Th? t?, 02/12/2020 - 21:23

?ang ng? trong nhà b? k? gian ??t nh?p dùng dao kh?ng ch? hi?p dam

Dan trí

Ch? B. ?ang cùng con nh? ng? t?i nhà riêng thì b? nam thanh niên ??t nh?p, s? d?ng dao nh?n kh?ng ch? r?i th?c hi?n hành vi hi?p dam và c??p 2 chi?c ?i?n tho?i di ??ng.

?ang ng? trong nhà b? k? gian ??t nh?p dùng dao kh?ng ch? hi?p dam - 1

??i t??ng Nguy?n Tr?ng Th??ng (?nh: ??c V?).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng an huy?n Yên Thành (Ngh? An) cho bi?t, ??n v? v?a ra quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can ??i v?i Nguy?n Tr?ng Th??ng (SN 1997), trú t?i x? Nam Thành, huy?n Yên Thành v? các hành vi?hi?p dam, c??p tài s?n, tr?m c?p tài s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, vào ngày 10/11, C?ng an huy?n Yên Thành ti?p nh?n ??n trình báo c?a ch? N.T.B. (SN 1988, trú t?i huy?n Yên Thành) v? n?i dung: Vào kho?ng 2h30 cùng ngày, ch? N.T.B. ?ang ng? t?i nhà riêng thì b? k? gian ??t nh?p vào nhà, s? d?ng 1 dao nh?n ?? kh?ng ch? r?i th?c hi?n hành vi hi?p dam ??i v?i ch?. Tr??c lúc t?u thoát ??i t??ng còn c??p 2 chi?c ?i?n tho?i di ??ng.

Sau khi nh?n ???c tin báo, d??i s? ch? ??o c?a l?nh ??o C?ng an t?nh, C?ng an huy?n Yên Thành ?? ph?i h?p v?i Phòng C?nh sát hình s? (C?ng an Ngh? An) xác l?p chuyên án nh?m s?m truy b?t ??i t??ng gay án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i gian ??u ?i?u tra, Ban chuyên án g?p r?t nhi?u khó kh?n, do th?i gian di?n ra v? vi?c vào ?êm khuya, xung quanh khu v?c nhà c?a ch? B. kh?ng có nhà dan li?n k?. S? vi?c kh?ng có nhan ch?ng. Sau khi b? hi?p dam, n?n nhan ?? thay toàn b? qu?n áo và kho?ng 9 gi? sau ?ó m?i trình báo v?i c? quan c?ng an.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên v?i quy?t tam cao nh?t, Ban chuyên án ?? d?ng lên ???c ??i t??ng nghi v?n là Nguy?n Tr?ng Th??ng (SN 1997, trú t?i x? Nam Thành, huy?n Yên Thành). ?ay là ??i t??ng nghi?n ma túy, th??ng xuyên có th?i gian sinh ho?t b?t th??ng.

Sau h?n 10 ngày ?i?u tra, ??n kho?ng 21h ngày 23/11, Ban chuyên án ?? b?t gi? ??i t??ng Nguy?n Tr?ng Th??ng khi ?ang l?n tr?n trên ??a bàn x? Nam Thành.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i c? quan C?ng an, ??i t??ng Nguy?n Tr?ng Th??ng ?? th?a nh?n hành vi ph?m t?i hi?p dam và c??p tài s?n . Ngoài ra, qua ??u tranh C? quan C?ng an còn làm r?, vào ngày 2/11, ??i t??ng còn l?y tr?m 1 chi?c ?i?n tho?i iPhone 8 c?a ng??i dan trên ??a bàn x? Nam Thành.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n v? vi?c ?ang ???c C?ng an huy?n Yên Thành ti?p t?c ?i?u tra làm r?.

B?o Khánh