Ch? nh?t, 08/11/2020 - 16:40

K? sát h?i ng??i ph? n? trong khách s?n khai gì?

Dan trí

Nghi ph?m khai nh?n do n?n nhan kh?ng ch?u “vui v?” v?i mình nên h?n ?? ra tay sát h?i r?i l?y c?p ?i?n tho?i và ti?n c?a n?n nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 8/11, C?ng an qu?n Th? ??c (TPHCM) cho bi?t ?ang ti?n hành l?y l?i khai c?a nghi can H? Thanh Linh (sinh n?m 2004, quê V?nh Long) ?? ?i?u tra làm r? hành vi gi?t ng??i và c??p tài s?n.

K? sát h?i ng??i ph? n? trong khách s?n khai gì? - 1
Chan dung nghi can trong v? gi?t h?i ng??i ph? n? trong nhà ngh? ? Th? ??c

Theo ?ó, Linh khai nh?n th?ng qua m?ng x? h?i ?? quen bi?t và g? mua dam ch? P.T.L. (45 tu?i, quê Lào Cai). Theo ch? d?n c?a ch? L., Linh ??n khách s?n A.N. trên ???ng s? 1, khu tái ??nh c? Bình Chi?u, ph??ng Bình Chi?u, qu?n Th? ??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t lúc sau ch? L. c?ng ??n và lên phòng c?a Linh. Tuy nhiên, khi g?p Linh, ch? L. th?y Linh có bi?u hi?n kh?ng bình th??ng nên kh?ng ??ng y quan h?. Gi?a 2 bên l?i qua ti?ng l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLúc này, ch? L. ??nh ch?y ra kh?i phòng thì b? Linh ?u?i theo kéo vào phòng và si?t c? ??n ch?t.

Sau khi ch? L. t? vong, Linh ?? l?c túi l?y ?i 2 ?i?n tho?i cùng vài tr?m nghìn ??ng r?i nhanh chóng r?i kh?i khách s?n.

Ngay sau khi nh?n ???c tin báo, l?c l??ng ch?c n?ng qu?n Th? ??c cùng các ??n v? nghi?p v? ?? có m?t ti?n hành khám nghi?m hi?n tr??ng và trích xu?t hình ?nh camera an ninh trong khách s?n và d?c các tuy?n ???ng xung quanh.

B?ng các bi?n pháp nghi?p v?, C?ng an Th? ??c ph?i h?p cùng C?ng an TPHCM ?? ti?n hành b?t gi? nghi can khi ?ang l?n tr?n t?i Bình D??ng sau h?n 1 tu?n truy tìm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i c? quan ?i?u tra, ban ??u Linh ch?i t?i nh?ng qua quá trình ??u tranh thì nghi can ?? th?a nh?n hành vi ph?m t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, Linh ?ang làm b?c x?p và s?ng t?i khu v?c giáp ranh v?i Bình D??ng. Th?i ?i?m b?t gi? Linh, l?c l??ng ch?c n?ng tìm th?y trên ng??i nghi can 1 ch?ng minh nhan dan gi?.

Khoa Nam