Th? hai, 09/11/2020 - 17:33

Thái Bình:

Chúc “Nh?” và l?i s?ng ng?ng cu?ng c?a ?ng “trùm” cho vay n?ng l?i

Dan trí

? khu ph?, ?ng “trùm” tín d?ng ?en Chúc “Nh?” còn có bi?t danh là Chúc "khùng" và Chúc "b?n" v?i l?i s?ng c?c k? ng?ng cu?ng, nh?ng trong ho?t ??ng cho vay n?ng l?i l?i r?t kín k?.

Vào chi?u t?i 7/11, C? quan C?nh sát ?i?u tra (CS?T) C?ng an thành ph? Thái Bình ?? ti?n hành khám xét kh?n c?p ch? ? và ? t? c?a Lê Mai Anh (SN 1962 - tên th??ng g?i Chúc "Nh?"), ? s? nhà 07/03, t? 2, ng? 3, ???ng B? Xuyên, ph??ng B? Xuyên, thành ph? Thái Bình, t?nh Thái Bình.

Chúc “Nh?” và l?i s?ng ng?ng cu?ng c?a ?ng “trùm” cho vay n?ng l?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u t?i 7/11, C? quan C?nh sát ?i?u tra (CS?T) C?ng an thành ph? Thái Bình ?? ti?n hành khám xét kh?n c?p ch? ? và ? t? c?a Lê Mai Anh (t?c Chúc "Nh?"), k? ???c xem là ?ng trùm cho vay n?ng l?i ? Thái Bình

Cùng v?i vi?c th?c hi?n khám xét, C? quan CS?T C?ng an thành ph? Thái Bình c?ng ?? ra l?nh t?m hình s? ??i v?i Lê Mai Anh cùng 2 con nu?i c?a ??i t??ng g?m ?? V?n Hùng (SN 1991), trú t?i x? Thái H?c, huy?n Thái Th?y, Thái Bình và Hoàng Long Bách (SN 1995), trú t?i Tam Quang, huy?n V? Th?, Thái Bình, ?? ?i?u tra v? hành vi “Hu? ho?i tài s?n ng??i khác”.

Chúc “Nh?”, ???c xem là ?ng “trùm” khét ti?ng trong l?nh v?c ho?t ??ng tín d?ng ?en, cho vay n?ng l?i ? Thái Bình. Chúc “Nh?” t?ng có 1 ti?n án (5 n?m tù) v? t?i tiêu th? tài s?n do ng??i khác ph?m t?i mà có.

Sau khi ra tù, Chúc "Nh?" cùng v?i v? là T.K.D. ?? huy ??ng v?n, l?p m?t c?ng ty ho?t ??ng trong l?nh v?c t? v?n tài chính, kinh doanh, cho vay th? ch?p. Nh?ng th?c ch?t, Chúc "Nh?" l?p c?ng ty nh?m che m?t ?? ho?t ??ng "tín d?ng ?en", cho vay n?ng l?i.

C?ng do làm vi?c trong l?nh v?c cho vay tín d?ng, Chúc “Nh?” t?ng x?y ra mau thu?n và c?n nhà c?a Chúc “Nh?” ?? t?ng b? ném 2 qu? "bom x?ng" vào nhà. Sau v? vi?c ?ó, Chúc cho xay c?ng cao, gia c? hàng rào và l?p nhi?u Camera quan sát xung quanh nhà.

Trong ho?t ??ng cho vay n?ng l?i, Chúc "Nh?" ho?t ??ng c?c k? tinh vi và r?t kín k?. Kh?ng nh? các nhóm cho vay n?ng l?i khác s? nu?i “?àn em” ?? ?i ?òi nh?ng món n? khó, Chúc “Nh?” khi c?n s? thuê b?n nghi?n ma túy, dan anh, ch? ?i kh?ng b? tinh th?n, h?t ch?t b?n, ?? m?m t?m, ?? s?n vào nhà con n?. N?u con n? ti?p t?c kh?ng ch?u tr?, Chúc "Nh?" s? l?p danh sách gia ?ình, ng??i than c?a "con n?" và m? r?ng quy m? kh?ng b? ??n nh?ng ng??i này.

Trong v? án mà Chúc “Nh?” cùng 2 con nu?i b? t?m gi?, c?ng liên quan ??n vi?c ?òi n? và kh?ng b? ch?t b?n ??n gia ?ình và ng??i than c?a con n?.

C? th?, vào kho?ng 23h ngày 6/11, C?ng an ph??ng Ti?n Phong, thành ph? Thái Bình nh?n ???c tin báo, t?i s? nhà 40, ???ng Lê Quy ??n có 2 thanh niên l? m?t ?i xe máy h?t ch?t b?n, ?? s?n vào nhà và các h?p s?n ph?m y?n sào c?a nhà ng??i dan.

Chúc “Nh?” và l?i s?ng ng?ng cu?ng c?a ?ng “trùm” cho vay n?ng l?i - 2

L?c l??ng ch?c n?ng khám xét ? t? c?a Lê Mai Anh (t?c Chúc "Nh?")

Quá trình ?i?u tra, C? quan CS?T C?ng an thành ph? Thái Bình ?? truy b?t ???c 2 ??i t??ng tình nghi là Hoàng Long Bách và ?? V?n Hùng là con nu?i c?a Lê Mai Anh.

Theo l?i khai ban ??u c?a 2 ??i t??ng, anh v? c?a ch? c?n nhà s? 40 có vay ti?n c?a v? ch?ng Lê Mai Anh lau kh?ng tr?. ?? kh?ng b? tinh th?n con n?, Lê Mai Anh ?? nhi?u l?n thuê con nghi?n và dan x? h?i h?t ch?t b?n và ?? s?n vào ng?i nhà này.

T?i n?i ? c?a Chúc “Nh?”, ?ng “trùm” tín d?ng ?en này còn có bi?t danh là Chúc "khùng" và Chúc "b?n". Theo m?t s? ng??i dan g?n nhà Chúc “Nh?”, 2 bi?t danh này xu?t phát t? vi?c ? khu ph?, Chúc “Nh?” s?ng r?t ng?ng cu?ng, kh?ng ???c lòng ai và c?ng kh?ng xem ai ra gì.

??c bi?t, theo m?t cán b? ph??ng B? Xuyên, Chúc “Nh?” có 3 chi?c xe ? t?, khi ?i v?, Chúc thích ?? ch? nào ? trong ng? là ??, mà kh?ng c?n bi?t ??n ???ng ?i, l?i l?i c?a m?i ng??i trong khu ph?. N?u có ai lên ti?ng ph?n ??i vi?c ?? xe, thì Chúc n?i khùng ch?i b?i, thách th?c và s?n sàng thuê ng??i ?? ch?t b?n, h?t s?n vào nhà.

M?t s? ng??i dan còn cho hay, do kh?ng ch?u ???c tính khí ng?ng cu?ng c?a Chúc “Nh?”, có m?t hàng xóm ?? bán r? c?n nhà c?a mình ?? chuy?n ?i n?i khác ? tránh g?p phi?n ph?c. Vì th? ? khu ph? ch?ng có gia ?ình nào quan h?, ch?i v?i gia ?ình Chúc “Nh?”.

V? vi?c ?ang ???c C?ng an thành ph? Thái Bình ti?p t?c ?i?u tra.

??c V?n