Th? ba, 01/12/2020 - 15:23

Hà N?i: "Giang h? m?ng" Phú Lê chu?n b? h?u tòa

Dan trí

Lê V?n Phú, t?c Phú Lê, cùng 2 "?àn em" chu?n b? h?u tòa vì hành hung hai ng??i ph? n? l?n tu?i ? ?an Ph??ng, Hà N?i.

Theo d? ki?n, ngày 15/12 t?i ?ay, TAND huy?n ?an Ph??ng (Hà N?i) s? xét x? b? cáo Lê V?n Phú (t?c Phú Lê, SN 1980, ? Hoàng Mai, Hà N?i) v? t?i "C? y gay th??ng tích".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCùng h?u tòa v?i Phú Lê là 2 "?àn em" c?a Phú, g?m Hoàng V?n Th?y (SN 1995, ? Tr?n Yên, Yên Bái) và Tr?n V?n T? (SN 1988, ? Qu?nh Ph?, Thái Bình).

Hà N?i: Giang h? m?ng Phú Lê chu?n b? h?u tòa - 1

Lê V?n Phú, t?c Phú Lê.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhiên tòa do Th?m phán Tr?n Duy H?ng làm ch? t?a. M?t ki?m sát viên c?a Vi?n KSND huy?n ?an Ph??ng tham gia th?c hành quy?n c?ng t? t?i tòa.

Lu?t s? ?? V?n Hi?n bào ch?a cho Phú Lê trong phiên s? th?m l?n này. "V?" Phú Lê là L? Thúy Ki?u (SN 1985) ???c tri?u t?p ??n tòa v?i vai trò nhan ch?ng.

Theo cáo tr?ng truy t?, Phú Lê s?ng nh? v? ch?ng v?i Ki?u và c? 2 th??ng xuyên livestream (phát tr?c ti?p) trên m?ng x? h?i, l?i kéo các ??i t??ng t? t?p, ?n u?ng khoe khoang hình ?nh d?n t?i vi?c mau thu?n, ch?i b?i v?i ng??i khác.

Cu?i tháng 7, ??u tháng 8/2020, L? Thúy Ki?u và Tr?n Th? ?ào (tên g?i khác là ?ào "Chi Lê", SN 1990, trú t?i x? H?ng Hà, ?an Ph??ng, Hà N?i) phát sinh mau thu?n trong vi?c bán hàng online. Ki?u và ?ào nhi?u l?n quay video, ch?i b?i, thách th?c và h?n nhau ?? gi?i quy?t mau thu?n. Có l?n Ki?u ?? tìm ??n n?i ? c?a ?ào nh?ng kh?ng g?p ???c ?ào.

Kho?ng 9h sáng ngày 2/8, Phú Lê và L? Thúy Ki?u g?i ?i?n cho Tr?n Th? ?ào h?n g?p nhau t?i UBND x? D?c Tú (huy?n ??ng Anh, Hà N?i) ?? gi?i quy?t d?t ?i?m mau thu?n.

T?i cùng ngày 2/8/2020, Phú và Ki?u b?o m?t s? ??i t??ng là b?n quen bi?t ngoài x? h?i ??n khu v?c UBND x? D?c Tú ?? g?p ?ào, trong ?ó có Hoàng V?n Th?y và Tr?n V?n T?. Khi ??n khu v?c g?n UBND x? D?c Tú, ?ào th?y có r?t ??ng các ??i t??ng x?m tr? (là "?àn em" c?a Phú). Lo s? b? ?ánh nên ?ào kh?ng ra m?t mà b? v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng g?p ???c ?ào, nhóm "?àn em" c?a Phú v? khu v?c h? ??n L? (qu?n Hoàng Mai, Hà N?i) ?? ?n u?ng. Trong lúc ng?i ?n, Th?y nói v?i Phú: "Mai em xu?ng nhà ?ào ? ?an Ph??ng ?? tìm ?ánh nó, n?u kh?ng g?p ???c ?ào thì em s? ?ánh m? và dì nó". Phú ??ng y và b?o n?u ?ánh thì tránh ph?n ??u ra, ch? ?ánh vào tay chan th?i, r?i b?o Th?y g?i ?i?n r? T? ?i cùng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSáng h?m sau, Th?y và T? g?p nhau, mua m?t ?o?n túyp s?t r?i tìm ??n nhà ch? ?ào t?i huy?n ?an Ph??ng. Các b? cáo sau ?ó t?i n?i, v? h?i bà Nguy?n Th? Bé (ng??i nhà ch? ?ào): "?ay ph?i nhà ?ào kh?ng? Cháu mu?n mua con chó".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi bà Bé tr? l?i "Ph?i", Th?y dùng túyp s?t ?ánh n?n nhan ??ng th?i v?t nhi?u nhát vào bà Nguy?n Th? Nga (m? ch? ?ào). B? cáo này còn ?e d?a: "B?o ?ào ??ng ??ng ??n anh ch? tao kh?ng thì ??ng trách".

Ti?n Nguyên