Th? sáu, 27/11/2015 - 12:12

??i án tham nh?ng t?i ALC II: V? Qu?c H?o nh?n thêm án t? hình

Dan trí

Sáng 27/11, TAND TPHCM ?? tuyên hai án t? hình ??i v?i b? cáo V? Qu?c H?o (nguyên T?ng giám ??c ALC II) và ??ng V?n Hai (nguyên ch? t?ch H?QT C?ng ty Quang Vinh) v? các t?i “Tham ? tài s?n” và “C? y làm trái v? qu?n ly kinh t? gay h?u qu? nghiêm tr?ng”.

H?XX nh?n ??nh, hành vi c?a các b? cáo là v? cùng nguy hi?m cho x? h?i, gay m?t ni?m tin trong nhan dan và gay thi?t h?i n?ng n? cho nhà n??c, vì v?y, c?n ph?i x? ly hình ph?t cao nh?t ??i v?i các b? cáo.

Theo b?n cáo tr?ng, V? Qu?c H?o ???c Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam giao nhi?m v? làm T?ng giám ??c C?ng ty cho thuê tài chính II (C?ng ty ALCII) thu?c Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n N?ng th?n Vi?t Nam (Agribank).

Hai b? cáo ??u nh?n án t? hình
Hai b? cáo ??u nh?n án t? hình

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong th?i gian n?m gi? ch?c v?, H?o 2 l?n vay ti?n c?a ?ng Hoàng V?n Tám thu?c C?ng ty ??i D??ng v?i s? ti?n lên ??n 60 t? ??ng. Sau ?ó, H?o ?? chuy?n ti?n cho Lê V?n Phong (ch? t?ch H?QT c?ng ty Hàm R?ng) ?? ??u t? vào D? án c?n h? Tr??ng An ? th? x? Thu?n An, t?nh Bình D??ng và mua ??t t?i qu?n 7, TPHCM.

Ngày 11/2/2009, Tám, H?o và Phong th?a thu?n ?? Phong ky gi?y ghi n? Tám 75 t? ??ng bao g?m c? g?c l?n l?i. Ngày 20/3/2009, do Phong ch?a có ti?n tr? n? nên Tám và H?o l?p b?ng ??i chi?u c?ng n? v?i n?i dung H?o n? Tám 75 t? ??ng.

Vì kh?ng có ti?n tr? n?, H?o li?n ky v?i ??ng V?n Hai h?p ??ng cho thuê tài chính và mua bán kh?ng ?? rút ti?n c?a ALCII r?i s? d?ng vào m?c ?ích cá nhan.

Ngày 2/3/2009, H?o giao cho Nguy?n V?n Tài (phó t?ng ALC II) ??i di?n ALC II ky h?p ??ng cho thuê tài chính. Còn H?o tr?c ti?p ky h?p ??ng mua bán khác v?i ??ng V?n Hai. H?o ?? duy?t chi 5 l?n chuy?n ti?n cho c?ng ty Quang Vinh v?i s? ti?n 120 t? ??ng.

Qua k?t lu?n c?a c? quan ?i?u tra, H?o ?? chi?m ?o?t 79,9 t? ??ng và Hai chi?m 42,4 t? ??ng c?a nhà n??c.

Qu? S?n