. ?? kh?ng b? tinh th?n con n?, Lê Mai Anh ?? nhi?u l?n thuê con nghi?n và dan x? h?i h?t ch?t b?n và ?? s?n vào ng?i nhà này.

T? l?i khai c?a 2 ??i t??ng Hùng và Bách, C? quan CS?T C?ng an thành ph? Thái Bình ?? tri?u t?p ??i t??ng Lê Mai Anh lên làm vi?c, ??ng th?i ti?n hành khám xét n?i ? và xe ? t? riêng c?a ??i t??ng này.

T?i n?i ? c?a ??i t??ng này, C? quan CS?T C?ng an thành ph? Thái Bình thu gi? m?t s? tang v?t và nhi?u tài li?u có liên quan.

???c bi?t, Lê Mai Anh (t?c Chúc “Nh?”) ???c bi?t ??n là "?ng trùm" cho vay n?ng l?i khét ti?ng ? Thái Bình. Lê Mai Anh ?? t?ng có 1 ti?n án (5 n?m tù) v? t?i tiêu th? tài s?n do ng??i khác ph?m t?i mà có.

V? vi?c ?ang ???c C?ng an thành ph? Thái Bình ti?p t?c ?i?u tra.

??c V?n