Th? ba, 01/12/2020 - 08:37

B? tr??ng Nguy?n V?n Th? gi?i trình gì trong v? út "tr?c"?

Dan trí

C? quan t? t?ng xác ??nh ?ng Nguy?n V?n Th? có m?t ph?n trách nhi?m trong v? án út "tr?c". Gi?i trình v?i c? quan ?i?u tra, ?ng Th? kh?ng ??nh mình ?? th?c hi?n ?úng ch?c trách, nhi?m v? ???c giao.

?B? cáo ?inh Ng?c H? (t?c út "tr?c")?cùng ??ng ph?m chu?n b? h?u tòa?v? t?i l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n, l?i d?ng quy?n h?n gay ?nh h??ng ??i v?i ng??i khác ?? tr?c l?i và vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí.

?ng Nguy?n V?n Th? nói th?c hi?n ?úng nhi?m v?

Liên quan t?i v? án này, c? quan t? t?ng xác ??nh ?ng Nguy?n V?n Th? (B? tr??ng B? Giao th?ng v?n t?i) có m?t s? bút phê. Ngày 28/8, ?ng Nguy?n V?n Th? ?? có b?n t??ng trình g?i t?i c? quan c?nh sát ?i?u tra B? C?ng an.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, ?ng Th? liên quan ??n?nút giao gi?a tuy?n n?i Tan T?o - Ch? ??m v?i t?nh l? 10B và ???ng Tr?n ??i Ngh?a.

B? tr??ng Nguy?n V?n Th? gi?i trình gì trong v? út tr?c? - 1
?ng Nguy?n V?n Th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?? ngh? c?a UBND TPHCM và ?? xu?t c?a c?ng ty Yên Khánh, B? tr??ng ?inh La Th?ng ?? có bút phê ch? ??o, ti?p ?ó ?ng Th? c?ng có bút phê ch? ??o n?i b? tri?n khai theo ch?c trách, nhi?m v? ???c giao.

V? nh?n th?c trách nhi?m cá nhan khi gi?i quy?t c?ng vi?c, ?ng Th? cho r?ng mình ?? th?c hi?n ?úng?ch?c trách nhi?m v? ???c giao, ?úng th?m quy?n, kh?ng ch?u b?t k? ch? ??o riêng c?a ai. Theo gi?i trình c?a ?ng Th? là nh?ng l?n ch? ??o ?? gi?i quy?t vi?c c?ng ty Yên Khánh kh?ng tr? ti?n mua quy?n thu phí cao t?c TPHCM - Trung L??ng theo quy ??nh t?i h?p ??ng mua bán b?n quy?n thu phí ???c th? hi?n t?i n?i dung các bút phê,? k?t lu?n cu?c h?p do ?ng ch? trì.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng theo ?ng Th? gi?i trình, vi?c ??u t? xay d?ng 2 nút giao khác m?c gi?a tuy?n n?i Tan T?o - Ch? ??m v?i t?nh l? 10 và ???ng Tr?n ??i Ngh?a và h?p ??ng bán quy?n thu phí tuy?n cao t?c TPHCM - Trung L??ng là 2 d? án ??c l?p, ?ng Th? ch? ph? trách d? án ??n giai ?o?n phê duy?t xong ?? xu?t, trong quá trình chu?n b? ??u t? ?? xin ch? tr??ng ??u t?, ngu?n h? tr? c?a nhà n??c ?úng c?p th?m quy?n quy?t ??nh là Th? t??ng Chính ph?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"... Cá nhan t?i khi th?c hi?n nhi?m v? và th?m quy?n ??i v?i d? án ??u t? xay d?ng 2 nút giao khác m?c gi?a tuy?n n?i Tan T?o - Ch? ??m v?i t?nh l? 10 và ???ng Tr?n ??i Ngh?a lu?n xác ??nh c?ng ty Yên Khánh c?n ph?i th?c hi?n thanh toán ??y ?? theo ?i?u kho?n c?a h?p ??ng bán quy?n thu phí tuy?n cao t?c thành TPHCM - Trung L??ng ?? ky, ??m b?o kh?ng th? gay thi?t h?i cho ngan sách nhà n??c", ?ng Th? k?t thúc b?n gi?i trình v?i c? quan ?i?u tra B? C?ng an.

?ng Nguy?n V?n Th? có m?t ph?n trách nhi?m

H? s? v? án th? hi?n, t? n?m 2013 ??n tháng 10/2015, ?ng Nguy?n V?n Th? là Th? tr??ng B? Giao th?ng V?n t?i ???c phan c?ng qu?n ly Nhà n??c ??i v?i c?ng ty C?u Long nh?ng kh?ng ???c giao ph? trách th?c hi?n, qu?n ly ??i v?i ?? án chuy?n giao quy?n thu phí ???ng cao t?c TPHCM - Trung L??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? tháng 6/2015 - 10/2015, b? can ?inh La Th?ng m?i giao cho ?ng Nguy?n V?n Th? ch? ??o, ??n ??c? c?ng ty Yên Khánh th?c hi?n h?p ??ng mua, bán quy?n thu phí. Khi nh?n ???c v?n b?n s? 2270/CIPM-QLXD ngày 19/6/2015, c?a c?ng ty C?u Long ?? xu?t cho ch?m d?t h?p ??ng tr??c h?n ??i v?i c?ng ty, ?ng Nguy?n V?n Th? ?? ky t? trình ngày 22/6/2015, báo cáo c? th? và ?? xu?t b? can ?inh La Th?ng "...??n nay, ?? có ?? c? s? ?? xem xét ch?m d?t h?p ??ng chuy?n giao quy?n thu phí cao t?c thành ph? H? Chí Minh - Trung L??ng ??i v?i c?ng ty Yên Khánh. Kính?báo cáo?B? tr??ng xem xét, có y ki?n ch? ??o".

B? tr??ng Nguy?n V?n Th? gi?i trình gì trong v? út tr?c? - 2
C?ng ty c?a út "tr?c" ph?t l? ch? ??o.

Sau khi ?ng ?inh La Th?ng ch? ??o, ?ng Nguy?n V?n Th? ?? yêu c?u c?ng ty C?u Long, V? Tài?chính,?V? Pháp ch? B? Giao th?ng V?n t?i ??n ??c c?ng ty Yên Khánh n?p ti?n theo cam k?t, nh?ng c?ng ty Yên Khánh v?n kh?ng th?c hi?n?nên ?ng Th? ti?p t?c ky 2 v?n b?n ngày 31/8/2015 và ngày 8/10/2015 yêu c?u c?ng ty C?u Long làm vi?c v?i c?ng ty Yên Khánh ?? yêu c?u th?c hi?n?n?p ??y ?? s? ti?n?mua quy?n thu phí theo ?úng quy ??nh.

Tháng 10/2015, ?ng Th? ???c ?i?u ??ng nh?n nhi?m v? m?i t?i t?nh Sóc Tr?ng, sau ?ó, ?ng Th? chuy?n c?ng tác, c?ng ty Yên Khánh v?n?kh?ng thanh toán ?úng cam k?t. Tháng 3/2017, c?ng ty Yên Khánh m?i n?p ?? ti?n. Liên?quan ??n n?i dung sai ph?m trong vi?c qu?n ly h?p ??ng bán quy?n thu phí, tài li?u ?i?u tra ?? xác ??nh trách nhi?m thu?c v? b? can ?inh La Th?ng, Nguy?n H?ng Tr??ng xuyên su?t t? khi l?p ?? án, t? ch?c bán ??u giá ??n th?c hi?n chuy?n giao quy?n thu phí...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c kh?ng ch? ??o ch?m d?t h?p ??ng v?i c?ng ty Yên Khánh có m?t ph?n trách nhi?m c?a ?ng Nguy?n V?n Th? nh?ng kh?ng ph?i là nguyên nhan d?n ??n thi?t h?i trong v? án. Do ?ó, kh?ng ?? c? s? xem xét trách nhi?m hình s? ??i v?i ?ng Nguy?n V?n Th?.

?Xuan Duy