Th? t?, 02/12/2020 - 18:51

?i?u tra vi?c 2 bé gái khuy?t t?t nghi b? xam h?i tình d?c

Dan trí

C? quan C?nh sát ?i?u tra, C?ng an huy?n Th? Xuan (Thanh Hóa) nh?n ???c trình báo v? vi?c 2 bé gái khuy?t t?t nghi b? xam h?i tình d?c. C? quan C?ng an ?ang vào cu?c ?i?u tra, xác minh.

Ngày 2/12, th?ng tin t? C?ng an huy?n Th? Xuan cho bi?t, ??n v? nh?n ???c tin báo c?a C?ng an x? Xuan Bái v?i n?i dung: Kho?ng 21h ngày 24/11/2020, C?ng an x? Xuan Bái nh?n ???c t? giác c?a bà ?.T.T. (SN 1973, trú t?i x? Xuan Bái, huy?n Th? Xuan) v? vi?c vào tr?a ngày 24/11/2020, bà T. t?m r?a cho con gái là cháu ?.T.T.H. (SN 2010) thì phát hi?n am ??o c?a cháu H. b? t?y ?? và có ch?t d?ch màu tr?ng.

Nghi ng? cháu H. bi xam h?i tình d?c nên bà T. ?? báo cáo cho c? quan ch?c n?ng. Sau khi ti?p nh?n n?i dung v? vi?c, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n Th? Xuan ?? ph?i h?p, ?? ngh? B?nh vi?n ?a khoa huy?n Th? Xuan ti?n hành khám ph? khoa ??i v?i cháu ?.T.T.H.

K?t qu? ban ??u xác ??nh, màng trinh kh?ng b? rách, c? quan sinh d?c, am ??o kh?ng b? t?n th??ng. Ti?n hành xem xét các d?u v?t khác trên than th? c?a cháu H., kh?ng phát hi?n d?u v?t ??c ?i?m gì b?t th??ng.

Ti?p ?ó, ngày 26/11/2020, bà N.T.H. (SN 1963, trú t?i x? Xuan Bái) d?n cháu n?i là N.T.T.Tr (SN 2011) ??n trình báo cháu Tr. nghi b? xam h?i tình d?c cùng v?i cháu ?.T.T.H. nói trên.

Ngay sau khi ti?p nh?n tin báo, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n Th? Xuan ?? ti?n hành ki?m tra, xác minh, làm vi?c v?i ng??i b? h?i và nh?ng ng??i có liên quan; ??ng th?i ti?n hành tr?ng c?u pháp y ??i v?i cháu Tr. và cháu H. Hi?n ch?a có k?t qu? giám ??nh, tuy nhiên quá trình ki?m tra ch?a phát hi?n th?y cháu H. và Tr. b? t?n th??ng bên ngoài c?ng nh? bên trong am h?.

Ngoài ra, qua quá trình xác minh ???c bi?t cháu H. b? cam ?i?c b?m sinh, khi?m thính, còn cháu Tr. b? thi?u n?ng trí tu?. C? quan CS?T C?ng an huy?n Th? Xuan ?ang t?p trung l?c l??ng ti?n hành các bi?n pháp ?i?u tra, xác minh ?? xác ??nh có hay kh?ng có vi?c cháu H. và Tr. b? xam h?i tình d?c.

Tr?n Lê