Th? n?m, 03/12/2020 - 12:03

Hà N?i: X?ng vào c?a hàng ?i?n tho?i, c??p 4 chi?c iPhone 12

Dan trí

Hà ??c Tuan c?m dao x?ng vào c?a hàng ?i?n tho?i di ??ng, ?e d?a nhan viên, c??p ?i 4 chi?c ?i?n tho?i di ??ng iPhone 12.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 3/12, C? quan C?nh sát ?i?u tra - C?ng an qu?n ??ng ?a (Hà N?i) ?ang t?m gi? hình s? Hà ??c Tuan (SN 1978, trú t?i Hai Bà Tr?ng, Hà N?i) ?? ?i?u tra v? hành vi "C??p tài s?n".

Hà N?i: X?ng vào c?a hàng ?i?n tho?i, c??p 4 chi?c iPhone 12 - 1
??i t??ng Hà ??c Tuan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?i?u tra, Hà ??c Tuan có 2 ti?n án v? t?i "Tr?m c?p tài s?n". C?n ti?n tiêu xài, Tuan lên k? ho?ch ?i c??p tài s?n.

Kho?ng 8h30 ngày 30/11, Tuan mang dao ??n m?t c?a hàng bán ?i?n tho?i trên ???ng Tr??ng Chinh (ph??ng Kh??ng Th??ng, qu?n ??ng ?a). Th?y ch? có m?t nhan viên trong c?a hàng, Tuan dùng dao ?e d?a r?i ch?t ??t day ch?ng tr?m n?i v?i ?i?n tho?i, l?y ?i 4 chi?c iPhone 12.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?p nh?n th?ng tin, C?ng an qu?n ??ng ?a ?? kh?n tr??ng truy xét. ??n t?i ngày 1/12, c?nh sát ?? b?t gi? nghi ph?m gay án là Hà ??c Tuan.

T?i c? quan c?ng an, b??c ??u, Hà ??c Tuan ?? khai nh?n hành vi ph?m t?i.

Hi?n v? vi?c ?ang ti?p t?c ?i?u tra m? r?ng.

Ti?n Nguyên