Th? t?, 25/11/2020 - 12:05

Bình D??ng:

Kêu g?i ng??i dan nh?n d?ng, h? tr? truy tìm k? c??p ngan hàng

Dan trí

C?ng an t?nh Bình D??ng v?a phát ?i th?ng báo và hình ?nh ??i t??ng c??p ngan hàng, ??ng th?i kêu g?i ng??i dan nh?n d?ng, h? tr? l?c l??ng ch?c n?ng ?? truy b?t ??i t??ng.

Kêu g?i ng??i dan nh?n d?ng, h? tr? truy tìm k? c??p ngan hàng - 1

Hình ?nh nh?n d?ng nghi can x?ng vào c??p ngan hàng ? Bình D??ng.

Ngày 25/11, Phòng C?nh sát hình s?, C?ng an t?nh Bình D??ng phát ?i th?ng báo và hình ?nh, nh? ng??i dan nh?n d?ng, h? tr? truy tìm ??i t??ng gay ra v? c??p ngan hàng trên ???ng ?T 741 thu?c (ph??ng Tan ??nh, th? x? B?n Cát).

Tr??c ?ó, tr?a 18/11, m?t thanh niên ?i xe máy d?ng cách phòng giao d?ch kho?ng 20m r?i ?i vào t?ng 1 c?a ngan hàng. T?i ?ay, ng??i này rút ra m?t v?t gi?ng súng uy hi?p n? nhan viên và nói “l?y h?t ti?n ra kh?ng tao b?n”. Tuy nhiên, nhan viên ngan hàng nói ti?n ?? b? h?t trong két s?t kh?ng l?y ra ???c. ??i t??ng này ti?p t?c ?e d?a, bu?c nhan viên kéo h?c t? ra ?? ki?m tra nh?ng c?ng kh?ng có ti?n.?

Kêu g?i ng??i dan nh?n d?ng, h? tr? truy tìm k? c??p ngan hàng - 2

Ngan hàng b? ??i t??ng c?m v?t nghi súng x?ng vào c??p.

Khi k? c??p ?ang ??i co v?i nhan viên giao d?ch thì b?o v? bên ngoài vào truy h? c??p c??p. B? phát hi?n, tên c??p nhanh chóng b? ch?y ra ngoài, lên xe máy t?u thoát ng??c v? h??ng ph??ng Hòa L?i r?i ra ???ng M? Ph??c Tan V?n.

Sau khi khám nghi?m hi?n tr??ng, trích xu?t camera t?i ngan hàng và các khu v?c lan c?n, l?c l??ng ch?c n?ng xác ??nh ??i t??ng là nam gi?i (t? 20 - 25 tu?i), nói gi?ng mi?n Nam, cao kho?ng 1m65, ?eo kh?u trang, ??i m? l??i trai, bên ngoài ??i m? b?o hi?m, m?c qu?n dài màu ?en, áo khoác màu xám, mang giày th? thao có ?? màu tr?ng. Ph??ng ti?n ??i t??ng s? d?ng là xe tay ga hi?u Nouvo 2 màu ?? ?en, kh?ng bi?n s?.

Kêu g?i ng??i dan nh?n d?ng, h? tr? truy tìm k? c??p ngan hàng - 3
Kêu g?i ng??i dan nh?n d?ng, h? tr? truy tìm k? c??p ngan hàng - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i t??ng b? ch?y sau khi c??p ngan hàng b?t thành.

C? quan c?ng an ?? ngh? ng??i dan h? tr? nh?n d?ng, cung c?p th?ng tin v? ??i t??ng trên. M?i th?ng tin báo v? Phòng C?nh sát hình s? C?ng an t?nh Bình D??ng, S?T: 0274.3824087.

Trung Kiên