Th? n?m, 03/12/2020 - 18:36

Ngh? An:

Cu?n pháo n? mang ?i bán, nhóm h?c sinh b? ch?y khi "??ng" CSGT

Dan trí

?ang v?n chuy?n pháo t? cu?n ?i tiêu th? thì nhóm thi?u niên "??ng" c?nh sát giao th?ng. Sau khi v?t 2 bao t?i ch?a pháo xu?ng ???ng, 4 trong s? 6 thi?u niên này ?? b? ch?y.

Ngày 3/12, C?ng an TP Vinh (Ngh? An) ?ang làm r? m?t v? ch? t?o, v?n chuy?n pháo n? x?y ra trên ??a bàn.

Cu?n pháo n? mang ?i bán, nhóm h?c sinh b? ch?y khi ??ng CSGT - 1
Hai thi?u niên cùng s? pháo t? ch? ???c ??a v? tr? s? c?ng an.

C? th?, vào kho?ng 21h ngày 2/12, trong quá trình tu?n tra ki?m soát giao th?ng, ??i C?nh sát giao th?ng - Tr?t t? C?ng an TP Vinh phát hi?n 1 nhóm thanh thi?u niên t? t?p t?i ???ng liên huy?n thu?c x? H?ng L?c (TP Vinh).

Th?y c?ng an, nhóm thi?u niên ngay l?p t?c v?t 2 bao t?i xu?ng ???ng và lên xe b? ch?y. C?ng an gi? ???c T.T.N. và N.T.D. (??u sinh n?m 2005, trú x? H?ng L?c, hi?n là h?c sinh m?t s? tr??ng trên ??a bàn), 4 thi?u niên ?? t?u thoát.

Ki?m tra t?i ch?, l?c l??ng c?ng an phát hi?n trong 2 bao t?i ch?a 40 kh?i tr? có ???ng kính 7cm, dài 20cm, tr?ng l??ng 28kg, nghi là pháo n? t? cu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi ???c ??a v? tr? s? c?ng an, T.T.N. và N.T.D. cho bi?t, ?ay là s? pháo n? do nhóm b?n c?a 2 em cu?n, ?ang trên ???ng ?i giao cho khách thì b? phát hi?n.

B??c ??u c?ng an c?ng xác ??nh nhóm thi?u niên này th??ng xuyên ?i?u khi?n xe máy ch?y t?c ?? cao trên ??a bàn thành ph? Vinh.

Hoàng Lam