Th? n?m, 03/12/2020 - 15:36

Qu?ng Nam:

Cán b? ??a chính ph??ng b? b?t vì liên quan ??n th? t?c c?p s? ??

Dan trí

Ngày 3/12, C?ng an th? x? ?i?n Bàn, Qu?ng Nam, cho bi?t, ??n v? ?? b?t t?m giam m?t cán b? ??a chính c?a ph??ng ?i?n Ng?c, th? x? ?i?n Bàn vì có sai ph?m khi tham m?u kí c?p s? ?? sai quy ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, C?ng an th? x? ?i?n Bàn th?c hi?n l?nh b?t t?m giam ??i v?i ?ng Tr?n M??i (54 tu?i, viên ch?c ??a chính ph??ng ?i?n Ng?c, th? x? ?i?n Bàn) ?? ti?n hành ?i?u tra v? t?i c? y làm trái gay h?u qu? nghiêm tr?ng.

Cán b? ??a chính ph??ng b? b?t vì liên quan ??n th? t?c c?p s? ?? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCán b? ??a chính ph??ng ?i?n Ng?c b? b?t vì tham m?u kí gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t sai quy ??nh. ?nh: Tr? s? UBND ph??ng ?i?n Ng?c

Theo ?i?u tra ban ??u, trong th?i gian gi? ch?c v? viên ch?c ??a chính t?i ph??ng ?i?n Ng?c, ?ng Tr?n M??i ?? tham m?u cho ?ng Phan V?n Huy?n, Ch? t?ch ph??ng ky m?t s? h? s? xin c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t c?a m?t s? h? dan kh?ng ?úng quy ??nh.

Hành vi trên ?? b? Thanh tra th? x? ?i?n Bàn phát hi?n vào tháng 7/2020.

Theo tìm hi?u c?a phóng viên, liên quan ??n nh?ng "lùm xùm" v? ??t ?ai, ?ng Phan V?n Huy?n - Ch? t?ch ph??ng ?i?n Ng?c, ?? b? ?i?u v? làm cán b? t?i ??i ki?m tra quy t?c ?? th? th? x? ?i?n Bàn. Hi?n ph??ng ?i?n Ng?c ?ang khuy?t ch?c danh Ch? t?ch ph??ng.

Hi?n v? vi?c ?ang ???c c? quan ch?c n?ng ?i?u tra làm r?.

C?ng Bính

Cán b? ??a chính ph??ng b? b?t vì liên quan ??n th? t?c c?p s? ?? - 2