Th? t?, 02/12/2020 - 21:19

C??p ?i?n tho?i xong nh?n tin l?a ti?n c?a b?n n?n nhan

Dan trí

Sau khi c??p ???c ?i?n tho?i, ??i t??ng vào Zalo c?a n?n nhan nh?n cho m?t s? ng??i quen trong danh b? ?? l?a ??o, chi?m ?o?t tài s?n.

Ngày 2/12, th?ng tin t? C?ng an t?nh Thanh Hóa cho bi?t, C?ng an huy?n Thi?u Hóa ?ang ti?p t?c ?i?u tra, làm r? hành vi "C??p gi?t tài s?n" và "L?a ??o chi?m ?o?t tài s?n" ??i v?i ??i t??ng Lê T?t D?ng (SN 1988), trú t?i x? Yên Phong, huy?n Yên ??nh, t?nh Thanh Hóa.

C??p ?i?n tho?i xong nh?n tin l?a ti?n c?a b?n n?n nhan - 1
??i t??ng Lê T?t D?ng.

Tr??c ?ó, t?i 26/11/2020, C?ng an huy?n Thi?u Hóa nh?n ???c tin báo c?a ch? Lê Th? Lu?n và ch? Bùi Th? Tuy?t v?i n?i dung: Kho?ng 20h cùng ngày, ch? Lu?n và ch? Tuy?t ?i?u khi?n xe máy trên qu?c l? 45 t? huy?n Yên ??nh v? huy?n Thi?u Hóa thì b? m?t thanh niên ?i xe máy cùng chi?u c??p gi?t 2 ?i?n tho?i di ??ng và m?t s? gi?y t? cá nhan khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong quá trình ?i?u tra v? án, ch? Tuy?t ti?p t?c t? giác ??i t??ng c??p gi?t ?i?n tho?i ?? ??ng nh?p vào Zalo c?a ch?, l?a m?t ng??i b?n ?? chi?m ?o?t tài s?n g?m 1 th? ?i?n tho?i tr? giá 500.000? và 2,5 tri?u ??ng ti?n m?t.

C??p ?i?n tho?i xong nh?n tin l?a ti?n c?a b?n n?n nhan - 2
Tang v?t v? án (?nh C?ng an Thanh Hóa).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau 3 ngày t?p trung truy xét, ??n ngày 28/11, C?ng an huy?n Thi?u Hóa ?? xác ??nh và b?t gi? Lê T?t D?ng là ??i t??ng ?? gay ra v? vi?c trên, ??ng th?i thu gi? toàn b? tang v?t c?a v? án.

T?i C? quan c?ng an, b??c ??u Lê T?t D?ng khai nh?n: Do n? n?n nhi?u nên n?y sinh y ?? c??p tài s?n. Sau khi c??p ???c ?i?n tho?i, D?ng th?y Zalo c?a ch? Tuy?t v?n m? nên ?? tìm ng??i quen trong danh b? c?a n?n nhan ?? nh?n tin l?a m??n ti?n. ?? tránh kh?ng b? phát hi?n, D?ng ?óng gi? mình là ch? Tuy?t và nh? ???c m?t ng??i b?n c?a ch? Tuy?t mang ti?n ??n tr? cho m?t ng??i l? t?i th? x? Nghi S?n, t?nh Thanh Hóa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? vi?c ???c c? quan c?ng an ti?p t?c ?i?u tra, làm r?.

Tr?n Lê