Th? hai, 09/11/2020 - 19:22

TPHCM

Di?n bi?n m?i v? thi th? ph? n? kh?ng nguyên v?n trong chung c?

Dan trí

C?ng an ?? xác ??nh ???c danh tính thi th? ng??i ph? n? kh?ng nguyên v?n trong m?t chung c? ? qu?n 7 (TPHCM) và b??c ??u cho r?ng n?n nhan có d?u hi?u b? tr?m c?m.

Ngày 9/11, C?ng an qu?n 7 v?n ?ang ph?i h?p v?i các ??n v? nghi?p v? C?ng an TPHCM làm r? v? thi th? ng??i ph? n? kh?ng nguyên v?n ???c phát hi?n trong chung c? Hoàng Anh Thanh Bình, qu?n 7.

Di?n bi?n m?i v? thi th? ph? n? kh?ng nguyên v?n trong chung c? - 1
C?ng an có m?t t?i hi?n tr??ng

B??c ??u ?i?u tra, c?ng an xác ??nh danh tính ng??i ph? n? là ch? N.T.A.T. (sinh n?m 1987), n?n nhan ?ang sinh s?ng v?i ng??i than ? t?ng 31 block B c?a chung c? trên.

Qua c?ng tác xác minh, l?y l?i khai nh?ng ng??i liên quan, c? quan ch?c n?ng nh?n ??nh có kh? n?ng ch? T. t? t? t? t?ng 31 vì tr?m c?m. Trong quá trình r?i ? khu v?c gi?ng tr?i, n?n nhan b? va ??p d?n ??n ph?n ??u b? ??t lìa kh?i than.

Tr??c ?ó vào ngày 8/11, ng??i dan sinh s?ng ? block B c?a chung c? trên h?t ho?ng khi nhìn th?y thi th? ng??i ph? n? kh?ng còn nguyên v?n t?i khu v?c gi?ng tr?i thu?c t?ng 3 và ?? nhanh chóng trình báo c? quan ch?c n?ng.

Di?n bi?n m?i v? thi th? ph? n? kh?ng nguyên v?n trong chung c? - 2
Chung c? x?y ra v? vi?c

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau ?ó, C?ng an qu?n 7 và các ??n v? nghi?p v? C?ng an TPHCM có m?t khám nghi?m hi?n tr??ng, l?y l?i khai nh?ng ng??i liên quan ?? làm r?.

Ghi nh?n, ph?n ??u và ph?n than n?n nhan b? tách r?i, n?m cách nhau kho?ng 2m, v?t máu v??ng v?i nhi?u n?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? vi?c ?ang ???c c?ng an tích c?c ?i?u tra, làm r?.

Hoàng Thu?n