Th? t?, 25/11/2015 - 11:00

??i án ALCII: Nguyên T?ng giám ??c V? Qu?c H?o l?i h?u tòa

Dan trí

Sáng 25/11, TAND TPHCM m? phiên tòa xét x? s? th?m ??i v?i các b? cáo V? Qu?c H?o (nguyên t?ng giám ??c ALCII) và ??ng V?n Hai (nguyên ch? t?ch H?TV Cty Quang Vinh) v? t?i “Tham ? tài s?n” và “C? y làm trái v? qu?n ly kinh t? gay h?u qu? nghiêm tr?ng”.

Theo b?n cáo tr?ng, V? Qu?c H?o ???c Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam giao cho làm T?ng giám ??c C?ng ty cho thuê tài chính II (C?ng ty ALCII) thu?c Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n N?ng th?n Vi?t Nam (Agribank).

Các b? cáo tr??c vành móng ng?a
Các b? cáo tr??c vành móng ng?a

Trong th?i gian n?m gi? ch?c v?, H?o 2 l?n vay ti?n c?a ?ng Hoàng V?n Tám thu?c C?ng ty ??i D??ng v?i s? ti?n lên ??n 60 t? ??ng. Sau ?ó, H?o ?? chuy?n cho Lê V?n Phong (ch? t?ch H?QT c?ng ty Hàm R?ng) ?? ??u t? vào D? án c?n h? Tr??ng An ? th? x? Thu?n An, t?nh Bình D??ng và mua ??t t?i qu?n 7, TPHCM.

Ngày 11/2/2009, Tám, H?o và Phong th?a thu?n ?? Phong ky gi?y ghi n? Tám 75 t? ??ng bao g?m c? g?c l?n l?i. Ngày 20/3/2009, do Phong ch?a có ti?n tr? n? nênTám và H?o l?p b?ng ??i chi?u c?ng n? v?i n?i dung H?o n? Tám 75 t? ??ng.

Vì kh?ng có ti?n tr? n?, H?o li?n ky v?i ??ng V?n Hai h?p ??ng cho thuê tài chính và mua bán kh?ng ?? rút ti?n c?a ALCII r?i s? d?ng vào m?c ?ích cá nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 2/3/2009, H?o giao cho Nguy?n V?n Tài (phó t?ng ALC II) ??i di?n ALC II ky h?p ??ng cho thuê tài chính. Còn H?o tr?c ti?p ky h?p ??ng mua bán khác v?i ??ng V?n Hai. H?o ?? duy?t chi 5 l?n chuy?n ti?n cho c?ng ty Quang Vinh v?i s? ti?n 120 t? ??ng.

Qua k?t lu?n c?a c? quan ?i?u tra, H?o ?? chi?m ?o?t 79,9 t? ??ng và Hai chi?m 42,4 t? ??ng c?a nhà n??c.

Phiên tòa d? ki?n s? xét x? trong 5 ngày. Chi?u nay, H?XX ti?n hành xét h?i các b? cáo.

Qu? S?n