Th? n?m, 10/12/2015 - 20:15

??i án tham nh?ng t?i ALCII: V? Qu?c H?o và “chan r?t” nh?n thêm 66 n?m tù

Dan trí

Sau khi nh?n nhi?u án t? hình, V? Qu?c H?o nh?n thêm m?c án 18 n?m tù vì các ho?t ??ng cho vay gay th?t thoát ti?n t? t?i ALCII.

Chi?u 10/12, TAND TPHCM ?? tuyên ph?t các b? cáo trong v? án sai ph?m x?y ra t?i C?ng ty cho thuê tài chính II (ALCII) tr?c thu?c Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n N?ng th?n Vi?t Nam (Agribank).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, V? Qu?c H?o (nguyên T?ng Giám ??c ALCII) b? tuyên ph?t? 18 n?m tù, Nguy?n V?n Tài (SN 1959, nguyên phó T?ng Giám ??c) 16 n?m tù, Ph?m Xuan Ngh? (SN 1962, nguyên tr??ng phòng cho thuê) 14 n?m tù, T?n Quang Vi?t (SN 1965, nguyên phó tr??ng phòng cho thuê) 12 n?m tù, Hoàng Thanh S?n (SN 1967, nguyên cán b? phòng kinh doanh c?a ALCII) l?nh 6 n?m tù v? t?i “C? y làm trái quy ??nh c?a Nhà n??c v? kinh t? gay h?u qu? nghiêm tr?ng”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLiên quan ??n v? án, H?XX c?ng tuyên ph?t b? cáo Lê Hùng S?n (nguyên Giám ??c c?a 2 c?ng ty: H?i Phòng và ??i Phát) tù chung than và ph?i b?i th??ng s? ti?n h?n 251 t? ??ng v? t?i “L?m d?ng tín nhi?m chi?m ?o?t tài s?n”.


Các b? cáo nghe tòa ??c b?n án

Các b? cáo nghe tòa ??c b?n án

Theo cáo tr?ng, v?i ch?c v? giám ??c, vào n?m 2008, H?o ?? ky v?i hai C?ng ty TNHH C?ng ngh? bi?n H?i Phòng và C?ng ty TNHH V?n t?i bi?n ??i Phát 2 h?p ??ng cho thuê tài chính.

Theo ?ó, hai c?ng ty trên s? thuê tài chính tàu Whale và tàu ??i Phát, m?i tàu có tr?ng t?i là 4332,3 t?n. Hai tàu trên có giá tr? m?i tàu g?n 95 t? ??ng.

Trong quá trình ky các h?p ??ng, H?o bi?t r? c? hai c?ng ty trên ??u kh?ng có ?? ?i?u ki?n và kh? n?ng tr? n? cho ALCII. Tuy nhiên, vì m?c ?ích mu?n phát tri?n d?ch v? mua cho thuê tàu bi?n, H?o ch? ??o cho c?p d??i là Tài, Ngh?, Vi?t và S?n ??ng lo?t “nh?m m?t” th?m ??nh, làm th? t?c và cho th?ng qua ?? cho vay.

Vi?c ky k?t 2 h?p ??ng cho thuê tài chính nêu trên gay th?t thoát g?n 245 t? ??ng.

Qu? S?n

?

??i án tham nh?ng t?i ALCII: V? Qu?c H?o và “chan r?t” nh?n thêm 66 n?m tù - 2