Th? n?m, 03/12/2020 - 14:44

??k L?k:

?? thi?t h?i 29 t? ??ng t? m?t r?ng, 4 cán b? c?ng ty lam nghi?p b? b?t

Dan trí

Thi?u trách nhi?m qu?n ly b?o v? r?ng trong lam ph?n qu?n ly ?? m?t hàng ch?c ngàn m3 g? gay thi?t h?i trên 29 t? ??ng, 4 cán b? C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Ea Kar ?? b? b?t giam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 3/12, C?ng an t?nh ??k L?k v?a ra l?nh b?t t?m giam ??i v?i 4 l?nh ??o, cán b? c?a C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Ea Kar (C?ng ty Lam nghi?p Ea Kar) ?? ?i?u tra v? t?i "Thi?u trách nhi??m gay h??u qu? nghiêm tr?ng".

?? thi?t h?i 29 t? ??ng t? m?t r?ng, 4 cán b? c?ng ty lam nghi?p b? b?t - 1
B?n l?nh ??o, cán b? C?ng ty Lam nghi?p Ea Kar ?? thi?u trách nhi?m gay thi?t h?i hàng ch?c t? ??ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác ??i t??ng b? b?t g?m: Nguy?n H?ng M?nh (SN 1968, ng? huy??n Ea Kar) - là Ch? t?ch kiêm Giám ??c C?ng ty Lam nghi?p Ea Kar; Phan V?n ??c (SN 1974, ng? huy??n Kr?ng P?k) - Phó Giám ??c ph? trách c?ng tác qu?n ly, b?o v?? r?ng; Nguy?n V?n V? (SN 1975, ng? TP Bu?n Ma Thu?t) - Tr??ng phòng k? thu?t qu?n ly, b?o v?? r?ng; Ph?m V?n K? (SN 1962, ng? huy??n Ea Kar) - Phan tr??ng phan tr??ng 3 c?a C?ng ty.?

Theo ?i?u tra, vào ngày 18/8/2019, C?ng an t?nh ??k L?k vay b?t qu? tang m?t nhóm lam t??c ?ang có hành vi c?a h? 6 cay g? l?n t?i khu v?c r?ng th?n 15 (x? C? Yang) thu?c lam ph?n qu?n ly c?a C?ng ty Lam nghi??p Ea Kar.

M? r?ng ?i?u tra, t? c?ng còn phát hi??n thêm 7 ?i?m t??p k?t g? l??u quy m? l?n n?m r?i rác ? các x? trên ??a bàn huy??n Ea Kar (thu?c phan tr??ng 1 C?ng ty Lam nghi??p Ea Kar). V?i t?ng kh?i l??ng h?n 300 m3 g? các lo?i, t?ng giá tr? tài s?n thi??t h?i kho?ng 1,2 t? ??ng.

?? thi?t h?i 29 t? ??ng t? m?t r?ng, 4 cán b? c?ng ty lam nghi?p b? b?t - 2
C? quan ch?c n?ng ti?n hành khám xét n?i ?, n?i làm vi?c c?a các ??i t??ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?n hành ?i?u tra, khám nghi??m hi??n tr??ng các khu v?c r?ng thu?c qu?n ly c?a c?ng ty TNHH Lam nghi?p Ea Kar ? các x? C? B?ng, C? Yang, C? Br?ng, C? Elang, C?ng an còn phát hi??n tr? l??ng g? l?n b? khai thác trái phép là kho?ng 28.788 m3 g?.

T?ng s? l??ng g? b? khai thác trái phép t?i các khu v?c thu?c lam ph?n qu?n ly c?a C?ng ty Lam nghi?p Ea Kar là h?n 29.000 m3 g? các lo?i, v?i giá tr? trên 29 t? ??ng.

B?n ??i t??ng trên là l?nh ??o, cán b? có ch?c trách trong vi??c qu?n ly, b?o v?? r?ng nh?ng ch?a làm tròn trách nhi??m trong c?ng tác l?nh ??o, ch? ??o và ph?i h?p v?i c? quan ch?c n?ng ?? qu?n ly, b?o v?? r?ng; thi?u ki?m tra, giám sát trong th?c hi??n nhi??m v? chuyên m?n nên ?? ?? x?y ra tình tr?ng phá r?ng nghiêm tr?ng, mua bán ??t r?ng trái phép trong m?t th?i gian dài gay b?c xúc d? lu?n.

Khám xét n?i làm vi??c, n?i ? c?a các ??i t??ng, l?c l??ng C?ng an ?? thu gi? nhi?u tài li??u liên quan trong v? án.

Hi??n v? vi??c ?ang ???c ???c ti?p t?c ?i?u tra, m? r?ng.

Thúy Di?m - D??ng Phong