Th? t?, 25/11/2020 - 12:00

Hai t? tù b? thu h?i 117 t? ??ng

Dan trí

T? tù V? Qu?c H?o và ??ng V?n Hai b? TAND c?p cao t?i TPHCM tuyên bu?c có trách nhi?m b?i th??ng cho c?ng ty ALCII s? ti?n 117 t? ??ng.

Ngày 25/11, TAND c?p cao TPHCM ?? tuyên án v? án gi?i quy?t dan s? trong hình s? liên quan t?i c?ng ty cho thuê tài chính ALC II - thu?c Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n Vi?t Nam.

B? án V? Qu?c H?o (sinh n?m 1955, nguyên T?ng giám ??c c?ng ty cho thuê tài chính ALC II - thu?c Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n Vi?t Nam) và ??ng V?n Hai (nguyên Ch? t?ch h?i ??ng thành viên c?ng ty TNHH Xay d?ng và th??ng m?i Quang Vinh) ???c trích xu?t t?i tòa v?i t? cách ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan.

Theo n?i dung v? án, n?m 2008, ?ng H?o hai l?n vay ti?n c?a Lê ?oàn Tám (giám ??c c?ng ty TNHH ?óng tàu ??i D??ng t?i H?i Phòng) t?ng c?ng 60 t? ??ng, ??a cho c?ng ty c? ph?n Hàm R?ng (do H?o l?p ra) ??u t? vào D? án khu c?n h? Tr??ng An ? Bình D??ng và mua ??t t?i Qu?n 7, TPHCM. ??n n?m 2009, kho?n n? này t?ng lên 75 t? ??ng. ?ng H?o dùng d? án th? ch?p cho BIDV chi nhánh B?c Sài Gòn ?? vay 92 t? ??ng.

Hai t? tù b? thu h?i 117 t? ??ng - 1
T? tù V? Qu?c H?o và ??ng V?n Hai t?i tòa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? có ti?n tr? cho ?ng Tám, H?o bàn b?c v?i ??ng V?n Hai ky h?p ??ng thuê tài chính và h?p ??ng mua bán kh?ng gi?a các c?ng ty ?? rút 120 t? ??ng c?a ALCII. H?o ch? ??o c?p d??i chuy?n ti?n vào tài kho?n c?ng ty c?a Hai tr? ?ng Tám 75 t? ??ng, còn l?i các b? cáo chi?m ?o?t s? d?ng cá nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, T?ng giám ??c H?o ky 7 h?p ??ng thuê tài chính, mua bán tài s?n v?i các c?ng ty c?a Hai, gi?i ngan trái phép h?n 500 t? ??ng. S? ti?n này ???c l?nh ??o ALC II s? d?ng ?? xóa n? x?u c?a các doanh nghi?p t?i chính ALC II và cho các c?ng ty này vay kinh doanh, gay thi?t h?i g?n 330 t? ??ng.

T? n?m 2013 ??n 2015, tòa các c?p nhi?u l?n xét x? và tuyên ph?t H?o và Hai m?c án t? hình v? các t?i?Tham ? tài s?n?và?C? y làm trái quy ??nh c?a Nhà n??c v? qu?n ly kinh t? gay h?u qu? nghiêm tr?ng. V? trách nhi?m dan s?, tòa tuyên h?y b? l?nh kê biên d? án khu c?n h? Tr??ng An, giao cho BIDV B?c Sài Gòn phát m?i ?? thu h?i n? g?c 92 t? ??ng. S? ti?n còn l?i, BIDV B?c Sài Gòn có ngh?a v? chuy?n tr? cho ALCII 75 t????ng mà??ng H?o ?? chi?m ?o?t. N?u kh?ng ??, ?ng Lê ?oàn Tám có ngh?a v? n?p l?i cho ALCII do ti?n H?o tr? cho ?ng này là ti?n ph?m t?i mà có.

Phán quy?t c?a tòa v? trách nhi?m hình s? ??i v?i các b? cáo ?? có hi?u l?c, riêng ph?n dan s? liên quan 120 t? ??ng ?ng H?o tham ? c?a ALC II ?? b? H?i ??ng th?m phán TAND T?i cao h?y ?? xét x? l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m ngoái, TAND TPHCM bu?c H?o và Hai có trách nhi?m b?i th??ng cho c?ng ty ALCII h?n 117 t? ??ng ?? tham ? (?ng H?o 75 t? ??ng, Hai 42 t? ??ng). Bu?c ?ng Tám n?p l?i 75 t? ??ng tr? cho ALCII ?? th?c hi?n ngh?a v? b?i th??ng c?a ?ng H?o. Toàn b? s? ti?n thu h?i ???c s? chuy?n giao cho c?ng ty qu?n ly tài s?n Sen Vi?t (?? mua l?i n? c?a ALC II) ?? gi?i quy?t ngh?a v? phá s?n c?a ALC II. Quan h? vay m??n gi?a ?ng H?o và ?ng Tám n?u có phát sinh tranh ch?p thì gi?i quy?t b?ng v? án dan s? khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?p t?c kê biên khu c?n h? Tr??ng An ?? ??m b?o ngh?a v? tr? n? c?a C?ng ty Hàm R?ng và ?ng H?o trong các b?n án khác. Kh?ng ch?p nh?n yêu c?u c?a BIDV trong vi?c phát m?i khu c?n h? này ?? x? ly n?.

Sau b?n án s? th?m, Vi?n KSND TPHCM kháng ngh? theo h??ng kh?ng bu?c ?ng Tám n?p l?i s? ti?n 75 t? ??ng. Ngan hàng BIDV kháng cáo theo h??ng phát m?i khu c?n h? Tr??ng An còn c?ng ty Hàm R?ng kháng cáo theo h??ng ?ng H?o kh?ng góp v?n vào c?ng ty Hàm R?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i phiên tòa h?m nay, ?ng Tám v?ng m?t vì ly do s?c kh?e và lu?t s? b?o v? cho ?ng Tám ?? ngh? ho?n phiên tòa. H?XX cho r?ng?v? án này?c?p phúc th?m ?? 7 l?n m? phiên tòa, ?ng Tám t?ng có m?t, m?t khác ?ng Tám có lu?t s? b?o v?. Trong h? s? v? án ?? có l?i khai c?a ?ng Tám nên vi?c ?ng Tám v?ng m?t kh?ng ?nh h??ng t?i vi?c xét x?.

Xét kháng cáo và kháng ngh? v? vi?c ?ng Tám kh?ng n?p l?i 75 t? ??ng, H?XX cho r?ng c?p s? th?m ?? xét x? ?úng,?kh?ng có c?n c? xem xét.

??i v?i kháng cáo ?? ngh? phát m?i khu c?n h? Tr??ng An, H?XX cho r?ng ?? ??m b?o ngh?a v? thanh toán c?a V? Qu?c H?o cho c?ng ty ALCII nên quy?t ??nh giao cho c? quan thi hành án phát m?i khu c?n h? Tr??ng An.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLiên quan ??n nhi?u sai ph?m t?i ALC II trong th?i gian ?i?u hành, ?ng H?o, Hai ph?i thi hành t?ng c?ng 4 b?n án, t?ng h?p hình ph?t là t? hình v? nhi?u t?i danh.

Xuan Duy